حق رأی طلبکاران شرکت: تحلیل حقوقی ـ اقتصادی

حق رأی طلبکاران شرکت: تحلیل حقوقی ـ اقتصادی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی ، دکترا

چکیده

«حق رأی» یکی از مهمترین موضوعات حقوق شرکت هاست. اتخاذ تصمیم در رابطه با امور روزمره شرکت و یا بسیاری از مسائلی که اسناد متشکله شرکت راجع به آنها ساکت می باشد با استفاده از مکانیسم «رأی دادن» صورت می گیرد. بنابراین، حق رأی همواره به عنوان مکانیسمی برای حاکمیت و اداره شرکت توسط مالکان آن مد نظر بوده است. با این حال ، امروزه حق رأی به لحاظ اهمیتی که در حیات تجاری یک شرکت ایفاء می نماید مورد توجه طلبکاران شرکت های بدهکار قرار گرفته و در نتیجه کاربرد جدیدی بخود گرفته است. در نتیجه این سوال در حوزه حقوق شرکت ها مطرح می گردد که آیا اعطای حق رأی به طلبکاران شرکت قابل توجیه است یا خیر؟ برخی نظام های حقوقی اعطای حق رأی به طلبکاران توسط شرکت های بدهکار به رسمیت شناخته شده است. با توجه به اینکه برخی نظام های پیشرفته حقوق شرکت ها چنین حقی را به رسمیت شناخته اند مقاله حاضر در صدد است امکان یا عدم امکان شناسایی حق رأی برای طلبکاران را از منظر اصول کلی تعهدات و معیار کارایی در نظام حقوقی ایران مورد بحث و گفتگو قرار دهد. بدین منظور پس از ارایه تحلیل حقوقی و اقتصادی از مقوله حق رأی و بررسی ملازمه یا عدم ملازمه میان حق رأی و سهامداری مبادرت به طرح و بررسی برخی چالش های پیش روی چنین پذیرشی در نظام حقوق موضوعه ایران می‌نماید و در نهایت نتیجه گیری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to vote of the Company’s Creditors:A legal- Economic Analysis

نویسنده [English]

 • Toosi Abbas
چکیده [English]

The right to vote is one of the most important issues in company law. It is the mechanism of voting through which many decisions on company’s daily affairs or on many issues in respect of which there is no provision in the constitution of the company are made. Therefore, the right to vote has been long considered as a mechanism for governing and conducting a company by its owners. For its importance in the life of the company, the right of vote has come to be noticed by the creditors of debtor companies and, as a result, has found a new function. Consequently, the question whether or not giving the right of vote to the creditors of debtor companies can be justified has been raised in the context of the company law. Since some jurisdictions have recognized such a right for the creditors, this article seeks to discuss possibility or non-possibility of giving such a right in Iranian legal system from the viewpoints of general principles of obligations and efficiency. For this purpose, the article shall, after a legal and economic analysis of the right to vote and investigating the necessity or non-necessity between the right to vote and shareholdering, raise some legal challenges confronted by such recognition in Iranian positive law and finally shall conclude.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creditors
 • Efficiency
 • Factors of Production
 • Real Right
 • Right to Vote
 1. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت ، جلد 2، انتشارات، 13
 2. پاسبان،  محمد رضا ، حقوق شرکت­های تجاری، انتشارات سمت ،(1385)، چاپ اول
 3. ستوده، حسن، حقوق تجارت ، جلد 2، انتشارات، 13
 4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1373)، حقوق اموال، انتشارات گنج و دانش، چاپ سوم.
 5. دادگر، یدالله. (1393).تحلیل اقتصادی حقوق، انتشارت پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم،
 6. طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت­ها ، (1393)، انتشارات مؤسسه حقوقی شهر دانش، چاپ اول
 7. کاتوزیان، ناصر.(1374)، حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، مؤسسه نشر یلدا.
 8. کاتوزیان، ناصر. (1368)، قواعد عمومی قراردادها، حقوق، جلد سوم، انتشارت بهنشر.
 9. کاتوزیان، ناصر. (1376)،عقود معین 4 (عقود اذنی و وثیقه­های دین)، چاپ دوم،  انتشارات مدرس
 10. کاویانی، کوروش ، حقوق تجارت(شرکت­های تجاری) ، جلد 2، انتشارات، 13

11. Ben Pettet , Company law ,  Pearson  Education Ltd.,(2001).

12. David Kershaw , Company law in context, Oxford university publications , (2009).

13. Frank H. Easterbrook and Daniel R.Fischel, The economic structure of corporate law, Harvard University Press, (1991).

14. Reinier Kraakman et al., The anatomy of corporate law (A comparative and functional approach), Oxford university publications , (2004).

15. Robert Cooter  & Thomas Ulen , Law and Economics, Harper Collins Publishers, USA,(1988).

16. Tracy, John Evarts (1935) "The Problem of Granting Voting Rights to Bondholders," University of Chicago Law Review: Vol. 2: Iss. 2, Article 30

17. William W. Bratton, The new economic theory of the firm: Critical perspectives from history; Heinonline, 41 Stanford law Review 407; (1988-89)

18. Model Business Corporation Act

19. Delaware General Corporation Law (2016)

20. Lousiana Business Corporation Act (2014)

21. Michigan Business Corporation Act (1972)