اثر تأخیر در تعدیل قیمت بر ضریب واکنش به سود حسابداری

اثر تأخیر در تعدیل قیمت بر ضریب واکنش به سود حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دکترای حسابداری

2 دانشیار حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پیش‌فرض حاکم در بررسی محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری این است که قیمت و بازده جاری بازار، جایگزین مناسبی برای ارزش سهام محسوب می‌شود؛ ادعایی که به عقیدۀ بسیاری از پژوهشگران، ممکن است موجب ایجاد استنباط‌های اشتباه در نتیجه‌گیری بر اساس این نوع پژوهش‌ها -شود. در واقع ممکن است به دلیل ناکارایی بازار، اثر اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام، بی‌درنگ و بدون تأخیر زمانی صورت نپذیرد. در چنین حالتی، سنجش ارتباط میان متغیرهای ذکر شده مناسب نیست؛ زیرا از یک طرف، قیمت بازار هنوز به واسطۀ اطلاعات حسابداری، تعدیل نشده و از طرف دیگر، همراهی میان اطلاعات و متغیرهای بازار، نامربوط تلقی می‌شود.
با توجه به شواهد پژوهش‌های پیشین علیه کارایی بازار، به منظور بررسی قابلیت اتکای مفروضات زیربنایی پژوهش‌های رایج حوزۀ ارتباط ارزشی، در پژوهش حاضر، اثر تأخیر در تعدیل قیمت بر تخمین ضریب واکنش به سود حسابداری، به صورت تحلیلی و تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر مبنای داده‌های 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1387 تا 1394، نتایج نشان می‌دهد که تأخیر در تعدیل قیمت، اثر منفی بر ضریب واکنش به سود حسابداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Inefficiency and Value Relevance of Accounting Information

نویسندگان [English]

 • vahid ahmadian 1
 • hosein etemadi 2
 • mohamadali aghaei 2
 • nader mehregan 3
چکیده [English]

Assumption governing the current literature of researches related to the information content of accounting variables is that market prices are good alternative for the stock value, the claim that according to a number of researchers may create wrong perceptions conclusion based on research related to value relevance. In fact, due to inefficiency in the market, it is possible that the impact of accounting information on stock price is not done immediately and without delay. In this case, measuring the relationship between the mentioned variables is not suitable, because market values have been adjusted yet due to the presentation of financial information and the association between information and market variables is considered irrelevant. In this study, the effect of market inefficiency on the estimation of coefficients in conventional models to assess the value relevance was evaluated analytically and empirically based on data from 100 companies in Tehran Stock Exchange during the years 2008 to 2015. It was found that market inefficiency has a negative impact on the value relevance of accounting information.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contemporary Relations
 • Market Inefficiency
 • Price Delay
 • Response Coefficient
 1. تالانه، عبدالرضا و هجران کش راد، حدیث (1390). بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال سوم شماره 12، صص 88- 111.
 2. خانی، عبداله و فراهانی، داوود (1387). ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ضریب تعدیل قیمت. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 22 (پیاپی 31)، صص 55- 72.
 3. سینایی، حسنعلی (1373). سنجش کارایی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دوره 1، شماره 2، صص 46- 70.
 4. صمدی، سعید؛ نصراللهی، زهرا و زادمهر، امین (1386). آزمون کارایی و وجود حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فیلترینگ و CAPM. بررسی های اقتصادی، دوره 4، شماره 4، صص 91- 113.
 5. فدایی نژاد، محمد اسماعیل (1374). آزمون شکل ضعیف نظریه بازار کارای سرمایه در بورس اوراق بهادار. تحقیقات مالی، دوره 2، شماره 5 و 6، صص 6- 26.
 6. قالیباف اصل، حسن و ناطقی، محبوبه (1385). بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار (بررسی زیربخش های بازار). تحقیقات مالی، دوره 8، شماره 22، صص 47- 66.
 7. قدس حسن آباد، مریم. و مشایخی، بیتا. (1393). ارزشمداری اطلاعات حسابداری طی زمان. دانش حسابداری مالی. دوره 1. شماره 1. صص 49- 65.
 8. نمازی، محمد و شوشتریان، زکیه (1374). بررسی کارایی بورس اوراق بهادار ایران. تحقیقات مالی، دوره 2، شماره 7 و 8، صص 82- 104.
  1. Aboody, D., Hughes, J., Liu, J., 2002. Measuring value relevance in a (possibly) inefficient market. Journal of Accounting Research 40, 965–986.

