تأثیر ضریب ارزش افزوده فکری و عناصر آن بر بازده سرمایه گذاری در سهام و کاربرد آن در گزارشگری مالی (شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

تأثیر ضریب ارزش افزوده فکری و عناصر آن بر بازده سرمایه گذاری در سهام و کاربرد آن در گزارشگری مالی (شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی - عضو هیئت علمی و مربی گروه حسابداری، دکترای حسابداری

2 دانشگاه مازندران، عضو هیئت علمی و استاد گروه حسابداری، دکترای حسابداری

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی و تحلیل روابط میان ضریب ارزش افزوده فکری و هر یک از عناصر آن با بازده سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که در گروه صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، برای دوره 10 ساله از سال 1380 تا 1389 و ضرورت گزارشگری مالی مربوط به ضریب ارزش افزوده فکری می باشد.
گزارش های مالی سالانه بویژه صورت سود و زیان و ترازنامه به انضمام یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت های مورد نظر طی سال های پیش گفته مورد استفاده قرار گرفت. روش ضریب ارزش افزوده فکری (VAICTM) برای سنجش مجموع کارایی سرمایه بکار گرفته شده وسرمایه فکری ( انسانی- ساختاری) شرکت ها بکار برده شد. این تحقیق تجربی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره برای تحلیل داده ها انجام شده است. سرمایه فیزیکی و فکری شرکت های فعال در صنایع غذایی ارزیابی گردید و تأثیرشان بر روی بازده سرمایه گذاری درسهام آنها مورد آزمون آماری قرار گرفت. نتایج این تحلیل نشان می دهد که رابطه بین ضریب ارزش افزوده فکری و عناصر آن بر بازده سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مثبت و معنی دار می باشد. بنابراین تمرکز در مدیریت مناسب بر ضریب ارزش افزوده فکری و هر یک از عناصر آن در شرکت های صنایع غذایی بطور خاص و تعمیم آن به سایر صنایع می تواند موجب بهبود بازده سهام آنها گردد. در این تحقیق، با ارائه یک الگوی مناسب در نحوه گزارشگری مالی مربوط به ضریب ارزش افزوده فکری، بعنوان یک اطلاعات مالی مکمل می‌تواند برای تصمیم گیرندگان مفید فایده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of The Value Added Intellectual Coefficient and it’s elements on The Return of Investments on Stocks and The Application of which on Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • Eskandar Jafari 1
  • Ahmad Ahmadpour Kasgari 2
چکیده [English]

This paper aims to evaluate and analyze the relationship between value added intellectual coefficient and its elements with return on investments in companies stocks which are listed as food industry group in Tehran Stock Exchange during a ten year period of 2001-2010 and the necessity of financial reporting concerning the value added intellectual coefficient.
The annual financial reports, specially income statement and balance sheet along with notes to the financial statements of observed companies during the above mentioned periods were used. The method of value added intellectual coefficient (VAICTM) was applied to measure the sum of capital employed efficiency and intellectual capital (human, structural) of mentioned companies.
This empirical research was carried out by using multivariate linear regression test to analyze the data. The intellectual and physical capital of active food industries were measured, as well as their impact on return on investment in their stocks were tested statistically.
The results of this test show that there is significant positive relationship between the value added intellectual coefficient and its elements with the return on investment in companies stocks. Hence, focus on proper management on the value added intellectual coefficient and each of its elements in food industry companies in particular and extending it to other industries can improve their return on stock. In this study, providing a suitable model in the financial reporting concerning the value added intellectual coefficient as a supplementary financial information can be useful for decision makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Employed
  • Financial Reporting
  • Human Capital
  • Return on Stock
  • Structural Capital
  • Value Added Intellectual Coefficient