بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارائه شده

بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارائه شده

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، کارشناسی ارشد حسابداری

2 انشگاه تهران، دانشکده مدیریت، استادیار حسابداری

چکیده

صورتهای مالی ابزار مهمی برای سرمایه گذاران به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت می باشند بنابراین باید بر ارائه صحیح این اطلاعات تأکید نمود و از افشای نادرست و گمراه کننده آنها جلوگیری کرد. تجدید ارائه صورت های مالی طی سال های اخیر بسیار رایج شده است و صورت های مالی همواره مورد تعدیل قرار می گیرند لذا با توجه به فراوانی تجدید ارائه صورت های مالی در ایران، باید دید که آیا بازار سرمایه به اطلاعات تجدید ارائه شده واکنش نشان می دهد یا خیر؟ هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارائه شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این معنا که آیا رابطه ای میان سودهای تجدید ارائه شده و تغییرات بازده سهام وجود دارد؟ هم چنین طی تحقیق حاضر به بررسی اثر سودهای تجدید ارائه شده بر سودهای آتی خواهیم پرداخت. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از داده های پولی طبق روش ترکیبی برای 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی‌داری میان بازده سهام و سود تجدید ارائه شده وجود دارد و بنابراین می توان گفت که سودهای تجدید ارائه شده اثر منفی با اهمیتی بر بازده سهام به هنگام انتشار صورت های مالی تجدید ارائه شده دارند که این امر بیانگر واکنش منفی بازار به تجدید ارائه سود است و دلیل این امر، متأثر شدن نگرش سرمایه گذاران به آیندة شرکت بر اثر تجدید ارائه و افزایش ریسک و عدم قطعیت می‌باشد. از طرفی دیگر، میان پیش-بینی عملکرد آتی شرکت و تجدید ارائه‌های شرکت رابطه عکس وجود دارد. در واقع، در پی انتشار اطلاعات تجدید ارائه شده، اصلاحات با اهمیتی در سودهای آتی صورت می‌گیرد که این اصلاحات رو به پایین و کاهنده هستند زیرا تجدید ارائه‌ها در خصوص قابلیت اتکا و قابل اعتماد بودن ارائه‌ها و ادعاهای مدیریت عدم قطعیت بوجود می‌آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parallel Salam Securities for Financing Auto-Industry

نویسندگان [English]

  • neda rasouli 1
  • Gholamreza Karami 2
چکیده [English]

Financial reports are important means for analyzing companies' information and performance for investors; so we should emphasize on representing them correctly. Accounting restatements have been occurring with increasing frequency in recent years so that the investigation of the value relevance on financial information regarding the return is an important matter for the developing countries like Iran. The purpose of this paper is to investigate the value relevance of earnings restatements that means whether return changes are associated with the earnings restatements (Are they value relevant?). Also, this paper will answer to this question that whether future earnings changes are associated with the earnings restatements? 171 companies have been selected to the sample over a period of 5 years from 2006 to 2010 listed in the Tehran Stock Exchange and the pooled time regression method is used to analyze the data. Results from test show that earnings restatements are negatively associated with returns. Investors react the most negatively to earnings restatements because restatements have the potential to create uncertainty about future of the company. We found evidence that earnings restatements are negatively associated with future earnings changes too. Infect, investors significantly downgrade assessments of future earnings after restatements and investor confidence will be hit hard. This result signals that investors would rely less on earnings releases after financial restatements. At the end, the results indicate that companies should become more careful in releasing annual financial statements to retain investors' confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning Restatement.
  • Value Relevance