ارتباط آمیخته بازاریابی با عملکرد اقتصادی شرکت‌های گروه قندوشکر در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط آمیخته بازاریابی با عملکرد اقتصادی شرکت‌های گروه قندوشکر در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیإت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سرمایه گذاری در فعالیت های بازاریابی، نه تنها باعث افزایش ارزش نام تجاری یک بنگاه می شود، بلکه کاهش ریسک سرمایه گذاری برای آن بنگاه را نیز در پی دارد(کنستانتینیدس،2012). البته این روابط در سطوح مختلف سرمایه گذاری در بازاریابی یکسان نیست و لذا وجود رابطه غیرخطی دور از ذهن نیست. در همین راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده های شرکت‌های گروه قندو شکر بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل آمیخته بازاریابی 4p طی دوره زمانی 1380 تا 1394 و مدل داده‌های ترکیبی، به بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و عملکرد اقتصادی پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که ارتباط غیرخطی یوشکل وارون (∩) بین آمیخته بازاریابی و عملکرداقتصادی شرکت های مذکور برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Marketing Mix and Economic Performance of Sugar Industry Companies

نویسندگان [English]

 • solmaz nojavan 1
 • alireza karbasi 2
 • hossein mohammadi 3
چکیده [English]

Investing in marketing activities not only increases brand value, but also reduces the investment risk.Of course, the relationship between marketing mix and economic performance of companies are not the same at different levels of marketing investment Therefore, there is a probability to have non-linear relationships between these variables
The present study attempts to investigate the relationship between 4P’s of marketing mix and economic performance index using data from companies accepted in the sugar industry of stock exchange market during 2001-2015 using panel data approach.
The results showed that there is an inverse U shape (∩) relationship between marketing mix and performance of companies Therefore, it is suggested that companies determine the optimum level of marketing costs for improving their economic performance index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Performance
 • Economic Value- Added
 • Marketing Mix
 • Sugar Industry
 1. افلاطونیان،عباس تجزیه و تحلیل آماری با  Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی (1393). انتشارات ترمه، چاپ اول،46-47
 2. گزارش تحلیلی پایگاه انجمن صنفی قند و شکر (1395). www.isfs.ir
 3. عبدلی، قهرمان؛ کاردگر، راضیه.(1396)  رتبه‌بندی استان‌های کشور از نظر ایجاد ارزش‌افزوده در زیر بخش‌های اقتصادی بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای 7(26)، 1-14
 4. صنیعی آباده، محمد؛ محمودی سینا و طاهرپرور محدثه.(1394) داده‌کاوی کاربردی، انتشارات نیاز دانش ، ویرایش دوم. 16-18
 5. فخیمی آذر، سیروس؛ اکبری ونه‌آباد، مرتضی و رسولی، رضا. (1390) بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش آبگرمکن‌های تولیدی شرکت قاینار خزر. فراسوی مدیریت، 4 (16)، 79-106.
 6. مشایخی، بیتا و طالبی، سید احمد. (1388). آیا ارزش‌افزوده اقتصادی جایگزین مناسبی برای سود می‌باشد. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 2، 35-60.

 

 1. Assaf, G., Josiassenb, A., Mattilac, S., &Cvelbard, L. (2015). Does advertising spending improve sales performance?. International Journal of Hospitality Management, 48, 161-166.
 2. Barney, J. (1991).  Firm resources and sustained competitive advantage.  Journal of Management, 17(1), 99-120.
 3. Barreiros,R Porto, (2015) “nonlinear impact of the marketing mix on brand sales performance”,Brizilian,Business Reniew, University of Brasília, Vitória-ES, Set.-Out ISSN 1808-2386.12,(3), 57-77.
 4. Constantinides, E.(2012). Influencing the online consumer’s behavior. Internet Research, 14 (2), 111-126.
 5. Jensen, M..and Meckling, W “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics, 3 (1999), 305–360.
 6. Kotler, P. and Armstrong, G. (2012).Principles of Marketing (14th Edition).Published by Pearson.
 7. Larsen, T., Sirini, A., & S. Sirnivasan (2003). Advertising Intensity and R&D Intensity: Differences Across Industries and Their Impact on Firm’s Performances. International Journal of Business and Economies, 2(2), 167-176.
 8. Michael C. Jensen & William H. Meckling, 1999. "Specific Knowledge And Divisional Performance Measurement," Journal of Applied Corporate Finance
 9. McIntyre, D. P., &Srinivasan, A. (2017). Networks, platforms, and strategy: Emerging views and next steps. Strategic Management Journal, 38(1), 141–160.
 10. Sheel, Atul (2018) "2017–2018 Restaurant Industry Performance and the JHFM Index," Journal of Hospitality Financial Management26(5),9-10.
 11. Stewart, G.B. (1993). The Quest for Value: A Guide for Senior Managers. New York: Harper Business Publisher.
 12. Vlachvei, A., I. Ananiadis& K. Oustapassidis (2009). Selling Expenses and Profit Margin: In Greek Wine Industry. InvestigacionesEuropeas de Direccion y Economia de la Empresa, 6(1), 93-100.