مسأله تنظیم بازارهای بین‌المللی بورس: از تنظیم معاملات اوراق بهادار تا تنظیم حقوقی استانداردهای حسابداری

مسأله تنظیم بازارهای بین‌المللی بورس: از تنظیم معاملات اوراق بهادار تا تنظیم حقوقی استانداردهای حسابداری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دکتری حقوق خصوصی

چکیده

این مقاله در راستای اجرای ضابطه‌مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گسترۀ وجودی و راه‌های ارتقای آنها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویه‌های آن مد نظر قرار گیرد؛ دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد برای جبران کاستی‌های موجود در ایجاد سطح درستی از اطلاعات که بر اساس قواعد و مقررات بورس منشأ نیاز است، تنظیم و مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ سوم: جهانی‌سازی صحیح مقررات بازارهای بین‌المللی بورس در صورتی محقق خواهد شد که استانداردهای حسابداری واحدی وجود داشته باشد. بنابراین، در راستای تنظیم حقوقی استانداردهای جهانی حسابداری به نظر می‌رسد که شکل‌گیری بازارهای مالی جهانی در گرو این است که قانون‌گذاران و متخصصین حسابداری با زبان و الگوی واحدی سخن بگویند. البته به سبب عدم اشراف قانون‌گذاران بر مسائل حسابرسی، آنچه در وضعیت کنونی محتمل به نظر می‌رسد آن است که یا باید از استانداردهای حوزه‌های قضایی دیگری تبعیت شود یا این که تنظیم کنندگان مقررات مربوط به بورس با متخصصین حسابداری و حسابرسی که دانش لازم و دسترسی کافی به اطلاعات مالی شرکت‌ها دارند، همکاری مطلوبی داشته باشند. اگرچه این کار قانون‌گذاران حوزه بورس را وابسته به پیشۀ حسابداری می‌کند، اما در حال حاضر این تنها راهی است که به وسیلۀ آن می‌توان استانداردهای بین‌المللی حسابداری را در مقررات ملّی مربوط به بورس گنجاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regulating the international Markets of the Exchange: From Regulation of Securities Transactions to Legal Regulation of Accounting Standards

نویسندگان [English]

 • mohammad sadeghi 1
 • mahmood bagheri 2
 • mostafa mozaffari 3
چکیده [English]

his paper makes three important assumptions in the course of implementation of the securities regulation and tries to explore the extent of their existence and ways of promoting them as follows: (1)At the national level the enforcement of securities regulation is not possible unless there are sound and practical accounting rules and procedures. (2)The accounting regulation, like any other form of regulation is required to rectify the failure of the accounting profession in producing the right level of information required under securities regulation. (3)The true internationalization of the securities markets or regulation of international securities markets could not be achieved unless there could be uniform accounting standards. This paper attempts to examine the possibility of international accounting standards for the sake of facilitating the emergence of truly international securities markets and the enhancement of the enforcement of national regulatory standards to the international markets

