بررسی رابطه‌ بین نگرش سرمایه گذاران و نقد شوندگی بورس تهران با رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه‌ بین نگرش سرمایه گذاران و نقد شوندگی بورس تهران با رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا، دکترای مدیریت مالی

2 دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه بازار سهام به عنوان یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌آید. لذا شناسایی تجزیه و تحلیل عوامل مختلف دخیل در این بازار به منظور ارتقای سطح کیفی و ایجاد جذابیت برای فعالان بازار در جهت افزایش سرمایه‌گذاری و به دنبال آن رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال‌های اخیر توجه محققان به سمت موضوع سرمایه‌گذار در بازار سهام معطوف شده است. جدا از تاثیر عوامل عمده اقتصادی بر بازار سهام، تغییر در نگرش سرمایه گذاران و افزایش میزان مشارکت آنها در بازار سهام (به جهت افزایش اطمینان و خوش بینی نسبت به این بازار) موجب تغییر در میزان عرضه و تقاضای سهام، تغییر در ترکیب سبد دارایی‌‌های مالی و حتی گاهی تشکیل صف‌های خرید و فروش خواهد شد.
در این مطالعه رابطه بین نگرش سرمایه‌گذاران و نقد شوندگی بازار سهام با رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. متغیر مربوط به نگرش سرمایه‌گذار، تغییرات سالانه حجم معاملات سهام و شاخص اندازه‌گیری نقد‌شوندگی بازار، نسبت گردش معاملات است. در این پژوهش از تغییرات نرخ ارز (برابری ریال به دلار) به عنوان متغیر کمکی استفاده شده است. در راستای رسیدن به هدف پژوهش، از دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) در بازه‌ زمانی از سال‌ ۱۳۷5تا ۱۳۹4 استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از این بررسی وجود رابطه‌ معنی‌دار بین تغییرات حجم معاملات سهام، تغییرات نقد شوندگی و تغییرات نرخ ارز با تغییرات رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. در این پژوهش همچنین به بررسی وجود رابطه‌ مثبت بین تغییرات رشد اقتصادی و نرخ ارز پرداخته شده است که نتایج حاصل این مطلب را مورد تأیید قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Relationship between the Attitudes of Investors and the TSE Liquidity and Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

 • Davood Jafari Seresht 1
 • Maryam Setarehie 2
 • Zahra Hosseini Nikravesh 3
چکیده [English]

