مقایسه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

مقایسه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد،استادیار گروه حسابداری

چکیده

بر اساس تئوری های مالی با توجه به الزامات قانونی و ویژگی های متفاوت بورس و فرابورس، انتظار می رود کیفیت گزارشگری خصوصاً شرکت های آنها خصوصا در سال های پذیرش متفاوت باشد. لذا در این تحقیق به مقایسة کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی می‌پردازیم. شایان ذکر است برای سنجش کیفیت گزارشگری از مدل هوپ و همکاران (Hope, 2013) استفاده شده است. همچنین نمونه مورد بررسی شامل 194 شرکت طی بازه زمانی 1385 – 1392 می باشد.
نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون من ویتنی بیانگر این امر است که تفاوت معناداری بین میانگین کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی، قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. همچنین نتایج به دست آمده در خصوص مقایسة کیفیت گزارشگری شرکت های بورسی و فرابورسی با شرکت های اخراج شده از بورس بر اساس ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بیانگر این امر است که تفاوت معناداری بین کیفیت گزارشگری این دو گروه از شرکت ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Quality of Financial Reporting in Companies listed on TSE and Farabourse

نویسندگان [English]

  • faramarz rezaee 1
  • Mahmoud Lari Dashtbayaz 2
  • mohamad javad saei 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the quality of financial reporting in companies listed on TSE and Farabourse. Corporate profit before admission in the stock exchange is starting to decline. However, based on the theory of demand, after the reception and distribution of property according to the company stock, there is a greater demand for information. This will cause the quality of reporting companies on the stock exchange after the admission become better than Farabourse companies.
In order to assess the quality of reporting in this study the Hoop & et al(2013) model`s is used. We use mann-Whitney test to compare the quality of corporate reporting. The results indicate that the there is no significant difference between companies listed on TSE and Farabourse companies reporting quality, before and after the transferring.
Also the results of the comparison of the reporting quality of the companies on TSE and Farabourse with companies delisted according to article 99, indicates that there is no significant difference between these two groups of companies’ reporting quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • Ceding Companies
  • Earnings Quality.
  • Reporting Quality