پیش بینی رفتار سود نقدی، تأکید بر نقش تأثیر سود و جریان نقد عملیاتی

پیش بینی رفتار سود نقدی، تأکید بر نقش تأثیر سود و جریان نقد عملیاتی

نویسندگان

سازمان بورس

چکیده

پیش‏بینی سود تقسیمی نقش مهمی در تعیین ارزش سهام شرکت دارد. به عنوان مثال در روش گودرون، ارزش شرکت‌ها تابعی از سود تقسیمی است. در این پژوهش مقایسه توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در پیش‌بینی سود تقسیمی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این تحقیق قلمرو زمانی بین سال‏های 1389 الی 1394 بوده و در مجموع با توجه به محدودیت‌های اعمال شده، 89 شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس تهران به‏عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از بررسی سایر تحقیقات، برخی از عوامل اثرگذار بر سود تقسیمی مانند: اندازه شرکت، نسبت بدهی، دارایی جاری و سود تقسیمی سال گذشته به عنوان متغیرهای کنترل انتخاب شدند.
ساختار داده‏ها در این تحقیق، تلفیقی شامل 527 مشاهده می‏باشد. با استفاده از رگرسیون معمولی و رگرسیون تعمیم یافته مشخص گردید، جریان نقد عملیاتی قابلیت پیش‏بینی سود تقسیمی را ندارد. نتایج تحقیق نشان می‏دهد بین اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی، دارایی جاری و سود تقسیمی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد، در عین حال ارتباط خطی معنی‌دار بین سود هر سهم، نسبت بدهی، سود تقسیمی سال گذشته و سود تقسیمی تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting the Cash Profit Behavioqr, With the Emphasis on the Effect of Profit and operating cash flow

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Zomorodian
  • Mehrdad Asi
  • Tahereh Aminian
چکیده [English]

Earnings per Share (Eps) is an important factor in estimating the stock price of thr company……, in Gordon Model, the value of companys is a founction of dividend. Here we have investigated the comparison between the power of Profit and operating cash flow in earnings Per Share of the company. We took the Time series of 2010-2015anda number of 89 companies from amongst the listeed companies of the Tehran Stock Exchange. We also selected some effectine factors on dividevt, including the size of the company, debt ratio, current assets and last year dividend, as the control variables. The data structure is an integration of 527 expriments. Normal regression and extended regression showed that operating cash flow does not have the capacity of estimate the EPS and the results indicate that there is no significant relation ship between the sizeof the company, operating cash flow, current assete and dividend but there is a meaningful linear relationship between earmings Per share, debt ratio, last year and current year dividends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Flow
  • dividend
  • Earnings Per Share (EPS)
  • Extended Regression
  • Size of the Company