برآورد وجه تضمین قراردادهای آتی با رویکرد ارزش در معرض خطر و با تأکید بر توزیع پارتوی تعمیم یافته

برآورد وجه تضمین قراردادهای آتی با رویکرد ارزش در معرض خطر و با تأکید بر توزیع پارتوی تعمیم یافته

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی دانشجوی دکتری

2 1. دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 2. استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

چکیده

با توجه به ماهیت تعهدی قراردادهای آتی و در نتیجه اهمیت أخذ وجوه تضمین از طرفین قرارداد توسط اتاق پایاپای، محاسبه وجه تضمین مناسب در این قراردادها به گونه‌ای که همزمان با کاهش ریسک معاملات، هزینه‌های معاملاتی نیز مدنظر باشد، مورد توجه اتاق‌های پایاپای است. با توجه به کاربرد گسترده مدل‌های ارزش در معرض خطر در تعیین وجه تضمین، در این پژوهش با استفاده از داده‌های تغییرات قیمت‌های آتی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی با استفاده از مدل‌های ارزش در معرض خطر پارامتریک سنتی، مدل شبیه سازی تاریخی و مدل‌های پارتوی تعمیم یافته و پارتوی تعمیم یافته سازگار، با آزمون‌های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به ارزیابی عملکرد مدل‌ها شد. همچنین با توابع زیان دوم لوپز و بلانکو- ایهل این مدل‌ها رتبه‌بندی شد. نتایج نشان می‌دهد که با توجه به دنباله‌های پهن توزیع تجربی داده‌های آتی، در سطوح اطمینان پایین، مدل شبیه سازی تاریخی و در سطوح اطمینان بالا، مدل‌پارتوی تعمیم یافته سازگار، عملکرد مناسبی داشته است. لذا در پایان پیشنهاد شده است که از این مدل‌ها در سطوح اطمینان مربوطه برای محاسبه وجه تضمین قراردادهای آتی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futures Contracts Margin Setting by General Pareto Distribution VaR

نویسندگان [English]

  • Alireza Naserpoor 1
  • Mir Feyz Fallahshams 2
  • Ali Saghafi 3
چکیده [English]

According to the significance of margining process in derivatives contracts in clearing houses, margin setting in futures contracts is noteworthy due to tradeoff between risk management and trading cost. Due to the extensive use of Value at Risk models in margin setting, this study, using gold coins futures price returns, in the period from 2008 to 2016, estimates IME gold coin futures contracts initial margin by parametric and non-parametric Value at Risk models, such as historical simulation, general pareto distribution and adaptive GPD models. For models back testing, it applies Christoffersen conditional coverage likelihood ratio (LRcc) test and Lopez and Blanco-Ihle loss functions. The paper finds that historical simulation model has been outperforming parametric models, as the fat tail empirical distribution of futures return in low confidence level. In high confidence level adaptive GPD had the proper results. As a result findings propose the use of these two models to margin setting in proper confidence level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christoffersen Back Test
  • General Pareto Distribution
  • Margin
  • Value at Risk.