بازارهای سرد و داغ عرضه‌های عمومی اولیه سهام (IPO)

بازارهای سرد و داغ عرضه‌های عمومی اولیه سهام (IPO)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، معاون آموزشی دانشکده مدیریت

2 بورس اوراق بهادار، کارشناس بین الملل

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های بازارهای گرم و سرد عرضه‌های اولیه عمومی در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظورآزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون لاجیت و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده می‌گردد. نمونه این پژوهش متشکل از 118 شرکت پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال‌های 1380 تا 1392 برای نخستین بار عرضه عمومی اولیه شده‌اند. یافته‌های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین دوره انتشار داغ و قیمت‌گذاری کمتر از واقع است. شواهد حاصله مؤید رابطه معکوس بازار داغ با سطح فعالیت بازار قبل از عرضه و رابطه مثبت بین ریسک عرضه‌های اولیه و دوره‌های انتشار داغ است. نتایــج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد با وجودی‌که بین پدیده انتشار داغ و قیمت‌گذاری کمتر از واقع رابطه معناداری وجود ندارد، اما یک رابطه پیشرو ـ پسرو بین قیمت‌گذاری کمتر از واقع و بازار داغ دیده می‌شود که حاکی از محتوای اطلاعاتی بازده اولیه بالا درباره حجم IPO های آتی است. همچنین نتایج حاصله مؤید آن است که شرکت‌های عرضه شده در بازارهای داغ، ریسک بالا‌تر و عملکرد پایین‌تری دارد. همچنین واریانس مقطعی بازده غیرعادی بلندمدت این‌گونه شرکت‌ها، پایین‌تر است. مضافاً این‌که نتایج حاصل از پژوهش نسبت به تعریف سنجه بازار داغ حساس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IPOs Hot & Cold Markets

نویسندگان [English]

 • Maryam Davallou 1
 • elham Moslemi 2
چکیده [English]

The aim of this study is to assess the characteristics of hot and cold IPO markets in Tehran Stock Exchange. To examin the hypotheses, logit regression and multiple linear regression are used. The sample of the study consists of 118 TSE’s listed companies which have been offered initially during 2001-2013. The results reveal that there is no meaningful relation between hot issue and underpricing. The findings indicate a reverse relation between hot issue and market performance before IPO and a direct relation between risk of IPOs and hot issue. The results exhibit, although the hot issue phenomenon is not related to underpricing, a lead-lag relation between underpricing and hot issue can be understood and it shows a relation between high initial return and the future IPO volume. Additionally, the study concludes that companies which are offered in hot markets, are more risky and underperformance. Moreover, the cross sectional variance in long run abnormal returns is lower for firms going public in hot market. Finally, the findings of the study are sensitive toward the definition of hot issue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Changing Risk Composition Hypothesis
 • Hot Issue Markets
 • Initial Public Offerings
 • Market Timing Hypothesis
 • Underpricing
 1. شیخ‌پور بغدادآبادی، لیلا. (1390). «تجزیه و تحلیل بازده کوتاه‌مدت سهام شرکت‌های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه‌های ثانویه بر مبنای فرضیه علامت‌دهی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
 2. عباسی، ابراهیم و بالاورد، مهدی. (1388). «آزمون پدیده ارزان قیمت‌گذاری عرضه عمومی اولیه سهام و عملکرد بلندمدت آن در بورس تهران».  تحقیقات حسابداری، 1 (3)، 198 -217.
 3. عبده تبریزی، حسین و دموری، داریوش. (1382). « شناسایی عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».  تحقیقات مالی، 15، 23-50.
 4. فدایی‌نژاد، محمد اسماعیل و چاوشی، بهنام. (1384). « بررسی رابطه سرد و گرم بودن بازار با بازدهی کوتاه‌مدت عرضه‌های اولیه سهام».  بورس اوراق بهادار، 1 (1)، 133-166.
 5. گلچین، مرجان. (1394). «بررسی بازارهای گرم و سرد عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
  1. Agathee, U. S., Brooks, C., & Sannassee, R. V. (2012). “Hot and Cold IPO Markets: The Case of the Stock Exchange of Mauritius”. Journal of Multinational Financial Manangement, 22(4), pp.168-192.
  2. Allen, F., & Faulhaber, G. (1989). “Signaling by Underpricing in the IPO Market”. Journal of Financial Economics, 23(2), pp. 303–323.
  3. Baker, M., & Wurgler, J. (2000). “The Equity Share in New Issues and Aggregate Stock Returns”. The Journal of Finance, LV(5), pp.2219–2257.
  4. Beatty, R., & Ritter, J. R. (1986). “Investment Banking, Reputation, and the Underpricing of Initial Public Offerings”. Journal of Financial Economics, 15(1-2), pp. 213–232.
  5. Drobetz, W., Kammermann, M., & Walchli, U. (2005). “Long-run Performance of Initial Public Offerings: The Evidence for Switzerland”. Schmalenbach Business Review, 57.erland"; Schmalenbach Business

