تأثیر ضعف کنترل‌های داخلی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری

تأثیر ضعف کنترل‌های داخلی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به محدود بودن منابع، علاوه بر سطح سرمایه گذاری باید کارا بودن سرمایه گذاری را در تصمیم گیری لحاظ نمود. ناکارایی سرمایه گذاری، عملکرد مطلوب شرکت را تضعیف می کند و در نهایت منجر به کاهش ارزش آفرینی برای سهامداران شرکت می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ضعف کنترل‌های داخلی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا داده‌های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1390 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده‌های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از این است که ضعف کنترل‌های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر سطح سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارد. دیگر یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف کنترل‌های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد و سرمایه‌گذاری کم‌تر از حد (ناکارایی سرمایه‌گذاری) دارد. بنابراین، مدیران به‌منظور مواجه نشدن با کمبود منابع مالی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، لازم است تمهیداتی در جهت افزایش کیفیت کنترل‌های داخلی شرکت اعمال نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Weakness of Domestic Controls on the Inefficiency of Investment

نویسندگان [English]

 • mojtaba motaleban 1
 • Mehdi ArabSalehi 2
چکیده [English]

Due to the limited resources, in addition to the level of investment, it should be considered investment efficiency in decision making. The inefficiency of investment undermines the company's good performance and ultimately leads to a reduction in value creation for the shareholders of the company. The purpose of this study was to investigate the effect of the weakness of domestic controls on the inefficiency of investment in accepted companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, data about 106 Tehran Stock Exchange members were used for the period from 2011 to 2015. To test the hypotheses, multivariate regression technique was used by using panel data. The results of the research hypothesis test indicate that weakness of internal controls has a negative and significant effect on the investment level of companies. Other findings suggest that the weakness of internal controls has a positive and significant effect on over-investment and lower investment (inefficiency). Therefore, managers need to implement measures to increase the quality of internal control of the company in order not to face the lack of financial resources and the use of investment opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dominion of Will
 • Exchange
 • Lesion
 • No-damage Rule
 • Options
 • Stock
 • The Right to Terminate
 1. افلاطونی، عباس و مهدی خزایی. (1395)." بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی"، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23(2): 288-269.
 2. تهرانی، رضا و رضا حصارزاده. (1388). "تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری"، تحقیقات حسابداری، شماره 3: ص 66-50.
 3. ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و محمدیان، محمد (1390)." کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه­گذاری بیش‌ازحد و جریان نقد آزاد"، مجله­ی پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره 2، صص 37 تا 63.
 4. جاوید، داریوش؛ دستگیر، محسن و عرب صالحی، مهدی (1394). "بررسی تأثیر کیفیت کنترل­های داخلی بر محافظه­کاری مشروط در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، شماره 26، صص 125 تا 151.
 5. حاجیها، زهره و محمدحسین نژاد، سهیلا (1394). "عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی"، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 7، صص 119 تا 137.
 6. خدائی وله­زاقرد، محمد و یحیایی، منیره (1389)." بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله حسابداری مدیریت، شماره 5، صص 1 تا 15.
 7. فرهادی، حمید و رضوان حجازی. (1396)." بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها"، پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی، دوره 1، شماره 1، صص93تا 116.
 8. فروغ نژاد، حیدر؛ مرادی جز، محسن؛ حیدری، حسین و معصومی خانقاه، قادر (1395). " نقد شوندگی سهام، کارایی سرمایه­گذاری و عملکرد شرکت"، فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، شماره 18، صص 179 تا 196.
 9. کاشانی پور، محمد؛آذرخش، حمید و محمد رحمانی. (1394). "تأثیر توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه حسابداری سلامت، 4(3): 66-85
 10. کمیته تدوین استاندارد، استاندارد حسابرسی شماره ۳۱۵ . (1386). "شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت"، سازمان حسابرسی
