اقلام تعهدی چسبنده و کیفیت سود

اقلام تعهدی چسبنده و کیفیت سود

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری- دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

فرآیند ایجاد اقلام تعهدی در شناسایی درآمد و هزینه منجر به ایجاد خطا در برآورد اقلام تعهدی میگردد که این خطای برآورد (اقلام تعهدی غیرعادی)، کاهش در کیفیت سود را به همراه دارد. بررسی دقیق این فرآیند و شناسایی عواملی که باعث میگردد سودهای تعهدی و سودهای نقدی در نهایت با یکدیگر برابر نباشند، راه مناسبی برای سنجش کیفیت سود می باشد. در این تحقیق با موشکافی فرآیند ایجاد اقلام تعهدی در زمان شناسایی درآمدها و هزینه های شرکت، ساختاری نظام یافته برای شناسایی خطای برآورد اقلام تعهدی تبیین گردید و این ساختار نظام یافته به نحوی عملیاتی شد که آزمون پذیر باشد.
معیار کیفیت سود حاصل از این تحقیق با توجه به داده‌های 123 شرکت بورسی در سال‌های 1380-1392 از منظر خطای نوع اول و دوم با مدلهای جونز تعدیل شده و دیچاو و دیچو مقایسه شد.
این مقایسه نشان داد که مدل این تحقیق هم از منظر خطای نوع اول و هم از منظر توان (عکس خطای نوع دوم) نسبت به مدل‌های مورد مقایسه از وضعیت بهتری برخوردار میباشد. به عبارت دیگر، ساختار نظام یافته در خصوص فرآیند شناسایی اقلام تعهدی و تطابق زمانی این اقلام با جریان‌های نقدی، معرفی اقلام تعهدی چسبنده، استفاده از اجزای اقلام تعهدی در برآورد خطای اقلام تعهدی و برازش مدل ها در سطح صنعت باعث بهبود توان مدل کیفیت اقلام تعهدی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sticky Accruals and Earning Quality

نویسندگان [English]

  • amir mohammadi 1
  • Ali Saghafi 2
چکیده [English]

The process of accruals creation in identifying revenues and expenses leads to form errors in accruals estimation. Estimation error (abnormal accruals) is also accompanied by earnings quality reduction. A precise study of this process and recognizing the respective items lead to inequity of cash earnings and accrual earnings which are the good ways for measuring earnings quality. In this research, an organized structure is explained for identifying accruals estimation error with a precise analysis of accruals creation process at the time of company revenues and expenses recognizing and this organized structure becomes operational in a testable way.
In this study, earnings quality measure of 123 listed companies in Tehran Stock Exchange during 2001 to 2013 was calculated and compared with Jones Adjusted Model and Dechaw and Dechow Model from the perspective of Type I and II errors.
This comparison showed that the model of this study is better than other models from the perspective of Type I and II errors. In the other words, organized structure in the process of accruals identification and their time matching with cash flows, introduction of sticky accruals, using accruals in estimating their errors and developing models in industry level, improve accruals quality model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals Quality
  • Earnings Quality
  • Sticky Accruals
  • Type I and II errors