تحلیل حقوقی ساختار شرکت بورس و نقش آن در افزایش کارایی معاملات بازار سرمایه

تحلیل حقوقی ساختار شرکت بورس و نقش آن در افزایش کارایی معاملات بازار سرمایه

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

2 دانشگاه خوارزمی، دانشیار گروه حقوق خصوصی

3 دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار گروه حقوق خصوصی

چکیده

امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از نظام مالی کشورها، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو شناخت ارکان این بازار و کارکرد‌های آن حائز اهمیت است. شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اجرایی بازار وظایف مختلفی در انجام معاملات بازار سرمایه بر‌عهده دارد. امَا عدم توجه و شناخت آثار و مبانی معاملات بورسی، موجب بروز اختلاف‌ نظر‌هایی درباره تفسیر و اعمال مقررات مربوط به وظایف این شرکت در قلمرو معاملات بورسی شده است. از آنجا که قواعد حقوقی کلاسیک، در اثر پیچیده شدن روابط معاملاتی قادر به تضمین و حمایت از منافع تمام گروه‌های درگیر در معاملات بورسی نیست و نمی‌تواند پاسخگوی اقتضائات و ضروریات بازار در جهت لزوم سازماندهی کارآمد منابع اقتصادی باشد، ارزیابی قواعد و مقررات موجود در خصوص مداخله شرکت بورس در معاملات می‌بایست با تکیه بر تئوری‌های اقتصادی از جمله کارایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی مبانی وآثار حقوقی و اقتصادی مداخله شرکت بورس در معاملات بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Legal Analysis on the Structure of Tehran Stock Exchange and its Role in Increasing the Efficiency of Capital Market Transactions

نویسندگان [English]

  • maryam heydari sureshjani 1
  • Ali Ansari 2
  • abbas toosi 3
چکیده [English]

Today stock exchange, as a part of financial system of countries, is one of the significant indices for evaluation of economic growth and development. Hence, it is important to know the elements and functions of this market. Tehran Stock Exchange as the executive body of the market undertakes different functions in transactions of capital market. But, due to ignorance of effects and foundations of exchange transactions, it is lead to disagreement about interpretation and applying regulations related to functions of the company in exchange transactions. Since classical legal rules cannot ensure and support the interests of all groups involved in exchange transactions the evaluation of rules and regulations regarding the intervention in transactions must be analyzed based on such economic theories, including efficiency. Therefore, in this article, it is tried to survey the economic and legal efforts of the TSE intervention using analytical method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure of Information
  • Economic Performance
  • Stock Exchange
  • Stock Exchange Company
  • Transparency of Market.