بررسی تأثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر رابطة بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام

بررسی تأثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر رابطة بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد سنندج-مدیرگروه- دکتری حسابداری

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشجوی دکتری مدیریت مالی

3 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

اجتناب مالیاتی بعنوان کاهش قابل توجه در میزان سود قبل از مالیات تعریف می‏شود، که بیانگر یک استراتژی مستمر و پایدار در زمینه برنامه ریزی مالی راهبردی است و در بر گیرنده فعالیت‏های کاملاً قانونی است. تئوری نمایندگی معتقد است، ماهیت غیرشفاف و پیچیدة فعالیتهای اجتناب از مالیات به مدیریت اجازه می دهد تا با پنهان سازی اخبار بد، در راستای دستیابی به اهداف فرصت طلبانة خود، که به نوبه خود، خطر سقوط قیمت سهام در آینده را افزایش می‏دهد، گام بردارد. از سوی دیگر، نقش مکانیزم های راهبری شرکتی، اداره و کنترل عملیات سازمان در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران است.
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد.‏ به منظور آزمون فرضیه‏ ها، 80 شرکت در یک دوره 6 ساله (1386-1391) انتخاب شده است.‏ جهت آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده‏های ترکیبی استفاده شده است.‏
نتایج نشان می‏دهد بین نرخ مؤثر مالیات نقدی و مالیات نقدی بلندمدت با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین نرخ مؤثر مالیات تعهدی و مالیات تعهدی بلندمدت با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.‏‏ همچنین نتایج حاکی از آن است که حضور اعضای غیر مؤظف در هیئت مدیره تأثیر معناداری بر رابطه بین نرخ مؤثر مالیات نقدی، مالیات نقدی بلند مدت، مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلند مدت با ریسک سقوط قیمت سهام ندارد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Investigate the Influence of Independent Board Members on the Relationship between Tax Avoidance and the Risk of Falling Stock Prices

نویسندگان [English]

  • peyman amini 1
  • ali alizadeh 2
  • mahnaz rajabi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the influence of independent board members on the relationship between tax avoidance and the risk of falling stock prices of listed companies in Tehran Stock Exchange. To test the hypothesis, 80 companies participated in a 6-year period (2007-2012). To test the hypothesis, a hybrid data model is used.
The results show that there is no meaningful relationship between effective rate of tax in cash and long term tax in cash with the risk of falling stock prices, but there is a significant reverse relationship between the effective rate of commitment tax and long-term commitment tax with the risk of falling stock prices

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Tax Rate.
  • Independence of the Board Members
  • Risk of Falling Stock Prices
  • Tax Avoidance