بررسی روش های نوین تأمین مالی در تعاونی‌های ایران (رویکردی کیفی)

بررسی روش های نوین تأمین مالی در تعاونی‌های ایران (رویکردی کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هیئت علمی، دکترای مدیریت

2 اتاق تعاون ایران، عضو هیئت رئیسه و دبیرکل، دانشجوی دکترای مدیریت مالی

چکیده

امروزه بقای سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی درگرو توجه به اتخاذ شیوه‌های مناسب تأمین مالی است. در این میان، ناکارآمدی برخی از شیوه‌های سنتی تأمین مالی، گرایش به انتخاب شیوه‌های نوین را ضروری کرده است. بر این مبنا، تعاونی‌های به‌عنوان تشکل‌های اقتصادی- اجتماعی از این مقوله مستثنی نبوده و نیازمند اتخاذ شیوه‌های مناسب تأمین مالی هستند. در این راستا، تحقیق حاضر باهدف تدوین مدلی مطلوب از روش‌های نوین تأمین مالی در بخش تعاونی ایران به انجام رسید. برای دستیابی به این هدف از رویکرد کیفی، با تأکید بر نظریه داده بنیان، استفاده شد. با استفاده از نظریه داده بنیان، داده‌های استقرایی حاصل از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با خبرگان در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و ارتباط بین داده‌ها در قالب مدل پارادایمی تأمین مالی شکل گرفتند. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بر صاحب‌نظران و کارشناسان اجرایی حوزه تعاونی بود که 23 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری گلوله برفی و تا نیل به اشباع نظری انتخاب شدند. نتایج نشان داد که محدودیت‌های تأمین مالی تعاونی‌ها به روش متداول، گرایش به رویکردهای بومی و متنوع تأمین مالی را ایجاب کرده است. این موضوع، اتخاذ راهبردهای نوین تأمین مالی نظیر اوراق بدهی و منفعت و سایر شیوه‌های ترکیبی تأمین مالی را ضروری می‌نماید. همچنین نتایج حاکی از آن است که توجه به این راهبردهای نوین، مستلزم توجه به الزامات مترتب بر شیوه‌های تأمین مالی، چالش‌ها و تباین ماهیتی-عملکردی تعاونی‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Finance Model Emphasizing on Modern Methods in Iranian Cooperatives: Qualitative Approach

نویسندگان [English]

 • mohammadhasan Ebrahimi Sarve olya 1
 • mashaalah azimi 2
چکیده [English]

Today, the survival of organizations and firms depends on the adoption of appropriate financing practices. Meanwhile, the inadequacy of some of the traditional methods of financing has made the trend of choosing new ways necessary. On this basis, cooperatives as socio-economic organizations are not excluded from this category and require the adoption of appropriate financing methods. In this regard, the present study aimed to develop a land-use model of modern financing methods in the cooperative sector of Iran. To achieve this goal, a qualitative approach was used, emphasizing the data theory. Using data access theory, inductive data from semi-structured interviews with experts was analyzed in three stages of open, pivotal and selective coding, and the relationship between data was formed in the form of a paradigm financing model. The statistical population of this study consisted of experts and experts in the field of cooperatives, of which 23 were selected through a spherical sampling method and up to theoretical saturation. The results showed that the co-financing limitations in the conventional way have led to a tendency towards native and diverse financing approaches. This requires the adoption of new financing strategies such as debt and interest and other combined financing methods. Also, the results indicate that paying attention to these new strategies requires attention to the requirements of the financing methods, the challenges and the contradiction between the cooperative nature and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cooperative
 • Debt and Bonds
 • New Financing Techniques
 • The Basis Data Theory
 1. اشتراوس، آ؛ و کوربین، ج. (1393). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، (ترجمه بیوک محمدی). چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 2. آگهی، ح. حمد حیدری، ش؛ و لشکری، م. (1386). ارزیابی مشارکتی تعاونی تولید روستایی با استفاده از رهیافت PRA (مطالعه موردی تعاونی تولید فرزیان استان لرستان). جهاد، س 27(277)، 128- 83.
 3. احمد پور، ا. مختاری و؛ و پور سعید، ع. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام. روستا و توسعه، 17(3)، 122-105.
 4. اشتراوس، آ؛ و کوربین، ج. (1385). اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی؛ رویه­ها و شیوه­ها). ترجمه: رحمت­الله رحمت پور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 5. ابراهیمی سرو علیا، م.عظیمی، م.رودساز. ح.قربانی زاده، و.(1396). تبیین الگوی تأمین مالی تعاونی‌ها برای مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی در توسعه زیرساخت‌های کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد، تعاون و کشاورزی، سال ششم، شماره 21
 6. بازرگان، ز. (1394). آموزش کیفی. انتشارات سخن، تهران.
 7. بذرافشان، ج و شاهین، ح. (1389). آسیب­شناسی تعاونی­های تولید روستایی در ایران. مجموعه مقالات چهارمین کنگره جغرافی­دانان جهان اسلام، ایران، 27 فروردین 1389.
 8. جامعی، ر. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای شرکت­های تعاونی فعال استان کردستان. فصلنامه حسابداری مالی، 1(1)، 118-104.
 9. حسینی، س. ش؛ و سوری، ا. (۱۳۸۹). وضعیت تأمین مالی تعاونی­ها و شیوه­های تقویت آن. فصلنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، 20(۲۱۲)، ۲۸ ـ ۲۷.
 10. حسینی، س. ش. محمدی، ح؛ و سوری، ا. (۱۳۹۱). بررسی مدل­ها و استراتژی­های نوین تأمین مالی شرکت­های تعاونی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی)، 12(44)، ۹۸ ـ ۷۳.
 11. حضرتی، م. مجیدی، ب؛ و رحمانی، ب. (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان خدابنده. تعاون، 21(3)، 109-89.
 12. دانش جعفری، د. (1391). بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات مشارکت عمومی- خصوصی در چارچوب چشم­انداز 20 ساله کشور. مجموعه مقالات کنفرانس بین­المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، 435 ص.
 13. دانایی‌فرد، ح؛ و اسلامی، آ. (1390). ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی: کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل. تهران: دانشگاه امام صادق.
 14. طالب، م. (1382). اصولو اندیشه­هایتعاون. سازمان مرکزی تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، دفتر آموزشی، تهران.
 15. عباسی، م. (1389). باور تعاون (تعاون در اندیشه و عمل). انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران.
 16. عطائی، پ؛ و ایزدی، ن. (1394). سازه­های تأثیرگذار بر زیان­دهی تعاونی­های روستایی (موردمطالعه: تعاونی روستایی امیرکبیر در استان فارس). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11(1)، 196-181.
 17. عطائی، پ. ایزدی، ن؛ و یعقوبی فرانی، ا. (1395). مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی­های تولیدی موفق استان همدان. تعاون و کشاورزی، 5(18)، 28-1.
 18. کرامتی، ا. مهرام، ب. شعبانی ورکی، ب؛ و مهرمحمدی، م. (1392). بازی دانایی نظریه زمینه­ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 7، 109-85.
 19. کلانتری، خ؛ و لوایی آدریانی، ر. (1395). شناسایی و تبیین چالش‌های پیش‌ روی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ایران با استفاده از رویکرد نظریه ‎بنیانی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5(17)، 34-51.
 20. محمودی عالمی، ع؛ و اسمعیلی عالمی، ح. (۱۳۸۹). بررسی روش­های تأمین مالی در طرح­های کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران. فصلنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، 21(1)، ۱۱۴ ـ ۱۱۳.
 21. ملانظری، م. حجازی، ر؛ و صحرایی، م. (1389). بررسی رابطه بین روش­های تأمین مالی (منابع برون‌سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 2(6)، 86-65.
 22. یزدان پناه، ل؛ و صمدیان، ف. (1388). عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکت­های تعاونی (مطالعه موردی صنایع‌دستی استان کرمان). تعاون، 20(202)، 19- 29.

