بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی بر بازدهی کوتاه‌مدت عرضه‌های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی بر بازدهی کوتاه‌مدت عرضه‌های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، کارشناس ارشد

2 دانشگاه شهید بهشتی، گروه مالی و حسابداری، دکترای مالی

چکیده

در این تحقیق به موضوع بازدهی کوتاه‌مدت عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. موضوع بازدهی همواره مورد اقبال فعالان بازارهای سرمایه در سراسر دنیا بوده است و تحقیقات بسیاری در همین راستا انجام پذیرفته است. قیمت‌گذاری زیر ارزش می‌تواند منشأهای متفاوتی داشته باشد که در این تحقیق به‌صورت خلاصه به آن‌ها پرداخته می‌شود. در ادامه، متغیرهای تحقیق به‌صورت عملیات تعریف می‌گردتد. با بررسی عرضه‌های اولیه سهام در بازه زمانی سال‌های 1387 تا 1396 و محاسبه بازدهی‌های مازاد یک، سه و پنج‌روزه و همچنین یک‌ماهه پس از عرضه‌های اولیه، متغیرهای تأثیرگذار مورد آزمون قرارگرفته شدند. با بررسی نتایج حاصل از رگرسیون‌های مقطعی، می‌توان دریافت که دو عامل سود هر سهم و صنعتی که شرکت عرضه‌شده در آن حضور دارد، بیشترین تأثیر را بر بازدهی مازاد یک‌ماهه پس از عرضه‌های اولیه دارند. به این معنی که هر چه سود هر سهم شرکت عرضه‌شده بیشتر باشد، بازدهی کوتاه‌مدت آن نیز بیشتر خواهد بود. همچنین سایر متغیرهای مالی و غیرمالی حاضر در مدل‌های رگرسیونی معناداری قابل قبولی را ارائه نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of financial and non-financial factors on short term return of IPOs; Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Mohammad Amin Khalili 1
 • Mohammad Hasan Nezhad 2
 • Mohammad Osoolian 2
چکیده [English]

This paper aims to investigate the short term return of IPOs in Tehran Stock Exchange. Short term return has always been a trending topic among investors and traders all around the world and many studies havebeen done on this interesting topic. At first, we reviewed the most common causes of IPO underpricing and then stated the main ways of IPO pricing. Then, we described variables and research method, which are used in this paper. Observing initial public offerings between the years of 2008 and 2017 and calculating the excess returns of one, three, five days and one month after the IPO day, we tested the determinants of IPOs underpricing. According to the interpretation of cross sectional regressions we found out that two variables have a strong effect on IPOs post 1 month returns. These two are EPS and Industry. In this way, EPS has a positive relation with IPOs short term returns. Furthermore, other variables tested in our regressions have no significant impact on IPOs short term returns.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earning Per Share
 • IPO
 • Short Term Return
 • Underpricing
 1. آشتاب، علی. ( 1386 ). بررسی رابطه بین دقت پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
 2. ایمانی، حمیدرضا (1385)، بررسی قیمت گذاری سهام شرکت ها در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، بورس، سال پنجم، شماره 56، 14-23.
 3. باقرزاده، سعید. ( 1386 ). نقش اطلاعات حسابداری در قیمتگذاری سهام عرضههای عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، پایاننامه دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 4. تبریزى, دکتر حسین عبده, دمورى, دکتر داریوش. (1382). شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیدا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، 5(1).
 5. سنگینیان, علی, زمانیان, غلامرضا, خداپرستی, صابر. (1393). عوامل موثر بر بازده کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه‌های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های تجربی حسابداری, 3(3), 179-200
 6. ظریف فر, احمد, مهرجو, حامد. (1383). بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی, 2(8), 1-27.
 7. کریمی دخرآبادی, حسین. حاجی حسن معمار، احسان. اسماعیلی فرد، سحر. (۱۳۹۵)، بررسی تفاوت بازده عرضه عمومی اولیه IPO و بازده صنعت در دوره های کوتاه مدت در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، تهران
 8. قائمی، محمدحسین (1385). بررسی بازده کوتاه مدت سهام عادی شرکت های جدیدالورود به بورس تهران، طرح تحقیقاتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
 9. مهرانی، ساسان. عسگری، محمدرضا. تحریری، آرش. گنجی، حمیدرضا. (1388)، بررسی وجود بازده غیرعادی در سهام عرضه‌های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط وجود فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال ۲، شماره 8.
 10. نیکبخت, محمدرضا, عسگری, محمدرضا, گنجی, حمیدرضا, تحریری, آرش. (1386). تببین عوامل موثر بر بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی, 5(17), 129-150.