10. Ballas, A., Hevas, E., 2005. Differences in the valuation of earnings and book value: regulation effects or industry effects? The International Journal of Accounting 40, 363–389.

11. Barth, M.E., Beaver, W.H., Landsman, W.R., 1998. Relative valuation roles of equity book value and net income as a function of financial health. Journal of Accounting and Economics 25, 1–34.

12. Brimble, M., Hodgson, A., 2007. On the intertemporal value relevance of conventional financial accounting in Australia. Accounting & Finance 47, 599–622.

13. Collins, D.W., Maydew, E.L., Weiss, I.S., 1997. Changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years. Journal of Accounting and Economics 24, 39–67.

14. Dontoh, A., Radhakrishnan, S., Ronen, J., 2004. The declining value-relevance of accounting information and non-information-based trading: an empirical analysis. Contemporary Accounting Research 21, 795–812.

15. Dontoh, A., Radhakrishnan, S., Ronen, J., 2007.The Declining Value-relevance of Accounting Information and Non–Information-based Trading: An Empirical Analysis. Contemporary Accounting Research Vol. 21 No. 4 (Winter 2004) pp. 795–812.

16. Easton, P., Harris, T., Ohlson, J., 1992. Aggregate accounting earnings can explain most of security returns: the case of long event windows.Journal of Accounting and Economics 15, 119–142.

 1. 17.  Fama, E., Fisher, L., Jensen, M., Roll, R., 1970. The adjustment of stock prices to new information.Internation al Economic Review 10, 1–21.

18. Foster, G. (1986) Financial Statement Analysis. New York Prentice-Hall , Second Edition

19. Frankel, R., Lee, C.M.C., 1998. Accounting valuation, market expectation and cross-sectional stock returns. Journal of Accounting and Economics 25, 283–319.

20. Fung, S., Su, R., Zhu, X. (2010). Price Divergence from Fundamental Value and the Value Relevance of Accounting Information. Contemporary Accounting Research. Vol. 27 No. 3 (Fall 2010).

21. Halthausen, R. and Watts, R. (2001), “The Relevance of the Value- Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting,” Journal of Accounting and Economics; Vol. 31, pp.3-75.

22. Lee, C.M.C., 2001. Market efficiency and accounting research: a discussion of “Capital market research in accounting” by S. P. Kotharis. Journal of Accounting and Economics 31, 233–253.

23. Lee, C.M.C., Myers, J.N., Swaminathan, B., 1999. What is the intrinsic value of the Dow? Journal of Finance 54, 1693–1741.

24. Lev, B., Zarowin, P., 1999. The boundaries of financial reporting and how to extend them. Journal of Accounting Research 37, 353–385.

25. O’Brien, P., 1989. Analysts’ forecasts as earnings expectations. Journal of Accounting and Economics 10, 53–83.

26. Shiller, R., 1981. Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends? American Economic Review 71, 421–436.

27. Sunyoung, K. (2008) “Three Essay on Financial Accounting-Empirical Studies,” PhD Dissertation, University of Alberta.

28. Tswei, Keshin, 2013. Is transaction price more value relevant compared to accounting information? An investigation of a time-series approach. Pac. Basin Financ. J. 21, 1062- 1078.

29. Zhu, B, Niu, F. (2016). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal. 38. 125–134.