سرمایه‌گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو): رویکرد دیوان‌های داوری و معاهدات سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو): رویکرد دیوان‌های داوری و معاهدات سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان بورس و اوراق بهادار، مشاور حقوقی، ارشد حقوق

2 دانشگاه شهید بهشتی، استاد تمام، دکتری حقوق

چکیده

سرمایه‌گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه‌ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می‌شود، نوع خاصی از سرمایه‌گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می‌پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه‌گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه‌گذاری با بیان تعریف گسترده‌ای از «سرمایه‌گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت‌ها»)، شامل سرمایه‌گذاری پورتفولیو نیز می‌شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه‌گذار یا مشارکت ایشان در شرکت‌ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری نیز می‌باشند و دیوان‌های داوری از این رویکرد حمایت نموده‌اند. در دیوان‌های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تأمین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه‌گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه‌گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه‌گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده‌ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان‌های داوری و معاهدات سرمایه‌گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه‌گذاری مطرح می‌نماید: (یک) سرمایه‌گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه‌گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه‌گذاری یعنی تعهد به تأمین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign Portfolio Investment (FPI):The Arbitral Tribunalsʼ and Investment Conventionsʼ Approach

نویسندگان [English]

  • Farhad Piri 1
  • Hamid Reza Nikbakht 2
چکیده [English]

