بررسی اثر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مالی دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی صبح صادق اصفهان

چکیده

تروریسم اثرات زیادی بر کشورهای قربانی این امر دارد. از جمله این اثرات می‌توان به تأثیر آن بر شاخص بورس اوراق بهادار اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به هدف پژوهش، شاخص تروریسم به عنوان متغیر مستقل، نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و قیمت نفت سنگین ایران به عنوان متغیرهای کنترل و بازده شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. داده‌های مورد نیاز به صورت سری زمانی هفتگی طی دوره زمانی 93-1381 گردآوری یا محاسبه شده است و به منظور برآورد الگوی پژوهش از روش واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم‌یافته نمایی (EGARCH) استفاده گردید. به طور کلی نتایج و یافته‌های پژوهش نشان داد که تروریسم تاثیر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Economic and Financial Impacts of Terrorism on Return of Tehran Stock Exchange Price Index

نویسندگان [English]

  • alireza ajam 1
  • saeed fathi 2
  • ahmad googerdchian 3
  • Kaveh Kaveh Shahraki 4
چکیده [English]

Tehran Stock Exchange, as a symbol of capital market, is influenced by various factors, including economic and political variables. Terrorism incidents a primary political variable affecting on stock market, it is necessary to clarify in what way it puts influence on stock exchange. The main purpose of this study is to consider the effect of terrorism on the return of TSE price index (Tepix). Regarding the purpose of the study, terrorism and return of Tehran stock exchange index are considering independent and dependent variables, respectively; moreover, items like rate of exchange, world price of gold, and the price of Iran’s heavy oil, are controlled variables. Required data were collected in a weekly interval between 2002 and 2014. An EGARCH model is applied to examine the impact of terrorism on stock market. Results showed that terrorism had a significant negative effect on the return of TSE price index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EGARCH Model
  • Rate of Exchange
  • Tepix
  • Terrorism
  • World Price of Gold & Oil.