سازوکارهای راهبری شرکتی و واکنش بازار سرمایه به کیفیت حسابرسی

سازوکارهای راهبری شرکتی و واکنش بازار سرمایه به کیفیت حسابرسی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا، دانشجوی دکترای حسابداری

2 دانشگاه الزهرا، عضو هیئت علمی، دکترای حسابداری

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به کیفیت حسابرسی می‌باشد. به این منظور، ابتدا رابطه کیفیت حسابرسی و سازوکارهای راهبری شرکتی با بازده آتی سهام مورد آزمون قرار گرفت. سپس، تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام بررسی شد.
جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1383 تا 1390 می‌باشد. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی‌دار بین معیارهای کیفیت حسابرسی (به استثنای اندازه مؤسسه حسابرسی) و سازوکارهای راهبری شرکتی (به استثنای درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره) با بازده آتی سهام است. همچنین نتایج نشان داد که سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام، تأثیر معنی‌داری ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Governance Mechanisms and Capital Market Reaction to Audit Quality

نویسندگان [English]

  • اعظم ولی زاده 1
  • Vida Mojtahedzadeh 2
  • Rezvan Hejazi 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance mechanisms on investors’ reaction to audit quality. For this, at first the relationship of audit quality and corporate governance mechanisms with future stock return were tested. Then, the effect of corporate governance mechanisms on the relationship between audit quality and future stock return was examined.
The statistical population was the listed companies in Tehran Stock Exchange during 2004 to 2011. The results indicated that audit quality criteria (except audit institute size) and corporate governance mechanisms (except non-executive board members ratio) have significant relationships with future stock return. Also, the results showed that corporate governance mechanisms have no significant effect on the relationship between audit quality and future stock return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Corporate Governance Mechanisms
  • Future Stock Return.