رابطه عوامل مالی و حسابداری با نسبت تقسیم سود در مراحل مختلف عمر تجاری

رابطه عوامل مالی و حسابداری با نسبت تقسیم سود در مراحل مختلف عمر تجاری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد

2 دانشگاه الزهرا، استادیار حسابداری

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه برخی از عوامل مالی و حسابداری با نسبت تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر مراحل مختلف چرخه‌ عمر تجاری آنها بر این روابط، می باشد. به همین منظور ابتدا رابطه بین اهرم مالی، نقدینگی، سودآوری، اندازه و دارایی های نامشهود با نسبت سود تقسیمی مورد آزمون قرار گرفت. سپس، تأثیر چرخه عمر بر رابطه بین متغیرهای مذکور با نسبت سود تقسیمی بررسی شد.
در این تحقیق داده های 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1394 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بین اهرم و دارایی های نامشهود با نسبت سود تقسیمی رابطه منفی معنی‌دار و بین نقدینگی، سودآوری و اندازه شرکت با نسبت سود تقسیمی رابطه مثبت معنی دار برقرار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد در شرکت‌هایی که در مرحله ظهور یا رشد قرار دارند، رابطه بین اهرم مالی با تقسیم سود منفی‌تر می‌باشد. علاوه بر این، در شرکت‌هایی که در مرحله بلوغ یا افول قرار دارند، رابطه بین سودآوری و اندازه شرکت با تقسیم سود، مثبت‌تر می‌باشد. علاوه بر این، براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که مراحل چرخه عمر بر رابطه بین نقدینگی و دارایی‌های نامشهود با تقسیم سود، تأثیر معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Financial and Accounting Determinants with Dividend Payout Ratio, in Different Life Cycle Stages

نویسندگان [English]

 • elaheh hadidifard 1
 • Azam Valizadeh Larijani 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is examining the relation between some of the financial and accounting determinants with dividend payout ratio of the listed companies on Tehran Stock Exchange in different life cycle stages. Hence, firstly we examined the relation between leverage, liquidity, profitability, size and intangible assets with dividend payout ratio. Then, the effects of life cycle stages on those relations were investigated.
We investigate 144 listed companies on Tehran Stock Exchange (TSE) for 1382 to 1394 period. The results show that there is a negative and strong relation between leverage and intangible assets with dividend. Also there is positive and strong relation between profitability, liquidity and size with dividend. In addition, there is a more negative relation between leverage with dividend for companies which are in introduction or growth stages. Also, there is a more positive relation between profitability and size with dividend for companies which are in mature or decline stages. In addition, life cycle stages have no strong effect on the relation between liquidity and intangible assets with dividend.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dividend payout ratio
 • intangible assets and life cycle stages
 • Leverage
 1. اعتمادی، حسین، انواری رستمی، علی اصغر و احمدیان، وحید (1393). «آزمون نظریه چرخه عمر در سیاست­های تقسیم سود شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (41)، ص. 81-59.
 2. اسدی، غلامحسین و عزیزی بصیر، سعید (1387). »بررسی ارتباط بین سودآوری و نقدینگی در شرکت­ها و تأثیر آن بر سود تقسیمی»، پیام مدیریت، 7 (28)، ص 150-129.
 3. تقی­زاده خانقاه، وحید و بادآور نهندی، یونس (1394). «بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود شرکت­های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات هم­زمان»، فصلنامه حسابداری سلامت، 4 (2)، ص. 86-60.
 4. دلاوری، مجید، یونسی، الهه و کرراهی مقدم، سیروس (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 5 (18)، ص. 151-130.
 5. سعیدی، علی و بهنام، کیهان (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مدیریت، 7 (18)، ص. 71-61.
  1. Ajanthan, A. (2013). "The relationship between dividend payout and firm profitability: A study of listed hotels and restaurant companies in Sri Lanka". International Journal of Scientific Research Publications, Vol. 3 (6).
  2. Adediran, S., and Alade, S. (2013). "Dividend policy and corporate performance in Nigeria". American Journal of  Social and Management Sciences, Vol. 4 (2), PP. 71-77.
  3. Alves, S., and Martins, J. (2014). "The impact of intangible assets on financial and governance policies: a simultaneous equation analysis". Journal of  Applied Finance and Banking, Vol. 4 (1), PP. 61-89.
  4. Baker, H. (2011). Dividends and Dividend Policy, John Wiley & Sons.

