اثر انتشار به موقع اطلاعات بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اثر انتشار به موقع اطلاعات بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگهد آزاد اسلامی، دکتری مدیریت مالی

2 دانشگاه آزاد اسلامی. کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده

در این پژوهش، اثر انتشار به موقع صورت‌های مالی میان دوره ای بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. بدین منظور، وضعیت نقدشوندگی سهام 51 شرکت فعال طی دوره های فصلی بعد از انتشار به موقع اطلاعیه های میان‌دوره ای صورت‌های مالی حسابرسی نشده برای سال‌های 1390-1387 در بورس، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت سنجش متغیر نقدشوندگی که متغیر وابسته پژوهش حاضر می باشد، از سه معیار شکاف نسبی قیمت سهام، میانگین عمق قیمتی سهام و گردش سهام استفاده شده است. در مرحله نخست فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون مقایسه دو میانگین ویلکاکسون آزمون شده و سپس جهت اطمینان از نتایج، تحلیل رگرسیون نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون بیانگر آن است که انتشار به موقع اطلاعیه‌های میان‌دوره ای صورت‌های مالی حسابرسی نشده بر شکاف نسبی قیمت سهام تأثیر معناداری دارد، ولی بر معیارهای میانگین عمق قیمتی سهام و گردش سهام تأثیر معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Timely Information on Stock Liquidity in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdorreza Asadi 1
  • Maryam Shadmehr 2
چکیده [English]

In this study, the effect of timely quarterly financial statements on stock liquidity was reviewed in the listed companies of Tehran Stock Exchange. The stock liquidity of 51 listed companies during the period after timely quarterly unaudited statements was examined over the years 2008-2011 in the Stock Exchange. In order to measure stock liquidity as a dependent variable three proxies were used, including bid-ask spread, average of price depth and stock turnover. At the first step, Willcoxson test was used to test the research hypotheses, comparing the variable means and then to reexamine the results. The regression analysis was also employed. The results showed that the timely disclosure of interim financial unaudited statements had a significant effect on the bid-ask spread but the effects on other dimensions such as price depth and stock turnover were insignificant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bid-Ask spread
  • Information
  • Liquidity
  • Price and Stock.