رابطۀ هوش معنوی با تورش های رفتاری در سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

رابطۀ هوش معنوی با تورش های رفتاری در سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مدیریت مالی

2 دکترای مدیریت مالی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکترای حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر هوش معنوی که یکی از چهار هوش مطرح آدمی است، بر روی تورش‌های رفتاری از نوع احساسی سرمایه‌گذاران در بورس تهران مورد توجه قرارگرفته است. روش پژوهش پیش رو از نوع توصیفی، همبستگی و پیمایشی انتخاب شده است و جامعۀ آماری تحقیق، سرمایه‌گذاران بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که با شیوۀ غیر‌تصادفی(دردسترس)، تعداد 384 نفر به عنوان جامعۀ مورد هدف انتخاب شده‌اند وابزارتحقیق نیز پرسشنامه می‌باشد. سرانجام نتیجۀپژوهش بدین صورت حاصل شده است که بین هوش معنوی و سوگیری‌هایی مانند خودکنترلی، زیان‌گریزی، پشیمان‌گریزی، داشته‌بیش‌نگری رابطۀ معنادار وجود داشته ولی بین هوش معنوی و تورش‌های رفتاری دگرگون‌گریزی و بهینه بینی رابطۀ معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual Intelligence and Investors Behavioral Biases in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • fatemeh Ghanbarlou 1
  • mohammad hasan ebrahimi sarv oliya 2
  • mohammad marfoua 3
چکیده [English]

The focus of the present study was on spiritual intelligence that is one of the four major intelligences and also focused on investor’s emotional behavioral bias in the Tehran stock Exchange. Behavior methods are some errors which investors may encounter with them and suffer from many undesirable losses in investing activities. One of the scopes which was paid attention by many economic researchers is behavior financial knowledge. The behavioral financial knowledge that is mixed of economics and psychology, has studied investors behaviors from different points of view. One of the studies is behavior patterns or investors emotional and cognitive bias that has been studying in this survey. The method of the study was selected based on descriptive, correlating and survey methods and the study population and tools are Tehran Stock Exchange investors and questionnaire respectively, and 384 people was selected randomly to ask questions. The results showed that there’s a significant and meaningful relationship between spiritual intelligence and patterns like self-controlling, loss-aversion, regret-aversion and Endowment, but there’s no relation between spiritual intelligence and bowled Status Que bias and optimization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Bias
  • Emotional Biases
  • Spiritual Intelligence
  • Standard Financial theory.