رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام( با توجه به اندازه صاحبکار)

رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام( با توجه به اندازه صاحبکار)

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی حسابرسی وهزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران میپردازد. به همین منظور مدل گوردون به عنوان معیاری برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام معیاری برای محاسبه اندازه صاحبکار و معیارهای اندازه، تخصص صنعت و دوره تصدی حسابرس برای محاسبه کیفیت حسابرسی به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 لغایت 1389 بوده و رابطه مذکور در 525 سال شرکت مورد بررسی قرارگرفته است.
یافته های پژوهش حاکی از آن استکه بین اندازه و دوره تصدی حسابرس با هزینه حقوق صاحبان سهام صاحبکار، رابطه منفی معنی داری وجود دارد و این رابطه برای شرکت های کوچک تر به مراتب قوی تر است. این تحقیق به اهمیت ویژگی های کیفی حسابرسی درتعیین هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت تأکید مینماید و نمایانگر این است که شرکت ها، به ویژه شرکتهای کوچک می توانند هزینه حقوق صاحبان سهام را با ارائه اطلاعات حسابرسی شده قابل اتکا وکاهش ریسک اطلاعات از طریق انتخاب حسابرس باکیفیت کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Quality Attributes, Client Size and Cost of Equity Capital

نویسندگان [English]

  • mahdi mahmoudi
  • yahya hassas yeganeh
  • mohammad javad salimi
چکیده [English]

This study the Examines the relationship between audit quality, client size and cost of equity of listed companies in Tehran Stock Exchange. Gordon model is selected to calculate the cost of equity. Also, the size of the audit firm, auditor industry specialization and auditor tenure is used as the criteria’s for the audit quality. The statistics population of this study is all of the listed companies in Tehran Stock Exchange during 2000 till 2010 and the research sample is included 105 companies which are examined in 5 years.
The results show that there is a negative significant relationship between the size of the auditor firm and auditor tenure with cost of equity, also this relationship is much stronger in small-scale companies.
This study emphasizes on the importance of audit quality in determining company s cost of capital and indicates that company’s special small companies decline the cost of equity by the means of improvement of information-environment through proper selection of the auditor

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Industry Specialization
  • Auditor Size
  • Auditor Tenure
  • Client Size
  • Cost of Equity.