بررسی ارتباط محافظه کاری مشروط(شرطی) و محافظه کاری غیرمشروط(غیرشرطی) حسابداری با استرس مالی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط محافظه کاری مشروط(شرطی) و محافظه کاری غیرمشروط(غیرشرطی) حسابداری با استرس مالی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد گرگان، هیات علمی، دکترای مدیریت مالی

2 دانشگاه حکیم جرجانی گرگان

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و استرس مالی، در قالب 2 فرضیه، پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و تجزیه وتحلیل داده ها براساس روش مطالعه داده های ترکیبی می باشد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84-1393، از طریق روش نمونه گیری حذفی، 64 شرکت (در قالب 640 مشاهده شرکت -سال) به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر با تأیید کلیه فرضیه ها نشان می دهند، بین محافظه-کاری حسابداری و استرس مالی در بازار سرمایه ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Conditional and Unconditional Conservatism Accounting with Financial Stress: Evidence from TSE

نویسندگان [English]

  • alireza ma'toufi 1
  • ali lashkar blooki 2
چکیده [English]

This study examines the relationship between accounting conservatism and financial stress in two hypotheses. The research method is descriptive and correlational and to analyze the relation between independent and dependent variables, multiple regression statistical methods were used. Then, to test the research hypotheses, using data on firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period 2005-2014, through the sampling cup, 64 companies were selected as samples. The present results confirm the hypotheses that show the significant negative relationship between accounting conservatism and financial stress in the capital markets in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Conservatism
  • Financial stress
  • Tehran Stock Exchange (TSE).
  • Unconditional Conservatism