9.    گرکز, منصور, وکیلی فرد, حمیدرضا, یمرعلی, اکتای. (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیرعادی در عرضه های اولیه سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 4(شماره 4(پیاپی 12)), 53-69.

11.    نحوی زاده، حمید. مسلمی، آذر. بهر امسری، بهروز. (1395)، تاثیر پراکندگی پیش بینی بر بازده عرضه اولیه سهام، کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، روانشناسی.

12.    نصرالهی، خدیجه. آقایی، کیومرث. باقری، نوشین. (1388)، ارزیابی روند بازدهی سهام شرکتهای خصوصی سازی شده از طریق بورس اوراق بهادار، فصلنامه حسابداری مالی، دوره 1، شماره 2، 42-49

14. Aissia, D. B. (2014), IPO first‐day returns: Skewness preference, investor sentiment and uncertainty underlying factors. Review of Financial Economics, 23: 148-154

15. Alexander W. Butler, Michael O'Connor Keefe, Robert Kieschnick, 2015. Robust determinants of IPO underpricing and their implications for IPO research, Journal of Corporate Finance, Volume 27, 367-383.

16. Banerjee, S., Dai, L., Shrestha, K., 2011. Cross country IPOs: what explains differences in underpricing? J. Corp. Financ. 17, 1289–1305.

17. Bhagat, Sanjai and Rangan, Srinivasan, 2004, IPO Valuation in the New and Old Economies (February 2003), AFA 2004 San Diego Meetings.

18. Derrien, F. and K.L. Womack, 2003, Auctions  vs bookbuilding and the control of underpricing  in hot IPO markets,  Review of Financial Studies 16, 31-61

19. Guo, R., Lev, B., Zhou, N.. 2004. “Competitive Costs of Disclosure by Biotech IPOs”. Journal of Accounting Research, 42: 319–355.

20. Jenkinson, Tim. Alexander Ljungqvist. 2001. Going Public. 2nd Ed. Oxford University press.

21. Jin Zhou, Lan-Jun Lao, 2012. Analysis of Influencing Factors of IPO Underpricing in ChiNext, Physics Procedia, Volume 33,846-851.

22. Jonathan Clarke, Arif Khurshed, Alok Pande, Ajai K. Singh, 2016. Sentiment traders & IPO initial returns: The Indian evidence, Journal of Corporate Finance, Volume 37,Pages 24-37

23. Klein, A., 1996. The association between the information contained in the prospectus and the price of initial public offerings. Journal of Financial Statement Analysis 2, 23-40.

24. Michael Firth, 1998. IPO profit forecasts and their role in signaling firm value and explaining post-listing returns, Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 8(1), pages 29-39.

25. Ritter, J.R., Welch, I., 2002. A review of IPO activity, pricing, and allocations. Yale ICF Working Paper No. 02 –01.

26. Tian, L. and W.L. Megginson, 2007, ―Regulatory Underpricing: Determinants of Chinese Extreme IPO Returns, Working Paper.

27. Yetman, M. H. 2001. Accounting-based Value Metrics and the Informational Efficiency of IPO Early Market Prices, Ph.D dissertation at University of North Carolina–Chapel Hill.