بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه ایران

بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه ایران

نویسندگان

سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم ایران در بازار سرمایه انجام شده است. در این راستا بازارهای موازی و مکمل و نیز مبانی تئوریک مشارکت مردم در بازار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم تحت تأثیر بازارها و نهادهای موازی بازار سرمایه، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل تکنولوژیک، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و فرآیندها و رویه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. همچنین عوامل کلان اقتصادی با تأثیرگذاری بر بازارها و نهادهای موازی و مکمل و فرآیندها و رویه‌های بورسی و عوامل سیاسی و قانونی نیز با تحت تأثیر قراردادن عوامل کلان اقتصادی، بازارها و نهادهای موازی و مکمل و قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم بر میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. همچنین عوامل فرهنگی اجتماعی علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم، به صورت غیر مستقیم نیز از طریق تحت تأثر قرار دادن بازارها و نهادهای موازی و مکمل بر میزان مشارکت مردم ایران در بازار سرمایه اثر گذار بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Factors Influencing Public participation in the Iranian Capital Market

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasannejad
  • Shahabodin Shams
چکیده [English]

This study aims to identify the factors affecting the level of public participation in the stock market. In this regard, a parallel and complementary markets and the theoretical foundations of public participation in the capital markets and its influencing factors were analyzed. Using SPSS and LISREL software shows that Public Participatian is directly and indirectly influenced by parallel markets and institutions, as well as socio-cultural and technological factors, rules and regulations of the capital market and also the procedures of the SEO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market
  • Market efficiency and investment.
  • Public participation