23. Alizadeh, M. (2011). An Analysis of Agricultural Producers' Cooperatives. 1st International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities. Iran, Kish Island.

24. Aribaba, F. O. (2013). An investigation of the performance of cooperative thrift and credit societies in financing small-scale businesses in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(1), 401-405.

25. Bernard, T., & Spielman, D. J. (2009). Reaching the rural poor through rural producer organizations? A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia. Food Policy, 34(1), 60-69.

26. Bruynis, C., Hahn, D. E., and Taylor, W. J. (1997). Critical success factors for emerging agricultural marketing cooperatives. American Cooperation, 50-54. An annual publication of the National Council of Farmer Cooperatives (NCFC).

27. Chung, K. J., Lin, S. D., & Srivastava, H. M. (2016). The complete and concrete solution procedures for integrated vendor-buyer cooperative inventory models with trade credit financing in supply chain management. Applied Mathematics and Information Sciences, 10(1), 155-171.

28. Faggiolani, C. (2011). Perceived identity: Applying grounded theory in libraries. JLIS. it,2(1).

29. Glaser, B. G., Strauss, A. L., & Strutzel, E. (1968). The discovery of grounded theory; strategies for qualitative research. Nursing research, 17(4), 364.

30. Hasheminejad, A., Choromzadeh, M., and Khosravipour, B. (2011). Pathology of Agricultural Producers’ Cooperatives in Iran. 1st International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities. Iran, Kish Island.

31. Herrera, J. J. D., & Davó, N. B. (2016). From cooperative to hybrid organization: Internationalization, financing and crisis Organizational Management: Policies and Practices in a Global Market (pp. 150-174).

32. Kim, J. (2014). Public-private infrastructure cooperative: New infrastructure financing paradigm. Vol. 2450. Transportation Research Record (pp. 136-143).

33. Mohammadi Torkashvand, A., Badragheh, A., Allahyari, M. S., Samari, D., and Solouki, M. (2011). Factors Affecting Failure of Fishery Cooperatives in Guilan Province. 1st International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities. Iran, Kish Island.

34. Pachón, L. Á. S. (2016). Alternative financing instruments for Spanish cooperative. REVESCO Revista de Estudios Cooperativos, 122, 285-313.

35. Perakash, D. (1994). Our civil society and co-operative, International Cooperative Alliance, Delhi.

36. Pischke, J. D. V., & Rouse, J. G. (2004). New strategies for mobilizing capital in agricultural cooperatives. FAO Corporate Document Repository: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Viewed, 7 th September 2010.

37. Rey, P., & Tirole, J. (2007). Financing and access in cooperatives. International Journal of Industrial Organization, 25(5), 1061-1088.‏

38. Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research, 17, 273-85.

39. Xiaomei, S., & Tao, Q. (2010). Research on innovative financing for China's Forestry Cooperatives.

40. Zhou, N., Li, M., Yi, L., & Yang, Y. (2014). Analysis on financing difficulty of farmers specialized cooperative: Based on finance supply chain.