شواهدی تجربی از رابطه بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری

شواهدی تجربی از رابطه بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، مدیر گروه دکتری و ارشد حسابداری و مدیریت مالی، دکتری تخصصی حسابداری

2 مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای حقوق

چکیده

این پژوهش به طور خاص تورش های رفتاری مدیران در فرآیند تصمیم گیری را مورد بررسی قرار داده است. در حقیقت هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری و همچنین بررسی اثر هزینه های نمایندگی بر این رابطه‌ است. برای این منظور از داده‌های 99 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1381 تا 1393 استفاده شد. آزمون فرضیه ها به کمک مدل‌های رگرسیونی لوجیت چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. بدین معنی که مدیران بیش اطمینان در فرآیند اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری بیش از حد خواهند داشت. همچنین هزینه های نمایندگی بر این رابطه تأثیرمعنی داری دارد. یافته ها نشان داد که در شرکت‌های با هزینه های نمایندگی بالا در مقایسه با شرکت‌های با هزینه های نمایندگی پایین، رابطه‌ قوی‌تری بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری وجود دارد. در حقیقت تضاد منافع موجود بین مدیران و سرمایه‌گذاران منجر به بیش سرمایه گذاری بیشتری به واسطه بیش اطمینانی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical Evidence on the Relationship between Overconfidence and Overinvestment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassani 1
  • elnaz zeyghami 2
چکیده [English]

This study specially investigates the behavioral biases of managers in decision making process. The main purpose of the research is to examinne the relationship between overconfidence and overinvestment as well as representation the impact of agency costs on this relationship. For this purpose, data collected from99 companies listed in Tehran Stock Exchange over the period 2003 - 2015. To test the hypotheses, the logit multivariate regression models based on panel data are used. Findings show that there is a significant and positive relationship between overconfidence and overinvestment. It means that optimistic managers have an over investment approach in decision making process. Also, agency costs have a significant impact on this relationship. Results indicate that the relationship between overconfidence and overinvestment is stronger in firms with high level of agency costs in comparison with low level ones. In fact, more conflict of interest between managers and investors caused more overinvestment because of more overconfidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Costs.
  • OverConfidence
  • Overinvestment