Foreign portfolio investment (FPI), known as investment in equity and debt securities (not ʻderivativesʼ), that is intended only for financial gain and does not create a lasting interest in or control over an enterprise. Although the merits and demerits of FPI is highly controversial and have remained unsettled, most investment treaties have used a very broad definition of investment (eg ʻany kind of participation in companiesʼ) that includes what is referred to as FPI, therefore the reference to interests in companies typically does not require that the investor’s interest or participation in the company be a controlling one. Indeed, minority shareholdings are generally protected under international investment agreements and arbitral tribunals have supported this approach. As far as the ICSID arbitration is concerned, there is a growing consensus that the characteristics of investment notion are contribution of capital, duration and risk (known as ʻinherent common meaningʼ of the term investment) and FPI could be qualified as an investment under article 25(1) of ICSID Convention (even if it was not FDI). The recent arbitral awards (Abaclat v Argentina; Ambiente Ufficio v Argentine; Giovanni v Argentine; Poštová banka v Hellenic) give rise to an increasing concern of international law about the protection of foreign investment in the form of securities instruments (especially sovereign bonds), also referred to as financial instruments. The main conclusion to be drawn from this article is that (I) FPI should be excluded from bilateral and multilateral investment treaties by restricting the asset-based approach to direct investment only; (II) Clear benchmarks as to what is an ʻinvestmentʼ must be developed by including objective criteria for the definition of an ʻinvestmentʼ to be covered by bilateral and multilateral investment treaties (based on contribution of capital, risk, duration and contribution to development).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt Securities
  • ICSID Convention
  • International Investment Law
  • Notion of Investment
  • Equity Securities
  • Portfolio Investment
1-        Association for International Arbitration (ed), Alternative Dispute Resolution in the Energy Sector (Maklu 2009).
2-        Binder, Christina (ed), International Investment Law for the 21st Century: Essays in Honour of Christoph Schreuer (Oxford University Press 2009).
3-        Brown, Chester & Kate Miles (eds), Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration (Cambridge University Press 2011).
4-        Brown, Chester (ed), Commentaries on Selected Model Investment Treaties (Oxford University Press 2013).
5-        Bungenberg, Marc & Others (eds), International Investment Law: A Handbook (Hart Publishing 2015).
6-        Charnovitz, Steve, & Others (eds), Law in the Service of Human Dignity: Essays in Honour of Florentino Feliciano (Cambridge University Press 2005).
7-        Desierto, Diane, Public Policy in International Economic Law (Oxford University Press 2015).
8-        Dimopoulos, Angelos, EU Foreign Investment Law (Oxford University Press 2011).
9-        Dolzer, Rudolf & Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law (2nd edn, Cambridge University Press 2012).
10-    Douglas, Zachary, The International Law of Investment Claims (Cambridge University Press 2009).
11-    Dugan, Christopher & Others, Investor-States Arbitration (Oxford University Press 2011).
12-    Espósito, Carlos & Others (eds), Sovereign Financing and International Law: The UNCTAD Principles on Responsible Sovereign Lending and Borrowing (Oxford University Press 2013).
13-    Fabozzi, Frank J, Capital Markets: Institutions, Instruments, and Risk Management (5th edn, MIT Press 2015).
14-    Ferran, Eilis & Look Chan Ho, Principles of Corporate Finance Law (2nd edn, Oxford University Press 2014).
15-    Fitzmaurice, Malgosia & Others (eds), Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on (Martinus Nijhoff Publishers 2010).
16-    Gullifer, Louise & Jennifer Payne, Corporate Finance Law: Principles and Policy (2nd edn, Hurt Publishing 2015).
17-    Kinnear, Meg & Others (eds), Building International Investment Law: The First 50 Years of ICSID (Kluwer Law International 2016).
18-    Megliani, Mauro, Sovereign Debt: Genesis, Restructuring and Litigation (Springer 2015).
19-    Miles, Kata, The Origins of International Investment Law: Empire, Environment and the Safeguarding of Capital (Cambridge University Press 2013).
20-    Mitchell, Andrew D & others (eds), Good Faith and International Economic Law (Oxford University Press 2015).
21-    OECD Global Forum on International Investment, Attracting International Investment for Development (OECD 2003).
22-    Pazienza, Pasquale, The Relationship Between FDI and the Natural Environment: Facts, Evidence and Prospects (Springer 2014).
23-    Rechtschaffen, Alan N, Capital Markets, Derivatives and the Law (2nd edn, Oxford University Press 2014).
24-    Salacuse, Jeswald, The Law of Investment Treaties (2nd edn, Oxford University Press 2015).
25-    Sasse, Jan Peter, An Economic Analysis of Bilateral Investment Treaties (Springer 2011).
26-    Schreuer, Christoph & Others, The ICSID Convention: A Commentary (2nd edn, Cambridge University Press 2009).
27-    Sornarajah, Muthucumaraswamy, The International Law on Foreign Investment (3rd edn, Cambridge University Press 2010).
28-    Sornarajah, Muthucumaraswamy, Resistance and Change in the International Law on Foreign Investment (Cambridge University Press 2015).
29-    VanDuzer, John Anthony & Others, Integrating Sustainable Development into International Investment Agreements: A Guide for Developing Country Negotiators (Commonwealth Secretariat 2013).
30-    Voon, Tania (ed), Trade Liberalisation and International Co-operation: A Legal Analysis of the Trans-Pacific Partnership Agreement (Edward Elgar Publishing 2013).
31-    Waibel, Michael, Sovereign Defaults before International Courts and Tribunals (Cambridge University Press 2011).
32-    Davis Mortenson, Julian, ʻThe Meaning of Investment: ICSIDʼs Travaux and the Domain of International Investment Lawʼ 51(1) Harvard International Law Journal (2010) 257-318.
33-    Dekastros, Michail, ʻPortfolio Investment: Reconceptualising the Notion of Investment under the ICSID Conventionʼ 14 The Journal of World Investment & Trade (2013) 286-319.
34-    Hamida, Walid Ben, ʻTwo Nebulous ICSID Features: The Notion of Investment and the Scope of Annulment Control: Ad Hoc Committee's Decision in Patrick Mitchell v Democratic Republic of Congoʼ 24(3) Journal of International Arbitration (2007) 287-306.
35-    Schreuer, Christoph, ʻShareholder Protection in International Investment Lawʼ, (2005) 3 Transnational Dispute Management, 1-21.
36-    Schereuer, Christoph, ʻCommentary on the ICSID Convention: Article 25ʼ, 11(2) ICSID Review, Foreign Investment Law Journal (1996) 316.
37-    Sornarajah, Muthucumaraswamy, ʻPortfolio Investment and the Definition of Investmentʼ 24(2) ICSID Review: Foreign Investment Law Journal (2009) 516-20.
38-    Bjorklund, Andrea K (ed), Yearbook on International Investment Law & Policy: 2012-2013 (Oxford University Press 2014).
39-    Sauvant, Karl P (ed), Yearbook on International Investment Law & Policy: 2010-2011 (Oxford University Press 2012).
40-    Sauvant, Karl P (ed), Yearbook on International Investment Law & Policy: 2011-2012 (Oxford University Press 2013).