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accounting Standards
 • Information disclosure
 • International Securities Markets
 • National Regulatory Standards
 • Regulation
 1. تهرانی، رضا، خوشنود، مهدی (1384). "شناسایی گروه­های تأثیر گذار بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار". فرهنگ مدیریت، ش 10، صص 219-203.
 2. خادمی گراشی، مهدی، قاضی زاده، مصطفی (1386). "بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار بر مبنای معادلات ساختاری". دوماهنامه دانشور رفتار، سال 14، شماره 23.
 3. خداپرست شیرازی، جلال، سیرانی، محمد، ابوالفتحی، سمیه (1390). "عوامل مؤثر بر بروز رفتار جمعی در بین سهامداران عادی بورس اوراق بهادار". پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال سوم- شماره 11، صص 87-108.
 4. خلیلی عراقی، مریم، رهنمای رود پشتی، فریدون، جودکی، آرام (1388). "بررسی تفاوتهای رفتاری بین سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بعد از تعطیلات هفتگی". پژوهش‌های مدیریت، شماره 83، صص 79-86.
 5. راعی، رضا، فلاح‌پور، سعید (1383). "مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی". دوفصلنامه تحقیقات مالی، ش 18، صص 106- 77.
 6. زنجبردار، مجید، شفعتی، زهرا، کریمی تبریزی، مهدی (1392). "مدیریت سرمایه در گردش و افشای کامل اطلاعات در بازار سرمایه تهران". فصلنامه حسابداری مالی، سال 5، ش 20، ص ۱۳۰-۱۴۸.
 7. فرخی استاد، مجتبی، فرخی استاد، مصطفی، علی صوفی، مهدیه،(1395). "ارزیابی اثر حمایت مجازی در ایجاد رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار،سال9،ش33،ص5-24.
 8. فلاح‌پور، سعید، عبداللهی، غلامرضا (1390). "شناسایی و وزن دهی تورش‌های رفتاری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار با رویکرد فازی". تحقیقات مالی، دوره 13، ش 31، صص 120-99.
 9. کریمی، کیانا، رهنمای رودپشتی، فریدون (1394). "تورش‌های رفتاری و انگیزه‌های مدیریت سود". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال چهارم، شماره 14، صص 31-15.
 10. مرادی، محسن، شفیعی سردشت، مرتضی، رحمانی، حامد (1392). "کاربرد روش دیمتل در شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذار در خرید سهام؛ مورد مطالعه کارگزاران شهر مشهد". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 20، ش 2، صص 108-87.
 11. ناصری، رویا، محمدی، اسفندیار، صلواتی، عادل (1392). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر تصمیم گیری سهامداران نسبت به خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران. ششمین کنفرانس مدیریت دانش. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
 12. وکیلی فرد، حمیدرضا، فروغ نژاد، حیدر، خشنود، مهدی (1392). "ارزیابی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای". فصلنامه مدیریت دارایی‌ و تأمین مالی، سال اول، ش 2، صص 34-19.
  1. Ali, Imran, Tariq, Adeel (2013). "Factors Affecting Individual Equity Investor’s Decision Making in Pakistan". JIEB, 1, 18-32.
  2. AlTamimi, Zuheir (2003). "Discussion on How to Express a Regional GPS Solution in the ITRF. EUREF Permanent Network" - Developments and applications, pp. 162-167.
  3. Baker, H. K., Haslem, J. A. (1974). "The impact of investor socioeconomic characteristics on risk and return preferences". Journal of Business Research, 2, 469-476.
  4. Balakrishnan, A. (2014). "Multifactor Explanations of CAPM Anomalies: An Evidence for Indian Stock Market". Asian Journal of Finance & Accounting, 6 (1), 337-366.
  5. Cohen, Nicholas, Ader, Robert (1975). "Behaviorally Conditioned Immunosuppression". Psychosomatic Medicine, 37 (4), pp. 333-341.
  6. Cohen, L. (2004). "Loyalty Based Portfolio Choice". Working Paper. The University of Chicago. P. 19.
  7. Epstein, Seymour (2003). "Cognitive-experiential self-theory of personality. In Millon".Comprehensive Handbook of Psychology. Hoboken, NJ: Wiley & Sons. Volume 5: Personality and Social Psychology. pp. 159-184.
  8. Fuller, Russell J. (2000). "Behavioral Finance and the Sources of Alpha". Journal of Pension Plan Investing, 14 (3), 1-15.
  9. Hirshleifer, D. (2001). "Investor Psychology and Asset Pricing". Journal of Finance, 56, 1533-1597.
  10. Jagongo, Ambrose, Mutswenje, Vincent S. (2014). "A Survey of the Factors Influencing Investment Decisions: The Case of Individual Investors at the NSE". International Journal of Humanities and Social Science, 4 (4), 92-103.
  11. Kengatharan, Lingesiya, Kengatharan, Navaneethakrishnan (2014). "The Influence of Behavioral Factors in Making Investment Decisions and Performance: Study on Investors of Colombo Stock Exchange, Sri Lanka". Asian Journal of Finance & Accounting, 6 (1), 1-23.
  12. Kristjan, Liivamagi (2016). "Investor education and trading activity on the stock market. Baltic". Journal of Economics, 16 (2), 114-131.
  13. Riley, W. B., Chow, K. V. (1992). "Asset allocation and individual risk aversion". Financial Analysts Journal, 48 (6), 32-37.
  14. Siegel, Jeremy J. (1998). Stocks for the Long Run. Second Edition. New York: McGraw-Hill.
  15. Shafi, Mohammad (2014). "Determination Influencing Individual Investor Behavior in Stock Market: a Cross Country Research Survey". Arabian Journal of Business and Management Review, 2 (1), pp. 60-71.
  16. Wu, Wei-Wen (2008). "Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach". Expert Systems with Applications Journal, 35 (3), 828-835.
  17. Yahyazadehfar, M., Zali, M. R., Shababi, H. (2009). "Determinants of Investors Financial Behavior". Iranian Economic Review, 14 (23), 61-77.