مدل تصمیم‌‌گیری سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار

مدل تصمیم‌‌گیری سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش سعی کرده است ادبیات علمی در خصوص عوامل اثرگذار بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران حقیقی را گسترش دهد و بدین ‌وسیله رهیافتی برای شفاف سازی تصمیم‌گیری ایشان در بورس اوراق بهادار ارائه کند. فهم معیارهای تصمیم ساز سهامداران حقیقی که بالغ بر پنجاه درصد حجم معاملات و نود و نه درصد تعداد معاملات بورس را به خود اختصاص داده‌اند، می‌تواند چارچوبی برای طراحی آتی و شفاف سازی بیشتر فضای بورس اوراق بهادار باشد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوع و پیشینه نظری، چارچوب مفهومی اولیه تهیه و با بهره‌گیری از استراتژی دلفی، نظر خبرگان دریافت و بر اساس آن، پرسشنامه لازم تدوین شد، سپس پرسشنامه مذکور در میان چهارصد نفر مورد پیمایش قرار گرفت. اطلاعات دریافتی از آزمودنی‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد پردازش قرار گرفت و بر اساس نتایج تحلیل درباره ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها، مدل عوامل اثرگذار بر تصمیم-گیری سهامداران حقیقی بورس ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Real Investors Decision Making Model in the Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hasan Ebrahimi sarv olya 1
 • jafar babajani 1
 • bahram ebadpoor 2
2 Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

This study is an attempt to develop the scientific literature on factors influencing real investors’ decision making and offer a strategy to clarify their decisions in the Stock Exchange it, since understanding of real investors’ decision-making criteria which are accounted for amounting to fifty percent of the Stock Exchange’s trading volume and ninety percent of number of trades respectively. This can draw a framework for future modeling and define the Stock Exchange atmosphere more. In this research, after study of the subject literature and theoretical background, the theoretical saturation has been reached as well. Through applying Delphi research method, the whole comments and ideas of experts collected and leads to required convenient questionnaire.
This questionnaire has been distributed and collected among the four hundred people and the received data has been analyzed by using confirmatory factor analysis (CFA) and based on its results about dimensions, components and indexes, finally the model of Stock Exchange real investors’ decision making has been issued.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Finance
 • Decision Making
 • Investment
 • Retail Investors
 • Stock Exchange
 1. تهرانی، رضا، خوشنود، مهدی (1384). "شناسایی گروه­های تأثیر گذار بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار". فرهنگ مدیریت، ش 10، صص 219-203.
 2. خادمی گراشی، مهدی، قاضی زاده، مصطفی (1386). "بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار بر مبنای معادلات ساختاری". دوماهنامه دانشور رفتار، سال 14، شماره 23.
 3. خداپرست شیرازی، جلال، سیرانی، محمد، ابوالفتحی، سمیه (1390). "عوامل مؤثر بر بروز رفتار جمعی در بین سهامداران عادی بورس اوراق بهادار". پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال سوم- شماره 11، صص 87-108.
 4. خلیلی عراقی، مریم، رهنمای رود پشتی، فریدون، جودکی، آرام (1388). "بررسی تفاوتهای رفتاری بین سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بعد از تعطیلات هفتگی". پژوهش‌های مدیریت، شماره 83، صص 79-86.
 5. راعی، رضا، فلاح‌پور، سعید (1383). "مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی". دوفصلنامه تحقیقات مالی، ش 18، صص 106- 77.
 6. زنجبردار، مجید، شفعتی، زهرا، کریمی تبریزی، مهدی (1392). "مدیریت سرمایه در گردش و افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه تهران". فصلنامه حسابداری مالی، سال 5، ش 20، ص ۱۳۰-۱۴۸.
 7. فرخی استاد، مجتبی، فرخی استاد، مصطفی، علی صوفی، مهدیه،(1395). "ارزیابی اثر حمایت مجازی در ایجاد رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار،سال9،ش33،ص5-24.
 8. فلاح‌پور، سعید، عبداللهی، غلامرضا (1390). "شناسایی و وزن دهی تورش‌های رفتاری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار با رویکرد فازی". تحقیقات مالی، دوره 13، ش 31، صص 120-99.
