تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید برمحدودیت های مالی

تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید برمحدودیت های مالی

نویسنده

دانشگاه پیام نور، عضو هیئت علمی حسابداری

چکیده

در یک بازار ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و افراد بیرون از شرکت، منجر به افزایش هزینه تأمین مالی خارجی و در نتیجه مشکل گزینش مغایر می گردد. مدیران ممکن است مجبور شوند پروژه های سودآور شرکت را کنار بگذارند؛ زیرا آنها تمایلی ندارند از طریق انتشار اوراق بهادار زیر قیمت، اقدام به تأمین مالی خارجی چنین پروژه هایی نمایند. بنابراین؛ جریان نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای محدودیت مالی از طریق تأمین مالی وجوه لازم برای پروژه های سرمایه ای، ارزش زیادی دارد و این امر باعث می شود که در این شرکت ها، سرمایه گذاری به وجوه در دسترس داخلی حساسیت زیادی پیدا کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای با تأکید بر محدودیت های مالی است.
جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی سال های 1388 تا 1393و نمونه استفاده شده 107 شرکت را شامل می شود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی با استفاده از داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد بر مخارج سرمایه ای تأثیردارد به عبارت دیگر زمانیکه وجه نقد مازاد شرکت که یکی از منابع تأمین مالی داخلی است افزایش می‌یابد وابستگی شرکت به نیازهای تأمین مالی خارجی کاهش می‌یابد و امکان اجرای پروژه ها در دوره بعد بیشتر می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد و مخارج سرمایه ای تأثیر دارد به عبارت دیگر زمانی که شرکت با محدودیت مالی روبرو می‌شود، چون هزینه تأمین مالی خارجی آن افزایش می‌یابد، لذا وابستگی مخارج سرمایه‌ای به منابع داخلی (وجه نقد مازاد) بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Excess Cash Holdings on Capital Investments by Emphasis on Financial Constraints

نویسنده [English]

  • sobhan zafari
چکیده [English]

In an imperfect market, information asymmetry between corporate insiders and outsiders invariably results in costly external financing, which causes the adverse selection problem. Managers may be forced to give up positive NPV projects external capital by issuing underpriced securities. Therefore, cash flow and cash can benefit those firms facing external financing constraints by funding necessary expenditures, which makes their investment sensitive to the availability of internal funds. The aim of this study was to evaluate the effect of excess cash on capital expenditure with an emphasis on financial constraints.
population study of research include firms listed in the Tehran Stock Exchange within the time period 2009 to 2014 and the sample used 107 companies are included. Using the pooling data regression analysis we test the research hypotheses.
The Results of this study showed that excess cash have the impact on capital expenditure. In other words, when excess cash as an internal resource of financing increases, firms needs to decrease external finance. Findings also indicate that financial constraints have the moderating role on the relation between excess cash and capital expenditures. In other words, when the company is facing to financial constraints because it increases the cost of external financing for capital expenditures, so dependence on internal resources (excess cash) increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Expenditures.
  • Excess Cash
  • financial constraints