بررسی ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیران و پیش‌بینی سود مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیران و پیش‌بینی سود مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد شاهرود ، هیات علمی و دانشیار حسابداری

2 گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد شاهرود ، شاهرود ، ایران

چکیده

سیستم اطلاعاتی معتبر، صحیح و مربوط یکی از عوامل مؤثر برکارایی و توسعه بازارهای سرمایه است که با ارائه اطلاعات به موقع وقابل اتکا از میزان عدم اطمینان می کاهد و موجب تصمیم گیری بهینه می شود. یکی از اطلاعات مهم در بازار سرمایه، پیش بینی سود توسط مدیریت است و یکی از عواملی که در پیش بینی سود مؤثر است بیش اطمینانی مدیران می باشد نظر به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی ارتباط اطمینان بیش از حد مدیریت و ویژگی های پیش بینی سود پرداخته شد. نمونه آماری 127 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1394- 1388 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیریت و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و این پدیده روانشناسی موجب افزایش در فراوانی پیش‌بینی سود در شرکت می شود. همچنین نتایج نشان داد که بیش اطمینانی مدیریت باعث افزایش تعدیل مثبت سود پیش‌بینی شده نسبت به تعدیل منفی سود پیش بینی شده می شود .بدین معنا که مدیرانی که دچار بیش اطمینانی هستند، تعدیل مثبت سود پیش بینی شده بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Overconfidence and Management Profit Forecasts at Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohammadreza abdoli 1
  • Maliheh Amiri Esfandgheh 2
چکیده [English]

Information system reliable, accurate and relevant to the efficiency and development of capital markets is one of the factors that provides timely information system and reduces the reliance of the uncertainty leads to optimal decision. One of the most important information in the capital market is profit forecast by management and one of the factors influencing the earnings forecast is overconfidence of managers. The sample of 127 companies in Tehran Stock Exchange in the period 2009- 2015 and multivariate regression Eviews and Spss software were examined. The results showed that there is a significant negative relationship between overconfidence and accuracy of management earnings forecast by management and this psychological phenomenon has increased in frequency in the company's earnings forecast. The results also showed that overconfidence causes increasing positive adjusted profit forecast compared to negative adjusted profit forecast. This means that managers who are suffering from over confidence, wiil have more positive adjusted profit forecast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjusted Earnings Forecast.
  • Earnings Forecast Accuracy
  • Frequency Earnings Forecast
  • Overconfidence Management