10.(3), pp. 253-275.

 1. Faria, E. (2007). “Underpricing of Brazilian Initial Public Offerings”. Master Thesis, Umea School of Business and Economics.
 2. Ghosh, S. (2004). “Underpricing of IPOs: The Indian Experience over the Last Decade”. Working Paper, Reserve Bank of India.
 3. Günther, S., & Rummer, M. (2006). “The Hot-Issue Period in Germany: What Factors Drove IPO Underpricing?” Initial Public Offerings: An International Perspective, pp. 215-245.
 4. Guo, H., Brooks, R.  & Shami, R. (2010). “Detecting Hot and Cold Cycles using a Markov Regime Switching Model Evidence from the Chinese A-share IPO market”.  International Review of Economics and Finance, 19(2), pp. 196-210.
 5. Helwege, J., & Liang, N. (2001). “Initial Public Offerings in Hot and Cold Markets”. Working Paper, Ohio State University and Board of Governors of the Federal Reserve System.
 6. Helwege, J., & Liang, N. (2004). “IPOs in Hot and Cold Markets”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 39(3), pp. 541–569.
 7. Ibbotson, R., & Jaffe, J. (1975). “Hot Issue Markets”, The Journal of Finance, 30(4), pp. 1027–1042.
 8. Ibbotson, R., Sindaler, J., & Ritter, J. (1988). “Initial Public Offerings”, Journal of Applied Corporate Finance, 1(2), pp. 37–45.
 9. Kooli, M., & Suret, J. M. (2001). “The Underpricing of Initial Public Offerings: Further Canadian Evidence”. Working Paper, University of Laval.
 10. Ljungqvist, A., Nanda, V., & Singh, R. (2006). “Hot Markets, Investor Sentiment and IPO Pricing”. The Journal of Business. 79(4), pp.1667–1702.
 11. Loughran, T., & Ritter, J. R. (2002). “Why Don’t Issuers Get Upset About Leaving Money on the Table in IPOs?” Review of Financial Studies, 15(2), pp.413-443.
 12. Lowry, M., & Schwert, G. (2002). “IPO Market Cycles: Bubbles or Sequential Learning?” The Journal of Finance, LXVII(57), pp.1171–1200.
 13. Lucas, D., & McDonald, R. (1990). “Equity Issues and Stock Price Dynamics”. The Journal of Finance, 45(4), pp.1019–1043.
 14. Neneh, B. N., & Smit, V. A. (2013). “Underpricing of IPOs during Hot and Cold Market Periods on the South African Stock Exchange (JSE)”. International Journal of Social Education, Economics and Management Engineering, 7(7), pp.896-903.
 15. Ritter, J. (1984). “The Hot Issue Market of 1980”. Journal of Business, 57(2), pp.215–240.
 16. Ritter, J. (1991). “The Long-run Performance of Initial Public Offerings”. Journal of Finance, 46(1), pp.3–27.
 17. Trauten, A., Schulz, R.C., & Dierkes, M., (2007). “The Performance of IPO Investment Strategies and Pseudo Market Timing: Evidence from Germany”. Working Paper, Westfälische Wilhelms-Universität Münster.
 18. Yung, C., Colak, G., & Wang, W. (2008). “Cycles in the IPO Market”. Journal of Financial Economics, 89 (1), pp.192–208.
 19. Zingales, L. (1995). “Insider Ownership and the Decision to Go Public”, The Review of Economic Studies, 62(3), pp.425–448.