بررسی رابطه نظام راهبری شرکتی و پاداش هیأت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه نظام راهبری شرکتی و پاداش هیأت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 بورس اوراق بهادار تهران، مدیر بورس منطقه ای آذربایجان شرقی، فوق لیسانس مدیریت اجرایی

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

چکیده

نظام راهبری شرکتی، سازوکاری است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود بخشیده و توزیع حقوق و مسئولیت‎ها را در میان ارکان مختلف شرکت مشخص می‎سازد. در نظام راهبری شرکتی هیأت‌مدیره یکی از نقش‎های اساسی را برعهده دارد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و پاداش هیأت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بدین منظور از معیارهای مالکیت هیأت‌مدیره در سهام شرکت، تفکیک وظایف رئیس هیأت‌مدیره از مدیرعامل، نسبت اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره و اندازه هیأت‌مدیره به عنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی، به همراه متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و سوددهی استفاده شده است. برای انجام تحقیق از داده‌های 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‎های 1385تا 1391 استفاده شده است و روش مورد استفاده روش داده‌های پانلی است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد متغیرهای ‎سودآوری، اندازه شرکت، درصد مالکیت و دوگانگی مسئولیت دارای رابطه مثبت بر پاداش هیأت‎مدیره بوده و در مقابل متغیرهای اندازه هیأت‌مدیره دارای ضریب منفی و غیرمعنی‌دار و متغیر نسبت اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره نیز دارای ضریب مثبت و غیرمعنی‌دار می‌باشد. نوع صنعت نیز بر پاداش هیأت‎مدیره تأثیرگذار می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Corporate Governance and Directors Compensation in Listed Companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad amin Abedini 1
  • Nasser Sanoubar 2
  • Alireza Fazlzadeh 3
چکیده [English]

Corporate governance refers to the mechanisms that direct and control companies. It identifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation. Board of directors has one of the important roles in corporate governance. The purpose of this study was to determine the relationship between corporate governance and directors compensation in listed companies of Tehran Stock Exchange. It aims to verify empirically the relationship between the characteristics of boards of directors and cash compensation of directors in the Tehran Stock Exchange. With a view to testing hypothesis, we selected a sample of 92 listed corporations for the period 2006-2012 and the method used is a panel data approach. The results of this work reveal that profitability, firm size, board ownership and the duality of the chairman and the chief executive officer (CEO) has been positively related to the director compensation and the board size has a negative and non-significant relationship. Industry is also influencing directors compensation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board of Directors
  • Corporate governance
  • Directors Compensation
  • Panel Data Analysis.