نقدشوندگی و پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نقدشوندگی و پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی

3 تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای

چکیده

هدف پژوهش بررسی تأثیر نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. پژوهش از لحاظ شیوۀ اجرا شبه تجربی- پس رویدادی، در حوزۀ تحقیقات اثباتی مالی و مبتنی بر اطلاعات واقعی است که داده‌ها به صورت سری زمانی - مقطعی در بازۀ زمانی 1394-1388 می‌باشد و مدل کاربردی پژوهش پنل است. محقق جامعۀ آماری را کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین نموده که تعداد 78 شرکت به روش حذفی به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد: نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری دارد، تعداد حسابرسان در رابطۀ نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری ندارد، سطح حق رای مالکان نهادی در رابطۀ نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری دارد و سطح مالکیت در رابطۀ نقدشوندگی بر پرداخت سود سهام تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liquidity and Dividend Payments in the TSE Listed Companies

نویسندگان [English]

 • meysam doaei 1
 • zahra kariman 2
 • Mohsen Fahhadi Sharif Abad 3
چکیده [English]

The present study aimed at evaluating the effect of liquidity and dividend payments in listed companies in Tehran Stock Exchange. This study is done in quasi experimental method and it is an Ex-Post Facto research in terms of its implementation. It is conducted in the field of positive accounting researches and is based on the real information, which data are collected in temporal and time series during seven years 2009-2015. Panel model is used in this research. All listed companies are the statistical population of the present study and 78 companies were selected systematically as the samples. According to the results of the research, liquidity has a significant effect on the dividend payments in the listed companies in Tehran Stock Exchange. The number of auditors as an indicator of information asymmetry in the liquidity relationship does not have a significant effect on the dividend payment in listed companies in Tehran Stock Exchange. The level of voting rights of the institutional owners as an indicator of information asymmetry in the liquidity relationship does not have a significant effect on the dividend payment in listed companies in Tehran Stock Exchange. The level of ownership as an indicator of information asymmetry in the liquidity relationship has a significant effect on the dividend payment in listed companies in the Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dividend Payment
 • Institutional Owners
 • Stock Liquidity
 1. ابراهیمی کردلر، علی، محمدآبادی، مهدی و رضا حصار زاده. (1387). بررسی رابطۀ تضاد منافع بین سهام­داران و اعتباردهندگان با توزیع سود سهام و محدودیت سود سهام و محدودیت در تأمین مالی. فصل­نامه بورس اوراق بهادار، شماره 4، صص.74-53
 2. احمدپور احمد، باغبان محسن، (1393). بررسی رابطه‌ بین نقدشوندگی دارائی‌ها و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران مقاله 3، دوره 4، شماره 2، زمستان، صفحه77-61.
 3. اسلامی بیدگلی؛ غلامرضا و سارنج، علیرضا (1387). انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران. فصل­نامه بررسی حسابداری و حسابرسی. دوره 15، شماره 4،
 4. ایزدی نیا، ناصر و طباطبایی، سیده زهرا (1394). تأثیر وجه نقد مازاد بر اثرگذاری محافظه‌کاری حسابداری بر پرداخت سود سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی. سال هفتم. شماره سوم. صص 17-36
 5. تهرانی، رضا، نوربخش، عسگر، (1382)، "مدیریت سرمایه‌گذاری"، انتشارات نگاه دانش.
 6. حاجی، توفیق حاجی، سیروان رسولی، فاروق (1394) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشرشده در اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم.
 7. سعیدی، علی و دادار، ام البنین(1389). بررسی رابطه نقدشوندگی سهام با شاخص نقدشوندگی دوره‌های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران. فصل­نامه مطالعات مدیریت صنعتی سال ششم. شماره 16 و صص 75 تا 97
 8. شباهنگ، رضا (1386) مدیریت مالی جلد دوم، تهران: سازمان حسابرسی، نشریه شماره 102 ،چاپ چهارم.

9. شیرازیان، زهرا. (1384) . " بررسی ارتباط میان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با اندازه و نقدشوندگی آنها" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 1. قالیباف اصل، حسن ولی زاده، فریده (1395) بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام مقاله 1، دوره 4، شماره 3، پاییز، صفحه 1-23.
 2. مرادی، محمد.آذرنیا، مریم. حسین زاده، سهراب. (1396). تاثیر دفعات بازنگری پیش بینی سود هر سهم بر نقدشوندگی، هزینه سرمایه سهام عادی و ارزش شرکت. مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی. دوره چهارم، شماره1پیاپی12، بهار.
 3. نوروش، ایرج و وفادار، عباس (1382). سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک بازار، حسابدار، شماره 135، صص 28-16.
 4. یحیی زاده فر محمود، خرمدین جواد (1387). "نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران." بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 15.101-118.53
  1. -Andros Gregoriou, Ngoc Dung Nguyen.2010.Stock liquidity and investment opportunities: New evidence from FTSE 100 index deletions. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money. 20 (2010) 267–274. Amihud, Y. (2002), Illiquidity and stock returns: cross-section and timeseries effects, Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56.
  2. Banerjee s. gatchey v.a spindt p.a. (2007). Stock market liquitiy and firm aividend policy.j. finance.quant.anal.42(2) .369-397.
  3. Biddle, G.; Seow, G.; and A. Siegel (1995). “Relative Versus Incremental
  4. Caskey, J. and M. Hanlon. (2013). Dividend Policy at Firms Accused of Accounting Fraud Dividend Policy at Firms Accused of Accounting Fraud, Contemporary Accounting Research, 30 (2): 818-850.
  5. Chung, H. Sheu, H. & Wang, J. (2009). Do firms’ earnings management practices affect their equity liquidity? Finance Research Letters. 6,152–158.
  6. Fama, Eugene. F. , and Kenneth R. French. (2001). “The Cross-Section of Expected
  7. Fang,V.N. & Noe, T.H. & Tice, T. (2008), stock market liquidity and firm value, at:www.ssrn.com/ssrn-ID1287646-code 365137.
  8. Gang, E (2005). Board Leadership Structure and Firm Performance. Journal.
  9. Gill, A. S. and Obradovich, J. D. (2012).”Corporate governance, institutional ownership and decision to pay the amount of dividends: evidence from USA”. Journal of finance and economics. 1450(97),PP. 60-71
  10. Gopalan, R. & Kadan, O. & Pevzner, M. (2009), managerial Decisions, asset Liquidity, and stock liquidity, at:www.ssrn.com/ abstract=1342706.
  11. Jensen, M. C. (2010). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. AEA Papers and Proceedings, 76 (2): 323– 329.
  12. Jiang, F, Ma, Y. Shi, B. 2016. Stock Liquidity and Dividend Payouts. Journal of Corporate Finance. S0929-1199(16)30358-3.
  13. Louis, H. Urcan, O. (2014). Agency Conflicts, Dividend Payout, and the Direct Benefits of Conservative Financial Reporting to Equity-Holders. Working paper.
  14. Miller, M. H. & Modigliani, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares. Journal of Business, 34, 411–433.
  15. Weiss (2004). Impact of Liquidity On Stock Return: An Empirical Investigation of The Tunis Stock Market, Finance and Business Strategies, Social Science Electronic Publishing