Today the stock market is considered as one of the important pillars of economic growth. The identification and analysis of the various factors involved in the market in order to improve the quality and appeal for market participants to increase investment and subsequent growth is very important. In recent years, attention has been paid to the investment in the stock market. Apart from the impact of economic factors on the stock market, a change in the attitude of investors and increase their participation in the stock market (in order to increase confidence and optimism to the market) does not change in supply and demand for shares, the change in the composition of the portfolio financial and sales will be even formed queues.
In this study, the relationship between the attitudes of investors and the liquidity of the stock market and economic growth have been studied in Iran. Changing attitudes of investors, annual changes in stock trading volume and market liquidity indicator, the turnover ratio . In this study, changes in exchange rates was used as a covariate. In order to achieve this objective, the two methods of ordinary least squares (OLS) and the Auto Regressive Distributed Lag Method (ARDL), in Iran, in the period 1375 to 1394 was used. The experimental results of the survey there is a significant relationship between changes in trading volume, liquidity and exchange rate changes, changes in economic growth shows. The study also examines the relationship between economic growth and the exchange rate is has been confirmed that the results of this answer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Finance
 • Economics Growth
 • Investment Attitude
 • Liquidity
 • Stock Market
 1. امیری حسینی، معصومه، 1392، پایان نامه کارشناسی ارشد،" بررسی رابطه بازار‌های ارز و طلا با شاخص احساس سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 2. اندرز، والتر، ۲۰۰۴ ، "اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکرد کاربردی"، ترجمه صادقی، مهدی و شوالپور، سعید، 1386، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران.
 3. باد آور نهندی، یونس و ملکی نژاد، آمنه، ۱۳۸۹، "بررسی نقد شوندگی سهام در زمان انتشارگزارش‌های مالی در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره ۳، صص ۱۱۵-۹۹.
 4. برجی دولت آبادی، ابراهیم، 1378، " رفتار مالی؛ پارادایم حاکم بر بازارهای مالی". ماهنامه تدبیر، شماره ۱۹۱.
 5. برز، جن و آر.لات، جان، ۱۳۹۱، " اثر اخبار اقتصاد کلان بر روی بازدهی سهام: شواهدی جدید با پوشش روزنامه ای" ترجمه نجار فیروز جایی، محمد و مهر علی تبار، هدایت، مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره ۲، صص ۸۲-۶۵ .
 6. بولو، قاسم، 1388، پایان نامه کارشناسی ارشد،" بررسی ارتباط بین نسبت قیمت به سود هر سهم و حجم معاملات  و بازده سهام عادی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران"، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد واحد همدان.
 7. پاک مرام، عسگر و یزدانی، مریم ،۱۳۹۰، "مقایسه بازار فارکس با بازار سهام‚مجله اقتصادی، ماهنامه مسایل و سیاست‌های اقتصادی"، شماره ۹ و۱۰.
 8. تشکینی، احمد، ۱۳۸۴، "اقتصاد سنجی کاربردی به کمکMicrofit " ، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، چاپ اول.
 9. تودارو، مایکل و اسمیت، استیفن، 2012، "توسعه اقتصادی"، ترجمه محمودی، وحید، 1391، انتشارات نگاه دانش.
 10. نیکو مرام، هاشم و سعیدی، علی، 1387  ،" اندازه­گیری واکنش رفتاری سرمایه­گذاران در بازار سهام"، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره۹.
 11. جهانخانی، علی و پارسائیان، علی، ۱۳۷۵، "بورس اوراق بهادار تهران"، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
 12. حسینی‚سید علی وکرمی‚غلام رضا و شفیع پور‚سید مجتبی، 1389، "بررسی ارتباط عملکرد شرکت ها و نقد شوندگی بازار سهام"‚فصلنامه بورس اوراق بهادار‚شماره ۱۱.
 13. خلیفه سلطانی، سید احمد و بهرامی، ماندانا، ۱۳۹۱، "پژوهش های تجربی حسابداری"، سال اول، شماره ۴، صص ۵۳-۳۵.
 14. خواجوی، شکراله و قاسمی، میثم، ۱۳۸۴، فرضیه  بازار کارا و مالی رفتاری، فصلنامة تحقیقات مالی، شماره ۲۰، صص ۶۹-۴۹.
 15. صمدی، منصور، 1382، "رفتار مصرف کننده"، چاپ دوم،انتشارات آییژ.

16. Acharya, V, & Pedersen, L. (2005). Asset Pricing with Liquidity Risk. Journal of Financial Economics, 77(2), 375–410.

17. Aguenaou, S., Gwilym, O. A., & Rhodes, M. (2011). Open Interest, Cross Listing, and Information Shocks. The Journal of Futures Markets, 31(8), 755-778.

18. Charoenrook, Anchada , (2003), “Change in Consumer Sentiment and Aggregate Stock Market Returns”  , The Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University, Working Paper

19. Fisher, Kenneth L. and Meir Statman, (2003), “Consumer Confidence and Stock Returns”, Journal of Portfolio Management, Vol. 30, Issue 1, pp. 115-128.

20. Fisher, Kenneth L. and Meir Statman (2000), “Investor Sentiment and Stock Returns”, Financial Analysts Journal, Vol. 56, Issue 2, pp. 16-23.

21. Gautam George,(2006), “Liquidity, Returns Autocorrelation, Price Formation, Markets”, In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy.

22. Iftekhar Hasan, Paul Wachtel, Mingming Zhou, (2009), “Institutional development, financial deepening and economic growth: Evidence from China”, Journal of Banking & Finance 33 , 157–170.

23. Keim, Donald B. and Ananth Madhavan, (2000), “The Relation between Stock Market Movements and NYSE Seat Prices”, Journal of Finance, Vol. 55, Issue 6, pp. 2817-2841.

24. k.smimou,(2014),“ Consumer Attitudes ‚Stock Market Liquidity‚ and the Macro Economy : A Canadian Perspective ”, Journal of Finance, Forthcoming .

25. Rajni Mala, Michael White, (2006), “Assessment of an Emerging Stock Market:

26. The Case for Fiji’s Stock Market”, International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887, Issue 6, EuroJournals Publishing, Inc.

27. Sang-Gyung Juna, Achla Maratheb, Hany A. Shawky, (2003), “Liquidity and stock returns in emerging equity markets”, Emerging Markets Review 4, 1–24.

28. Tarun Chordiaa, Richard Roll, (2008), “Liquidity and market efficiency “Journal of Financial Economics 87 (2008) 249–268.

29. Yung-Chou Lei, (2005), “The trading volume trend, investor sentiment, and stock returns”, The Interdepartmental Program in Business Administration (Finance).