رابطة بین تغییرات سود تقسیمی و عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطة بین تغییرات سود تقسیمی و عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشجوی دکترای حسابداری

2 استادیار دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه اقتصاد

چکیده

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده است. سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی می‌باشند و از اطلاعات سود تقسیمی به عنوان مبنایی برای سرمایه گذاری استفاده می نمایند. بر اساس فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی ، سود تقسیمی نشان دهنده اطلاعاتی درخصوص سودهای آتی است. در تحقیق حاضر رابطه میان تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 8 ساله (1391-1384) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معنی‌داری بین تغییرات سود تقسیمی و سودآوری جاری شرکت ها وجود دارد، لیکن بین تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی شرکت‌ها رابطه معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dividend Changes and Future Profitability in Listed Companies of Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • bahareh shafizadeh 1
  • mirhosein mousavi 2
چکیده [English]

The subject of dividend policy is one of the most important issues. Company shareholders are interested to have cash dividend and use the dividend information as a basis for investing decisions. Information content of dividend hypothesis states that dividends convey information about future earnings. The present paper verified the relationship among dividend changes and future profitability in Tehran Stock Exchange during the period 2005-2012. The results showed that there is a significant relationship between dividend changes and current profitability, but there is no significant relationship between dividend changes and future profitability in Tehran Stock Exchange

کلیدواژه‌ها [English]

  • dividend
  • Future Profitability
  • Size of Dividend Changes
  • Stability.