10. Damodaran, A. (2009). Valuing Young, Start-Up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges, available at http://ssrn.com/abstract=1418687.

11. Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review, No. 86, 1969–1994.

12. Drobetz,W., Halling, M., and Schroeder, H. (2015). Corporate life-cycle dynamics of cash holdings Midwest Finance Association 2016 Annual Meeting. Available at www.openconf.org

13. El-Ansary, O., and Gomma, T. (2012). "The life cycle theory of dividends: Evidence from Egypt". International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 97, PP. 72-80.

14. Elmi, M., and Muturi, W. (2016). "Effects of profitability on dividend payout by commercial and services firms listed in the Nairobi securities exchange". European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 5 (2), PP. 160-167.

15. Faccio, M., Lang, L. and Yong, L (2000). "Dividends and expropriation". American Economic Review, Vol. 91, PP. 54-78.

16. Gamayuni, R. (2015). "The effect of intangible assets, financial performance and financial policies on the firm value". International Journal of scientific and technology research, Vol. 4 (1).

17. Goel, U., Chadha, S., and Sharma, A. (2015). "Operating liquidity and financial leverage: Evidences from Indian machinery industry". Social and behavioral sciences, Vol. 189, PP. 344-350.

18. Habib, A., and M.M. Hasan. (2015). "Firm life cycle, corporate risk-taking and investor Sentiment". Accounting and Finance, 1-33.

19. Jensen, G., Solberg, D. and Zorn T. (1992). "Simultaneous determination of insider ownership, debt and dividend policies". Journal of financial and quantitative analysis, Vol. 27 (2), PP. 247-263.

20. Kazmierska, B. (2015). "Determinants of dividend policy: Evidence from Polish listed companies". Procedia Economics and Finance, Vol. 23, PP. 473-477.

21. Lantz, J., and Sahut, J. (2005). "R&D investment and financial performance of technological firms". International Journal of Business, Vol. 10 (3).

22. Manneh, M., and Naser, K. (2015). "Determinants of corporate dividends policy: Evidence from an Emerging Economy". International Journal of Economics and Finance, Vol. 7 (7), PP. 229-239.

23. Mazlan, N., Mohamed, S., Aziz, N., and Azman, N. (2016)." Modeling of dividend policy: a comparison between Malaysia Financial and nonfinancial Industries". Journal of Applied Environmental and Biological sciences, Vol. 6 (7), PP. 48-51.

24. Miletic, M. (2015). "Applicability of the firm life cycle theory of dividends on Croatian capital". Journal of WEI Business and Economics, Vol. 4 (3), PP. 18-24.

25. Mui, Y., and Mustapha , M. (2016). "Determinants of dividends payout ratio: Evidence from Malaysian public listed firms". Journal of Applied Environmental and Biological sciences, Vol. 6, PP. 48-54.

26. Redding, L. (1997). "Firm size and dividend payouts". Journal of financial intermediation, Vol. 6 (3), PP. 224-248.

27. Saravia, J., (2013). "The Lifecycle of the Firm, Corporate Governance and Investment Performance".Documentos de trabajo Economía y Finanzas, PP. 13-30.

28. Vo, D.,  and Nguyen, V., (2014). "Managerial ownership, leverage and dividend policies: empirical evidence from Vietnam's listed firms". International Journal of Economics and Finance, Vol. 6 (5), PP. 274-284.