تغییرات هزینه‌های عملیاتی و مدیریت سود مصنوعی

تغییرات هزینه‌های عملیاتی و مدیریت سود مصنوعی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 دکتری حسابداری - دانشیار

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی، اداری و فروش بر مدیریت سود مصنوعی در 88 شرکت از 12 صنعت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1393 است. مبانی نظری و داده‌های تحقیق بر اساس روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معکوس و معنی داری میان تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و مدیریت سود مصنوعی (مبتنی بر اقلام تعهدی) وجود دارد. به بیان دیگر، شواهد این تحقیق نشان می دهد که هرگاه با افزایش تورم، بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت های مورد مطالعه افزایش یابد، در آن صورت سود را نمی توان از طریق مدیریت سود مصنوعی ( مبتنی بر اقلام تعهدی)، بیش نمایی نمود . همچنین نتایج این تحقیق، تأیید می نماید که رابطه میان تغییرات هزینه های عمومی، اداری و فروش و مدیریت سود مصنوعی، رابطه ای معنی دار و مثبت است. یعنی مدیران شرکت‌های نمونه تحقیق با افزایش هزینه های عمومی ، اداری و فروش سود را از طریق مدیریت سود مصنوعی بیش نمایی می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Operating Expenses Changes and Artificial Earnings Management

نویسندگان [English]

 • Kianoush Miranshahi 1
 • Bahman Banimahd 2
 • Mahdi Moradzadehfard 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effect of cost of good sold (CGS) and selling, general & administrative (SGA) expenses changes on artificial earnings management. We use 88 listed firms from 12 industries on Tehran Stock Exchange from 2005 to 2014. We provide the theoretical foundations and collect data by Archival research method. To analyse the research data, we apply a multivariable regression model. The results show there is a negative and significant relation between cost of good sold changes and artificial earnings management (accruals- based-earnings management). In the other words, the evidence in this study explains whenever because of rising inflation, the cost of good sold increases then it is not possible to maximize earnings by artificial earnings management (accruals-based earnings management). In addition, based on the research results, selling, general & administrative expenses changes are associated positively and significantly with the artificial earnings management. It means that firm’s managers can maximize earnings by artificial earnings management when selling, general & administrative expenses increase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artificial Earnings Management (AEM) - Cost of Good Sold - Selling
 • General & Administrative Expenses - Macroeconomic Conditions - Inflation
 1. بهارمقدم، مهدی. حسنی فرد، حبیبه. (1389). «بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »، فصلنامه تحقیقات حسابداری  و حسابرسی، سال دوم ، شماره 6، ص 162.
 2. پورحیدری، امید. عالی پور، داریوش. (1390). « بررسی ارتباط بین داده­های حسابداری با  چرخه­های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی (8)، صص 16-1.
 3. خواجوی، شکراله . محسنی فرد، غلامعلی . رضایی، غلامرضا. حسینی راد، سید داوود .(1392).           « بررسی اثرهای رقابت در بازار محصول بر مدیریت سودشرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی– پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال اول، شماره سوم، شماره پیاپی (3)، صص 134-119.
 4. قدرتی، حسن. فیضی، سعید.(1394).« تأثیر حاکمیت شرکتی برمیزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران»، دانش حسابرسی، سال چهاردهم، شماره 58، صص 232- 205.
 5. کردستانی، غلامرضا. علیپور اصل، احد .(1389).« بررسی نحوه  قیمت­گذاری فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته و جریان نقدی آزاد در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 8، صص 21-1.
 6. کردستانی، غلامرضا. مرتضوی، سید مرتضی. (1391). «شناسایی عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه­های شرکت»، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره سوم، شماره پیاپی (13) ، صص32-13.
 7. کرمی، غلامرضا. افتخاری، وحید .(1392). «بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه­های تجاری»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 20، شماره 4، صص 112-93.
 8. نوروش، ایرج. سپاسی، سحر. نیکبخت، محمد رضا.(1384). «بررسی مدیریت سود در            شرکت­های  پذیرفته شده در بورس تهران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 22، شماره 2، پیاپی 43.
 9. نمازی، محمد. رضایی، حمید رضا . (1391) .« تأثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،پژوهش­های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره 5، صص 91-67.
 10. نمازی، محمد. غفاری، محمد جواد. فریدونی، مرضیه.(1391).« تحلیل بنیادی رفتار چسبنده هزینه­ها و بهای تمام شده با تأکید بر دامنه تغییرات در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله  پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره چهارم، شماره دوم، پیاپی 3/63 ، صص 177-151.
 11. یعقوب نژاد، احمد. بنی مهد، بهمن. شکری، اعظم .(1391) .«ارائه الگو برای اندازه­گیری مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره دوازدهم.
  1. Cohen, Daniel A. , Zarowin, Paul , (2007). "Earnings Management over the Business Cycle" , New York University ,Stern School of Business
  2. Cohen, Daniel A. , Zarowin, Paul , (2008). "Accrual-Based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings" , New York University, Stern School of Business
  3. Eduardo Flores , Elionor Farah Jreige Weffort , Aldy Fernandes da Silva , L. Nelson G. Carvalho , (2016). "Earnings management and macroeconomic crises: Evidences from Brazil and USA capital markets", Journal of Accounting in Emerging Economies, Vol. 6 Iss: 2, pp.179 - 202
  4. Filip, Andrei, Raffournier, Bernard , (2014) . "Financial Crisis And Earnings Management: The European Evidence" , The International Journal of Accounting, Volume 49, Issue 4, , pp 455 –478
  5. Gang Nathan Dong.,(2015). "Rising Labor Costs, Earnings Management, and Financial Performance of Health Care Providers around the World #" In International Best Practices in Health Care Management. Published online: 24 Feb2015; 117-135.Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/S1474-823120140000017006
  6. Konchitchki,Yaniv, Patatoukas , Panos N. ,(2014) . "Accounting earnings and gross domestic product", Journal of Accounting and Economics 57, pp 76–88 , http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.10.001
  7. Kothari, S.P. Leone , Andrew J , Wasley , Charles E , (2005). “Performance matched discretionary accrual measures”, Journal of Accounting and Economics 39 163–197
  8. Laksmana . I , Yang .Y, (2014) . “Product market competition and earnings management: Evidence from discretionary accruals and real activity manipulation” , Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 30 263 –275
  9. Prem C. Jain · Joshua G. Rosett , (2006) . “Macroeconomic variables and the E/P ratio: Is inflation really positively associated with the E/P ratio?”, Review of Quantitative Finance and Accounting, Volume 27, Issue 1, pp 5-26,http://link.springer.com/journal/11156 ,DOI 10.1007/s11156-006-8540-x
  10. Roychowdhury, S. (2006). “Earnings management through real activities manipulation”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 42 No. 3, pp. 335-370
  11. Scott , William.R , )2009(. Financial Accounting Theory, 3rd edition
  12. Watts, R., and J. Zimmerman, (1986). “Positive Accounting Theory” Prentice-Hall,
   Englewood Cliffs, New Jersy.
  13. Xue, S., Hong, Y.,(2015).”Earnings management, corporate governance and expensestickiness”.ChinaJournalofAccountingResearch,http://dx.doi.org/10.1016/j.cjar.2015.02.01