بررسی رفتار اهرم در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رفتار اهرم در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم، استادیار دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

2 موسسه آموزش عالی غیردولتی ایرانیان، استادیار

چکیده

موضوع اهرم هدف از چالش‌های مطالعات ساختار سرمایه است. برخی مطالعات قائل به اهرم هدف هستند و برخی رفتاری تصادفی برای اهرم پیش‌بینی می‌کنند. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 108 شرکت برای دوره زمانی 1380 تا 1393 به مطالعه رفتار اهرم بر اساس چهار سنجه‌ معرف آن، در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. رفتار اهرم در قالب چهار مدل اهرم هدف ثابت، اهرم هدف متغیر، دامنه اهرم هدف و رفتار تصادفی اهرم بررسی شده است. با استفاده از روشهای شبیه‌سازی و با تکیه بر معیار ثبات اهرم، مدل‌های مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد مجموعه مدل‌هایی که قائل به اهرم هستند اما تأکیدی بر یک هدف خاص نداشته و یا تأکیدی اندک بر آن دارند مجموعه‌ای معتبر برای تبیین رفتار اهرم هستند. بعلاوه مدل‌های اهرم هدف، رفتار اهرم دفتری کل را در مقایسه با سایر سنجه‌های اهرم دقیق‌تر تببین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leverage Behavior in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • manijeh ramsheh 1
 • mohsen gharahkhani 2
چکیده [English]

Target leverage is one of the challenges of capital structure studies. Some researches proof targeting behavior, while some others estimate random financial leverage. This study examines the leverage behavior based on four leverage measures for 108 companies in Tehran Stock Exchange over the observation period 1380–1393 (2001-2014). In this paper, we analyze four different models, including stationary target ratios model, time-varying target ratios model and target zone model to study the stochastic nature of leverage behavior. We apply simulation methods with leverage measures to evaluate the ability of random financing and a variety of leverage targeting models. Target leverage models with little or no emphasis on staying near a particular target provide a good explanation for leverage behavior. Target leverage models explain total book leverage more precise than other leverage measures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leverage Measures
 • Leverage Stability
 • Random Financing Behavior
 • Simulation
 • Target Leverage
 1. رامشه، منیژه؛ سلیمانی امیری، غلامرضا و رسول اسکندری، (1395)، "بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله‌مراتبی"، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5 (4)، 161-186.
 2. ستایش، محمدحسن؛ محدثه کارگر فرد جهرمی، (1390)، "بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه، پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی"، 1 (1)، 9-31.
 3. شعری آناقیز، صابر، رحمانی، علی، بولو، قاسم، محسنی‌ملکی، بهرام، (1394). "انعطاف‌پذیری مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه"، فصلنامه دانش حسابداری مالی، 2(2)، 73-87.
 4. گرجی، امیرمحسن و رضا راعی، (1394)، "تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تأکید بر عامل رقابت بازار محصول"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 25، 43-67.
 5. هاشمی، سیدعباس، داوود کشاورزمهر (1394)، "بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه: مدل آستانه ای پویا"، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 23، 59-78. 
  1. Chang, Xin, and Sudipto Dasgupta, (2009), "Target behavior and financing: How conclusive is the evidence?" Journal of Finance 64, 1767–1796.
  2. Chen, Long, and Xinlei Zhao, (2007), "Mechanical mean reversion of leverage ratios", Economic Letters 95, 223–229.
  3. DeAngelo, H and Roll R, (2015), "How Stable Are Corporate Capital Structures?" The Journal of Finance, VOL. LXX, NO. 1, 373-418.
  4. Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, (2002), "Testing tradeoff and pecking order predictions about dividends and debt", Review of Financial Studies 15, 1-37.

10. Fama, E., French, K.R., (2005). "Financing Decisions, Who Issues Stock?". Journal of Financial Economics 51, 545-512.

11. Fama, Eugene, and Kenneth French, (2012), "Capital structure choices", Critical Finance Review 1, 59–101.

12. Flannery, M. J. & Rangan, K. P. (2006). "Partial Adjustment toward Target Capital Structures". Journal of Financial Economics, 79(3), 469-506.

13. Frank, M., and Shen, T, (2014). "Common factors in corporate capital structures", Working paper, University of Minnesota.

14. Graham, J., and Harvey, C., (2001). "The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field", Journal of Financial Economics 60, 187–243.

15. Graham, J R, Leary, M T, (2011), "A Review of Empirical Capital Structure Research and Directions for the Future", Annual Review of Financial Economics, Vol. 3: 309-345.

16. Hovakimian, A, and Guangzhong Li, (2011), "In search of conclusive evidence: How to test for adjustment to target capital structure", Journal of Corporate Finance 17, 33–44.

17. Hovakimian A, T. Opler, S. Titman, (2001). “The debt-equity choice”. J. Fin. and Quant. Analysis 36: 1-24.

18. Kayo, EK & Kimura, H (2011), “Hierarchical determinants of capital structure”, Journal of Banking and Finance, vol. 35, pp. 358-371.

19. Leary, Mark T., and Michael R. Roberts, (2005), “Do firms rebalance their capital structures?” Journal of Finance 60, 2575–2619.

20. Lemmon M, Roberts M, Zender J. (2008). “Back to the Beginning: Persistence and the Cross-Section of Corporate Capital Structures”. J. Finance 63: 1575-1608.

21. Miller, Merton, (1977), “Debt and taxes”, Journal of Finance 32, 261–276.

22. Öztekin Ö. (2015). “Capital Structure Decisions Around the World: Which Factors are Reliably Important?” Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 50, Issue 03, pp 301-323.

23. Parsons, Christopher, and Sheridan Titman, (2008), “Empirical capital structure: A review”, Foundations and Trends in Finance 2, 1–93.

24. Rauh, Joshua, and Amir Sufi, (2011), “Explaining corporate capital structure: Product markets, leases, and asset similarity”, Review of Finance 16, 115–155.

25. Shyam-Sunder, Lakshmi, and Stewart C. Myers, (1999), “Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure”, Journal of Financial Economics 51, 219–244.

26. Smith, D.J. Chen. J. Anderson, H. D. (2015). “The influence of firm financial position and industry characteristics on capital structure adjustment”, Accounting and Finance, 55 (4), 1135-1169.