بررسی تأثیر اضافه نمودن جریانات نقد عملیاتی و اقلام تعهدی به مدل های جونز و تعدیل شده جونز در بهبود این مدل ها

بررسی تأثیر اضافه نمودن جریانات نقد عملیاتی و اقلام تعهدی به مدل های جونز و تعدیل شده جونز در بهبود این مدل ها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

برای کشف مدیریت سود، از مدل های زیادی استفاده می شود که مدل های جونز وتعدیل شده جونز، از بهترین آنها محسوب می‌شوند.در این تحقیق، به بررسی اثر اضافه نمودن سه متغیر "جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته"، "اقلام تعهدی گذشته" و "جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان"، به دو مدل جونز و تعدیل شده جونز پرداخته‌ایم و این موضوع را بررسی می‌کنیم که آیا اضافه نمودن هر یک از این اقلام به مدل‌های مذکور، توانایی کاهش خطا و به تبع آن، بهبود مدل ها را دارد یا خیر. جهت آزمون فرضیات تحقیق که به‌دنبال اثر اضافه نمودن جریانات نقدعملیاتی جاری وتأخیری و اقلام تعهدی تأخیری به مدل های جونز وتعدیل شده جونز، در سه مرحله (یعنی یکبار جریانات نقدعملیاتی جاری و تأخیری ویکبار اقلام تعهدی تأخیری و بار سوم، اضافه نمودن همزمان این دو متغیر) نیازمند ارائه هشت مدل هستیم. نحوه عمل در هر یک از هشت مدل یکسان است و تنها، ضرایب ونتایج بدست آمده با یکدیگر متفاوتند و هشت مدل، مستقل از یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند. خطاهای بدست آمده از هر مدل با استفاده از روش‌های خطاهای پیش بینی خام، قدر مطلق خطای پیش بینی،R2 ساختگی (Pseudo R2) و R2 تعدیل شده مقایسه شده و در نهایت رتبه‌بندی خواهند شد. همچنین، به منظور آزمون معناداری تفاوت میان میانگین خطاها، از آزمون ANOVA استفاده شده و با استفاده از آزمون Post HOC که به دو صورت LSD و HSD انجام می شود، به مقایسه دو به دو میانگین خطاها می‌پردازیم. نتایج تحقیق نشان داد که اضافه نمودن متغیرهای فوق به مدل‌های مذکور، به ترتیب زیر، توانایی بهبود مدل‌های جونز و تعدیل شده جونز را دارند:1ـ جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته و اقلام تعهدی گذشته به طورهمزمان 2ـ جریانات نقد عملیاتی جاری و گذشته 3ـ اقلام تعهدی گذشته

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Effects of Including Cash Flows and Accruals in Jones and Modified Jones Models on Their Optimization

نویسندگان [English]

  • mohamadreza zamani 1
  • kaveh mehrani 2
چکیده [English]

Accruals, as a criterion for measuring earnings management, play a major role in today studies. In fact, earnings management detection is the main usage of accruals segregation. A number of models are employed to determine earnings management of which Jones and Modified Jones models are known to be the best.
In this study, we investigate the inclusion of three proposed variables in the above-mentioned models and their possible contribution to error reduction and consequent optimization of the models. These variables include current and lagged operating cash flows, lagged cash flows, and concurrent current and lagged operating cash flows and lagged cash flows.
The results show that adding our proposed variables by the following can improve the efficiency of our models in earnings management detection:
1. Concurrent, current and lagged operating cash flows and lagged cash flows.
2. Current and lagged operating cash flows,
3. Lagged accruals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • Expected Accruals
  • Jones Model
  • Modified Jones Model
  • Unexpected Accruals