ارزیابی اثر حمایت مجازی درایجاد رفتار توده وار (معاملات سهام) در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی اثر حمایت مجازی درایجاد رفتار توده وار (معاملات سهام) در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار دانشگاه بیرجند، دکتری مدیریت بازرگانی - بازاریابی

چکیده

امروزه رفتار خرید و رفتار ارتباطاتی مصرف کنندگان، تحت تأثیر شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. مصرف کنندگان به استفاده از اطلاعات در مورد خرید کالا و یا خدمات برانگیخته شده و رفتار خریدشان شکل می گیرد. چنین شبکه هایی، منجر به تشکیل گروه ها و جوامع مجازی شده است که بر تصمیم گیری افراد اثر گذاشته و آنان را در جهت انجام معاملات حرکت می دهد.
در این پژوهش، اثر حمایت مجازی در ایجاد رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران در سال 93-94 بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل سرمایه گذارانی است که از رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شامل 400 نفر از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران هستند که از تلگرام و گروه های بورسی و فرابورسی موجود در تلگرام استفاده می کنند و نمونه آماری بصورت تصادفی از گروه های مختلف انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع و جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای spss 19 و lisrel8.5 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که همة ابعاد حمایت مجازی در ایجاد زمینه برای شکل گیری رفتار توده وار مؤثر است، لذا حمایت مجازی در ایجاد رفتار توده‌وار مؤثر است، از اینرو می توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران در تصمیم گیری هایشان بیشتر تحت تأثیر تصمیمات دیگران قرار داشته (در این تحقیق، تحت تأثیر تصمیمات گروه های مجازی)، حتی اگر در گروه ها و شبکه های مجازی حضور نداشته باشند؛ رفتار آنها زاییده رفتار توده‌ای است که شکل می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Impact of Virtual Support in the Creation of Herding Behavior (Stock Trading) in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mojtaba farrokhi ostad 1
  • mostafa Farrokhi ostad 2
  • mahdieh alisoufi 1
چکیده [English]

In new era, purchase and communication behavior of consumers is influenced by social networks. In to purchasing of goods or services, consumers use information about their purchase and motivate and develop their purchase behavior. Such networks lead to create groups and virtual communities that effect on their decisions and behaviors in order to make transactions.
This study is to evaluate the effect of virtual support in the creation of herding behavior in Tehran Stock Exchange in 2015-2016. The population of this research consists of investors who use social media and social networks. The sample in this study is consisted of 400 investors in Tehran Stock Exchange that use of exchange and OTC telegram groups.
The sample: group was randomly selected from different groups and distributed questionnaires among them. The Data analysis software was SPSS 19 and lisrel8.5.
The results of this research shows that all aspects of the virtual support is effective in formation of herding behavior, thus creating virtual support is effective in the herding behavior.
Hence, this research assumes that investors in their decision have been affected by the decisions of the others (in this study, affected by decisions of virtual groups), even if in groups and virtual networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herding Behavior
  • Social Networks
  • Virtual Support