 9. کریمی، کیانا، رهنمای رودپشتی، فریدون (1394). "تورش‌های رفتاری و انگیزه‌های مدیریت سود". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال چهارم، شماره 14، صص 31-15.
 10. مرادی، محسن، شفیعی سردشت، مرتضی، رحمانی، حامد (1392). "کاربرد روش دیمتل در شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذار در خرید سهام؛ مورد مطالعه کارگزاران شهر مشهد". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 20، ش 2، صص 108-87.
 11. ناصری، رویا، محمدی، اسفندیار، صلواتی، عادل (1392). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر تصمیم گیری سهامداران نسبت به خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران. ششمین کنفرانس مدیریت دانش. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 12. وکیلی فرد، حمیدرضا، فروغ نژاد، حیدر، خشنود، مهدی (1392). "ارزیابی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای". فصلنامه مدیریت دارایی‌ و تأمین مالی، سال اول، ش 2، صص 34-19.
  1. Ali, Imran, Tariq, Adeel (2013). "Factors Affecting Individual Equity Investor’s Decision Making in Pakistan". JIEB, 1, 18-32.
  2. AlTamimi, Zuheir (2003). "Discussion on How to Express a Regional GPS Solution in the ITRF. EUREF Permanent Network" - Developments and applications, pp. 162-167.
  3. Baker, H. K., Haslem, J. A. (1974). "The impact of investor socioeconomic characteristics on risk and return preferences". Journal of Business Research, 2, 469-476.
  4. Balakrishnan, A. (2014). "Multifactor Explanations of CAPM Anomalies: An Evidence for Indian Stock Market". Asian Journal of Finance & Accounting, 6 (1), 337-366.
  5. Cohen, Nicholas, Ader, Robert (1975). "Behaviorally Conditioned Immunosuppression". Psychosomatic Medicine, 37 (4), pp. 333-341.
  6. Cohen, L. (2004). "Loyalty Based Portfolio Choice". Working Paper. The University of Chicago. P. 19.
  7. Epstein, Seymour (2003). "Cognitive-experiential self-theory of personality. In Millon".Comprehensive Handbook of Psychology. Hoboken, NJ: Wiley & Sons. Volume 5: Personality and Social Psychology. pp. 159-184.
  8. Fuller, Russell J. (2000). "Behavioral Finance and the Sources of Alpha". Journal of Pension Plan Investing, 14 (3), 1-15.
  9. Hirshleifer, D. (2001). "Investor Psychology and Asset Pricing". Journal of Finance, 56, 1533-1597.
  10. Jagongo, Ambrose, Mutswenje, Vincent S. (2014). "A Survey of the Factors Influencing Investment Decisions: The Case of Individual Investors at the NSE". International Journal of Humanities and Social Science, 4 (4), 92-103.
  11. Kengatharan, Lingesiya, Kengatharan, Navaneethakrishnan (2014). "The Influence of Behavioral Factors in Making Investment Decisions and Performance: Study on Investors of Colombo Stock Exchange, Sri Lanka". Asian Journal of Finance & Accounting, 6 (1), 1-23.
  12. Kristjan, Liivamagi (2016). "Investor education and trading activity on the stock market. Baltic". Journal of Economics, 16 (2), 114-131.
  13. Riley, W. B., Chow, K. V. (1992). "Asset allocation and individual risk aversion". Financial Analysts Journal, 48 (6), 32-37.
  14. Siegel, Jeremy J. (1998). Stocks for the Long Run. Second Edition. New York: McGraw-Hill.
  15. Shafi, Mohammad (2014). "Determination Influencing Individual Investor Behavior in Stock Market: a Cross Country Research Survey". Arabian Journal of Business and Management Review, 2 (1), pp. 60-71.
  16. Wu, Wei-Wen (2008). "Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach". Expert Systems with Applications Journal, 35 (3), 828-835.
  17. Yahyazadehfar, M., Zali, M. R., Shababi, H. (2009). "Determinants of Investors Financial Behavior". Iranian Economic Review, 14 (23), 61-77.