تأثیرپذیری جرایم بورسی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی

تأثیرپذیری جرایم بورسی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان بورس و اوراق بهادار، کارشناس مسئول، دانشجوی دکتری حقوق

2 قاضی دادگستری. استاد دانشگاه. دکترای حقوق

چکیده

تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حدأقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تأثیرات این نهادهای جدید ارفاقی بر مجازات جرایم بورسی پرداخته و با نگاهی انتقادی به این موضوع و با استفاده از اصول حاکم بر حقوق جزا از جمله «اصل تناسب جرم و مجازات» پیشنهاد اصلاح مجازات های پیش بینی شده درقانون بازار اوراق بهادار برای مرتکبین جرایم بورسی را ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of New Approaches in Islamic Penal Code on Stock Convicts

نویسندگان [English]

 • mohammad javanmardi 1
 • asadollah masudimagham 2
چکیده [English]

Adoption of new approaches in the Islamic Penal Code (2013) (which amended the penal code 1991) has undeniably effects on punishment of the stock convicts. These new approaches which have been considered by legislator could eventually lead to decrease of punishment without deterrence. In this writer’s opinion, this new law gives rise to the problem in which the stock crimes become petty crimes with trivial punishment. This article (with libraries procedure) explains the impact of these new approaches on punishment of the stock crimes and finally (with critical view point) concludes that amendment of the securities market act to increase the punishment is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alternatives to Imprisonment
 • Effective Criminal Conviction
 • Islamic Criminal Law
 • Penaltie’s Classification
 • Securities Market Act
 • Stock Crime
 1. قانون بازار اوراق بهادار؛ مصوب 1384 .
 2. قانون تأسیس بورس اوراق بهادار؛ مصوب اردیبهشت 1345.
 3. قانون تعریف محکومیت­های کیفری موثر ؛ مصوب26/7/1366 واصلاحی سال 1382.
 4. قانون مجازات اسلامی؛ مصوب 1392
 5. قانون وصول بخشی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ؛ مصوب 1375، اصلاحی 1389.
 6. آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید - مصوب 1390 .
 7. دادنامه شماره 9209970229900703 مورخ 13/12/92 صادره از شعبه 70  دادگاه تجدید نظر تهران.
 8. دادنامه شماره 9209972130200033 مورخ 16/4/92 صادره از شعبه 1063 دادگاه کیفری 2 تهران.
 9. دادنامه شماره 9309972130200088 مورخ 23/12/1393 شعبه 1063 دادگاه کیفری 2 تهران.
 10. دادنامه شماره 9-9009972130200048 مورخ 22/2/90 شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی .
 11. دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، مصوب 11/7/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
 12. رأی شماره 744 مورخ 28/10/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قابل دسترسی در تارنمای روزنامه رسمی کشور به آدرس اینترنتی http://rooznamehrasmi.ir.
 13. رأی شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قابل دسترسی در تارنمای روزنامه رسمی کشور به آدرس اینترنتی http://rooznamehrasmi.ir.
 14. معاونت حقوقی ریاست جمهوری (1389)، مجموعه قوانین و مقررات، مجازاتها، جلد اول، چاپ پنجم.،تهران: معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
 15. نظریه شماره ۱۱۰۸/۹۲/۷ – ۱۲/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه-قابل دسترسی در تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به نشانی اینترنتی http://www.edarehoquqy.ir.
 16. نظریه شماره 2397/92/7 مورخ 13/12/92- قابل دسترسی در سایت اداره کل حقوقی قوه قضاییه به نشانی اینترنتی http://www.edarehoquqy.ir.
 17. نظریه شماره 6187/7 مورخ 3/10/87 اداره کل امور حقوقی و اسنادو امور مترجمین قوه قضاییه.
 18. نظریه شماره 7/92/1053 مورخ 4/6/1392 اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
 19. آخوندی، محمود (1384) ، آیین دادرسی کیفری، ج4، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 20. اردبیلی، محمد علی (1386)، حقوق جزای عمومی ، جلد نخست، تهران: نشر میزان.
 21. اردبیلی، محمد علی (1389)، حقوق جزای عمومی ، جلددوم، تهران: نشر میزان.
 22. آریه فرایبورگ(زمستان 91)، «تعیین مجازات بزهکاران یقه سفید»، ترجمه عظم مهدوی پور، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره (25):155-188.
 23. آقامیری، سمیه سادات(1387)، بررسی جرایم بورس اوراق بهادار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 24. ایوب میلکی(1385)، «حبس زدایی خردگرا؛خروج از بحران تورم کیفری»، اصلاح و تربیت، سال پنجم، شماره 53 :21-25
