بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور ،کارشناس ارشد اقتصاد

2 دانشگاه تهران.دکترای اقتصاد.استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

در اکثر تصمیم‌های مدیریتی و مالی، هزینه سرمایه سهام عادی از عوامل مهم و مؤثر در تصمیم‌گیری به شمار می‌آید و توجه به این معیار از اهمیت خاصی برخوردار است. در ادبیات حسابداری و مالی عوامل متعددی برای هزینه سرمایه سهام عادی ارائه شده است. قابلیت پیش بینی سود، پایداری سود، به موقع بودن سود، از جمله این عوامل هستند. هر چه قابلیت پیش بینی، پایداری و به موقع بودن سود بالاتر باشد، انتظار می‌رود هزینه سرمایه سهام عادی پایین‌تر باشد. از جمله عامل موثر دیگر بر هزینه سرمایه سهام عادی چرخه عمر شرکت است. به طور میانگین شرکت‌ها در مراحل اولیه چرخه عمر، رشد و سودآوری بالایی دارند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می‌باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 3 فرضیه می‌باشد. دوره زمانی تحقیق 6 ساله( از سال 1388 تا 1393) و جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران می‌باشند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش غربالگری(جدول فیلترینگ) می‌باشد و تعداد 112 شرکت انتخاب شده‌اند. داده‌ها از طریق نرم‌افزار ره‌آورد نوین جمع‌آوری شده‌اند و برای تجریه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Eviews و Excel استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است که هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله رشد افزایش و در مرحله بلوغ کاهش یافته است و ارتباط معناداری بین هزینه حقوق صاحبان سهام و مرحله افول وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Company's Life Cycle Cost of Equity Capital in Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • shahin nargesi 1
 • ali souri 2
چکیده [English]

The accounting and financial literature for the cost of equity capital is provided by several factors, including the predictability of profit, profit stability and timeliness profit. The predictability, stability and timeliness of higher profits, lower cost of equity capital is expected. Among other factors affecting the cost of equity capital is a company's life cycle. On average, companies in the early stages of the life cycle have a high growth and profitability.The purpose of this research to find the relationship between company life cycle and cost of equity in listed companies on the Tehran Stock Exchange. Three hypotheses were tested in this study and a six year study period is considered from april 2009 to the end of march 2015 and the population of this research are the companies listed in Tehran Stock Exchange and totally 112 companies were selected. This research is a systematic sampling method (filter table). Data were collected through the application of rahavard novin. To analyze the data , Eiews and Excel were used.The research results have shown that equity cost has been increased in growth stage but decreased in mature stage and there is not a significant relation between equity cost and falling stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Company Life Cycle
 • Cost of Equity
 • Panel Data
 • Tehran Stock Exchange
 1. آذر، عادل و مومنی، منصور،(1381)، "آمار و کاربرد آن در مدیریت "، جلد اول، تهران، انتشارات سمت.
 2. اشرف زاده، سید حمیدرضا و مهرگان، نادر.(1387)." اقتصادسنجی پانل دیتا، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران .
 3. ایزدی نیا، ناصر، کیانی، غلامحسین، میرزائی، مهدی (1390)."تاثیر ترکیبی ویژگیهای مراحل چرخه عمر شرکت بر عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی". مجله پژوهش های حسابداری مالی. 4 (1) . 89-104.
 4. اُستا، سهراب و قیطاسی،روح اله. (1391)." اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری". پژوهش های حسابداری مالی. 4 (1) . 89-103.
 5. حاجیها، زهره، سسبحانی، ندا (1392). "بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله دانش حسابداری، سال چهارم، ش 14.  146 -129.
 6. خانی، عبداله قجاوند،زیبا (1391). "تأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی". مجله پژوهش های حسابداری مالی،(4) شماره پیاپی ( 14 ). 67 – 88.
 7. خوارزمی، شهین دخت (1371)." مدیریت و چرخه عمر سازمان". تدبیر. ش 29. 11-15.
 8. دهدار، فرهاد. (1386).طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزش‌گذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرایند چرخه عمر شرکت، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.
 9. رستم زاده، ناصر، غفاری، محمد جواد، ستایش، محمد حسین (1392). "بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه". پژوهش های تجربی حسابداری. سال دو م ، شما ره 8 ، 918-901.
 10. سوری، علی(1392). اقتصاد سنجی همراه با کاربردEViews & Stata  ، نشر فرهنگ شناسی، جلد اول و دوم، تهران.
 11. شهبازی، مجید، مشایخی، بیتا (1393). "بررسی رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری مشروط  و غیر مشروط". مجله دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 16.  33 -54.
 12. عثمانی، محمد قسیم (1381)، "شناسائی مدل هزینه سرمایه و عوامل موثر بر آن" پایان نامه دکتری – دانشگاه علامه طباطبائی. علوی، سید بابک (1380). "چرخه حیات سازمان ها از تولد تا مرگ". توسعه مدیریت. ش 28.
 13. کرمی، غلامرضا، عمرانی، حامد (1389). "تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،17(59):79-96.
 14. گجراتی، دامور، (1378)،" مبانی اقتصاد سنجی". حمید ابریشمی، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 15. نیکو مرام ششم، فریدون هیبتی، فرشاد (1386)." مبانی مدیریت مالی (مفاهیم و نظریه ها، کاربردها)"، انتشارات ترمه، جلد اول.

16. Aharony, J., Falk. H, and Yehuda, N. (2006). Corporate Life Cycle and the Value Relevance of Cash Flow Versus Accrual Financial Information, School of Economics and Management Bolzano ,Italy ,Working Paper No. 34.

17. Anthony, J. H. and Ramesh, K.(1992). Association between Accounting Performance Measures and Stock Prices: A Test of the Life Cycle Hypothesis, Journal of Accounting and Economics, Vol.15, pp 203-27

18. Black, E.L. (1998). Life - Cycle Impacts on the Incremental Relevance of Earnings and Cash Flow Measures Journal of Financial Statement Analysis Fall, pp.40-56.

19. Baltagi. B. H.(2005)."Econometric Analysis Of  Panel Data, 3rd ed" Egland: John Wiley and Sons, Ltd.

20. Dickinson, V.( 2010).Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle., University of Mississippi. http://www.ssrn.com.

21. Chan, A., Lin, S. and Strong, N.(2009)."Accounting conservatism and the cost of equity capital: UK evidence". Managerial Finance, 35 (4): 325-34.Kallunki J., and H., Silvola. (2008). The Effect of Organizational Life Cycle Stage on the Use of Activity-Based Costing. Management Accounting Research19,pp 62–79.

22. Mostafa Monzur Hasan, Mahmud Hossain, Adrian (Wai-Kong) Cheung, Ahsan Habib, 2015, Corporate life cycle and cost of equity capital, Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol. 11, pp 46–60.