بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوسان غیرسیستماتیک جریان نقد

بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوسان غیرسیستماتیک جریان نقد

نویسندگان

1 سازمان بورس و اوراق بهادار- کارشناس- دانشجوی دکتری حقوق مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- دکتری مدیریت مالی

چکیده

دارایی‌ها (فیزیکی و مالی) تحت تأثیر ریسک‌هایی هستند که عملکرد و بازدهی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های مالی، نوسان جریانات نقد حاصل از آن دارایی می‌باشد که به عنوان عامل ریسک غیرسیستماتیک، بازده سهم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در همین راستا در این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی سهام پرداخته می‌شود و تأکید اصلی بر نوسان جریان نقد می‌باشد تا این پژوهش وجه تمایزی نسبت به دیگر پژوهش‌های انجام گرفته داشته باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و از روش داده‌های تلفیقی جهت تخمین مدل استفاده شده است. در این پژوهش 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال‌های 1380 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش انجام شده در صدد بررسی ارتباط بین بازدهی سهام و نوسان جریان نقدی بوده که برای این منظور 4 فرضیه مطرح شد که فرضیات مربوط به بررسی رابطه بین بازدهی سهام و مومنتوم قیمت و نوسان جریان نقد به ارزش دفتری در سطح اطمینان 95% قابل رد نبودند و فرضیات مربوط به ارتباط بین بازدهی و عدم نقدشوندگی، بازدهی غیرمنتظره استاندارد شده و نوسان جریان نقدی به فروش در همین سطح اطمینان رد شدند. نتایج حاصل از این پژوهش، رابطه معکوسی بین بازدهی مورد انتظار با نوسان نسبت جریان نقدی به ارزش دفتری و مومنتوم قیمت نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Review the Impact on Stock Return of the TSE Listed Companies with Emphasizing on Idiosyncratic Cash Flow volatility

نویسندگان [English]

  • reihaneh rabiee 1
  • reza raee 2
چکیده [English]

Associated risks of an asset are unavoidable factors that affect the performance and return. One of the associated risks is cash flow volatility that affects stock return as an idiosyncratic risk. In this survey we investigate factors which affect stock return. In order to differentiate this survey from others our, focus is on relationship between cash flow volatility and stock return.
This research is a descriptive-correlative investigation and the panel data is used for estimating model. This survey includes 116 listed firms of Tehran Stock Exchange during 2001 to 2010.
There are 4 hypotheses in our research that survey the relation between cash flow volatility and return. Two hypotheses of this research are rejected and two of them are significant in 95% confidence level. Using panel data regression, the results show that stock return is negatively related to cash flow volatility and price momentum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Flow Volatility
  • Price Momentum.
  • Standardize Unexpected Earnings