بررسی واکنش نامتقارن سرعت تعدیل قیمت سهام به اطلاعات جدید در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی واکنش نامتقارن سرعت تعدیل قیمت سهام به اطلاعات جدید در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، گروه اقتصاد، دکترای اقتصاد

2 دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، دکترای مدیریت مالی

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر، این فرضیه که سرعت تعدیل قیمت سهام واکنش نامتقارنی به اخبار خوب و بد از خود نشان میدهد، برای بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از مدل تعدیل جزئی قیمت که امکان مشاهده رفتار نامتقارن تعدیل قیمتها را فرآهم می‌آورد، استفاده شده است. مدل فوق با استفاده از داده‌های شاخص قیمت روزانه هشت صنعت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1391 تخمین زده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرعت قیمت ها واکنش نامتقارنی به اطلاعات گذشته از خود نشان می دهند بطوری‌که درجه ماندگاری بازدهی های مثبت در بازار بیش از سه برابر اخبار منفی است. به‌عبارتی‌دیگر، تأثیر اخبار منفی (بازدهی های منفی) در مقایسه با اخبار مثبت (بازدهی های مثبت)، با سرعت بیشتری در قیمت های بازار جذب ‌شده و در آن انعکاس می یابد. یکی از دلایل این موضوع می‌تواند این باشد که سرمایه‌گذاران تصور می کنند در صورت عدم واکنش به اخبار منفی، هزینه های بیشتری در مقایسه با اخبار مثبت به آن‌ها تحمیل می گردد. نتایج بدست آمده می‌تواند تأییدی بر تئوری دورنمای کانمن و تروسکی در خصوص رفتار ریسک گریزی افراد باشد. به طور کلی با توجه به پیش بینی پذیری بازده، فرضیه بازارهای کارا در خصوص بازار سهام ایران رد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Asymmetric Speed of Stock Price Adjustments to New Information in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • ahmad mohammadi 1
  • mohammad reza pour ebrahimi 2
  • parisa alsadat tabatabaeian 3
چکیده [English]

This paper aims to examine the hypothesis of asymmetric speed of stock price adjustment to new information in Tehran Stock Exchange (TSE). The econometric model is based on a partial price adjustment model which allows for asymmetric adjustment. The research sample consists of daily stock index data for eight sectors of TSE over the period 2008 to 2011. The results show that stock prices adjust asymmetrically to new information. Specifically, bad news are incorporated faster to current prices than good news. However, positive returns are three times more persistent than negative returns. An explanation for these results is that investors think that cost of failing to adjust prices to bad news is greater than good news. The results are consistent with the prospect theory of Kahneman and Tversky about risk aversion of investors and support it in TSE. Generally speaking, the results reject hypothesis of efficient market for TSE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Respond
  • Efficient Market
  • Partial Adjustment
  • Prospect Theory.
  • Returns