محتوای اطلاعاتی اجزاء صورت جریانات نقدی و پیش بینی منافع سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

محتوای اطلاعاتی اجزاء صورت جریانات نقدی و پیش بینی منافع سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،استادیار و عضو هیئت علمی،دکترای حسابداری

2 دانشگاه علم و هنر،کارشناس ارشدمهندسی مالی و مدیریت ریسک

3 دانشگاه پیام نور،دانشجوی دکتری،مدیریت بازرگانی استراتژیک

چکیده

در این بررسی سعی شده است به رابطه بین اجزاء صورت جریانات نقدی با منافع سهامداران پرداخته شود. بدین منظور داده‌های مربوط به 73 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب و ضمن بکارگیری تحلیل داده‌های پانل و مدل رگرسیون چند متغیره برای دوره مالی سال‌های 1384 تا 1393، آزمون وجود رابطه معنی داری بین هشت جزء از اجزاء صورت جریانات نقدی با منافع سهامداران، در دو مدل تفکیکی و ترکیبی صورت پذیرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که از بین اجزاء هشت گانه، خالص تغییرات در جریانات نقدی طی سال و خالص تغییرات در جریانات نقدی حاصل از تأمین مالی با منافع سهامداران فاقد هرگونه ارتباط معنی دار می باشند. همچنین نتایج بیان می نمایند که بین سه شاخص معرف خالص جریانات نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری، جریانات نقدی خروجی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و جریانات نقدی خروجی حاصل از فعالیت های تأمین مالی با منافع قابل تحصیل توسط سرمایه گذاران روابط معنی دار مثبت وجود دارد. جریانات نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی، جریانات نقدی ورودی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و جریانات نقدی ورودی حاصل از فعالیت های تأمین مالی نیز رابطه معنی داری منفی را با منافع سهامداران نشان داه اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Content of Cash Flow Statement's Details and Prediction of Stockholders Benefit in TSE

نویسندگان [English]

  • Seyed yousef Ahadi 1
  • Ferial Tavakoli 2
  • Seyed Mohammad Reza Hosseinipoor 3
چکیده [English]

There has been an attempt, during this research, to study the relationship between the factors of cash flow statement with the shareholders' interests. To this end, the data of 73 companies out of the ones listed in Tehran Stock Exchange were selected through systematic sampling. In addition to panel data analysis and multivariate regression model for the fiscal years 2005 to 2015, the correlation test was run between 8 of cash flow statement factors and the shareholders' interests through synthetic and analytic models. Findings reveal that out of the eight factors, the net cash fluctuations during the year and the net cash flow from financing activities demonstrated no significant correlation. Results also showed that there is a positive correlation between the three indices of net cash flow from investing activities, cash outflow from investing activities, and cash out flow from financing activities on the one hand, and achievable benefit for the investors on the other. However, there is a negative correlation between the cash flow from operating activities, cash inflow from investing activities, and cash inflow from financing activities on the one hand and shareholders’ interests on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Fluctuations during the Year
  • Cash Inflow and Outflow from Financing Activities.
  • Cash Inflow and Outflow from Investing Activities
  • Net Cash Flow from Financing Activities
  • Net Cash Flow from Investing Activities
  • Net Cash Flow from Operating Activities