 25. باختر، سید احمد(1388)، مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (کتاب دوم: امور جزایی)، تهران:انتشارات جنگل.
 26. جوانمردی، محمد(1393)، «نقض مقررات در ارائه اسناد و مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 26، سال هفتم : 127-162.
 27. حاجی ده­آبادی، محمد علی، حائری، سید احسان(1389)، «بررسی هزینه­های جرم با نگرشی اسلامی»، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره 24 : 33-60.
 28. حسینی نژاد،سید مرتضی، اقتصادیان، محمد رضا(1383)، اقتصاد جرم و جنایت در ایران، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
 29. رحیمی نژاد، اسماعیل، حبیب زاده، محمد جعفر(1388)، «مجازات های متناسب مجازات­های مغایر با کرامت انسانی»، فصلنامه حقوق، شماره 2 :115-134.
 30. رضایی، رضا(1386)، «کاهش جمعیت کیفری و فرآیند حبس زدایی»، اصلاح و تربیت، شماره 68، 45-48.
 31. زراعت، عباس(1393)، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، جلد اول، تهران:انتشارات ققنوس.
 32. ساکی، محمد رضا(1393)، حقوق کیفری اقتصادی، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل.
 33. سلطانی، محمد(1395)، حقوق بازار سرمایه، تهران: انتشارات سمت.
 34. شریفی، الهام­الدین، بهشتی، شقایق(1389)، «مطالعه تطبیقی ممنوعیتهای دارندگان اطلاعات نهانی در رابطه با معاملات اوراق بهادار در حقوق اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و ایران»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 17، ص 213-232.
 35. صابر، محمود، رفیع­زاده، علی(1394)، «مقررات ماهوی و شکلی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 71، ص 73-93.
 36. غلامی، حسین(1384)، «سیاست کیفری سخت گیرانه»، دانش انتظامی، شماره 27 : 95-121.
 37. فروغی، فضل الله (1383)، «جرایم قابل گذشت در حقوق ایران»، علوم اجتماعی و انسانی، دوره 21، شماره 2: 17-34 .
 38. قربانی، مجید، باقری، عباس(1389)، «دستکاری بازار اوراق بهادار»، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29، ص 301-326.
 39. گلدوزیان، ایرج، قربانی، ابراهیم (1392)، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنوانسیون های بین المللی»، دادرسی، شماره 92 : 10-16.
 40. محسنی، فرید (1391)، «جرایم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 57: 131-156.
 41. محمودی جانکی، فیروز، آقایی، سارا(1387)، «بررسی نظریه بازدارندگی مجازات»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 2، ص 339-361 .
 42. مظلومان، رضا (1351)، «جامعه، جرم، مجازات و هدف، نوع و خصائص کیفرها»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، شماره12 :97-118.
 43. مهدوی پور، اعظم (1390)، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
 44. میر سعیدی، سید منصور، زمانی، محمود(1392)، «جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟» ، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم: 167-199
 45. میرزایی منفرد، غلامعلی(1392)، حقوق کیفری بازار اوراق بهادار،چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
 46. میرمحمد صادقی، حسین (1389)، جرایم علیه اشخاص، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
 47. میرمحمد صادقی، حسین(1390)، تقریرات درس حقوق جزای تطبیقی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع) ،
 48. نمامیان، پیمان (1386)، «سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، دادرسی، شماره 66 :31-39.
 49. ولیدی، محمد صالح (1392)، شرح بایسته­های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، تهران:انتشارات جنگل.
 50. ولیدی، محمد صالح (1393)، جرایم علیه امنیت اقتصادی، جلد دوم، تهران: انتشارات جنگل.
 51. یزدیان جعفری، جعفر (1385)، «اصل فردی کردن مجازات ها؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه تر؟!»، فقه و حقوق، شماره 11 : 41-63.
 52. یزدیان جعفری، جعفر(1387)، «اصل تناسب جرم و مجازات، چرایی و چگونگی آن»، نامه مفید، شماره 67 :139-156 .

4.    قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی؛ مصوب 1388.

8.    آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1388.

55. Capital Markets and Services Act 2007, see in: https://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf

56. No. 16‐3017, Appeal from the United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, No. 1:14‐cr‐00551‐1, Harry D. Leinenweber, Judge, decided AUGUST 7, 2017

57. Securities exchange act 1934, see in: https://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf

58. Stock Market Manipulations,2006, Rajesh K. Aggarwal, Guojun Wu, Journal of Business, vol. 79, no. 4.

59. Thompson, James­ H (2013), A Global Comparison of Insider Trading Regulations, International Journal of Accounting and Financial Reporting: Vol. 3, No. 1. P.1-23