 11. محمدیان، محمد (1389). "رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه­گذاری بیش از حد و جریان نقدی آزاد"، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 12. وکیلی فرد، حمیدرضا؛ اوحدی، فریدون و کریمی حصاری، فرشاد (1392). "رابطه بین ضعف کنترل­های داخلی و ریسک سیستماتیک"، مطالعات کمی در مدیریت، شماره 2، صص 117 تا 134
 13. هاشمی، سید عباس؛ صمدی، سعید و ریحانه هادیان. (1394). "اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (44): 143-117.
 14. همتی، حسن؛ فرج زاده دهکری، حسن و فایزه آصفی. (1394)، "بررسی تأثیر عدم اطمینان جریان وجه نقد بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی"، مجله راهبرد مدیریت مالی، 3 (2): 126-107
  1. Anderson, R. C., S. A. Mansi and D. M. Reeb. (2004). "Board charateristics, accounting report integrity, and the cost of debt". Journal of Finanial & Economics 37(3), 315-342.
  2. Biddle, G. and G. Hilary. (2006). "Accounting Quality and Firm-Level Capital Investment". The Accounting Review, 81, 963-982.
  3. Biddle, G., G. Hilary, and R. Verdi. (2009). "How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?" Journal of Accounting and Economics, 48, 112-131.
  4. Beneish, M., Billings, M., Hodder, L. (2008). "Internal control weaknesses and information uncertainty". The Accounting Review, 83, 665-703
  5. Chang, X., S. Dasgupta, and G. Hillary. (2009). "The Effect of Auditor Quality on Financing Decisions". The Accounting Review, 84, 1085-1117.
  6. Cheng, M., Dhaliwal, D., Zhang, Y. (2013). "Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting?", Journal of Accounting & Economics, 56, 1-18.
  7. Doyle, J., W. Ge, & S. McVay. (2007). "Accruals quality and internal control over financial reporting", The Accounting Review, 82 (5):1141–1170.
  8. Easley, D., O, Hara, M., (2004)."Information and the cost of capital". Journal of Finance ,12 (2):112-126.
  9. El-Mahdy, D. and M. Park. (2014). "Internal control quality and information asymmetry in the secondary loan market". Review of quantitive finance & Accounting, 43(4), 683-720.
  10. Ferreira, M. and P. Matos. (2008). "The colors of investors’ money: the role of institutional investors around the world. Journal of Financial Economics 88, 499-533.
  11. Ge, W. and S. McVay. (2005). "The Disclosure of Material Weakness in Internal Control after the Sarbanes-Oxley Act", Accounting Horizons 19(3), 137-158.
  12. Gomarize, M.F.C ,Ballesta, J.P.C, (2014), "Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency", Journal of Banking & Finance, 40(3), PP. 494-506.
  13. Habib Ahsan (2015). "Managerial talent, investment efficiency and stock price crash risk", http:// papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=2517905.
  14. Jensen, M. C. and W. H. Meckling. (1976). "Theory of the Firms: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". Journal of Financial and Economics 3(4), 305-360.
  15. Jensen, M. (1986). "Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers", American Economic Review, 76, 323-329.
  16. Krishinan, G. V. and G. Visvanathan. (2007). "Reporting Internal Control Deficiencies in the Post-Sarbanes- Oxley Era: The Role of Auditors and Corporate Governance", International Journal of Auditing 11, 73-90.
  17. McNichols, M. and S. Stubben (2008). "Does Earnings Management affect Firms’ Investment Decisions?" The Accounting Review, 83, 1571-1603.
  18. Lenard, M. & Yu, B. (2012). “Do Earnings Management and Audit Quality Influence Over-Investment by Chinese Companies? International“, Journal of Economics and Finance, 4 (2): 21-30.
  19. Lee J, Cho, E,  and  Choi ,H. (2016). "The Effect Of Internal Control Weakness On Investment Efficiency", Journal of Applied Business Research, 32(3):649.
  20. Lambert, R., C. Leuz and R. Verrecchia. (2007). "Accounting information, disclosure, and the cost of capital", Journal of Accounting Research, 45, 385–420.
  21. Laffond, R and Watts, R.L(2008); "The Information Role of Conservative Financial Statements", The Accounting Review, 83 , 447-478.
  22. Park, J. H and D. H. Kwon. (2012). "The impact of foreign ownership on the investment efficiency", Korean Accounting Review 37(3), 277-307.
  23. Richardson, S. (2006). "Over-investment of Free Cash Flow. Review of Accounting Studies", 11, 159-189.
  24. Sun, Y. (2015). "Internal Control Weakness Disclosure and Firm Investment. Journal of Accounting", Auditing & Finance, Vol 31. 
  25. Verdi، R. (2006). "Financial Reporting Quality and Investment Efficiency". M.I.T. Working  Paper.