معیار عملکرد ضد دستکاری: شواهدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام ایران

معیار عملکرد ضد دستکاری: شواهدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ل: مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه، دکترای

2 نوین، مدیر توسعه، دکترای

3 مرکز تحقیقات نوین، مدیر توسعه،

چکیده

در سال 2007 گوتزمن و همکاران نشان دادند که معیارهای عملکرد رایج می‌توانند از سوی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد سوء استفاده قرار گرفته و به نتایج گمراه‌کننده‌ای منجر شوند. سپس آنها معیاری را تحت عنوان معیار عملکرد ضد دستکاری ارائه نمودند که همان طور که از نامش مشخص است در برابر دستکاری مقاوم است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی دستکاری عملکرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام ایران از طریق مقایسه نتایج معیار عملکرد ضد دستکاری با تعدادی از معیارهای عملکرد رایج از قبیل ترینر، شارپ، آلفای جنسن، نسبت اطلاعاتی، سورتینو و پتانسیل مطلوب است. بدین منظور نمونه‌ای از 59 صندوق سرمایه‌گذاری سهام طی یک دوره زمانی از فروردین ماه 1392 تا اسفندماه 1395 بکار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان‌ می‌دهد که علاوه‌بر معیار عملکرد ضد دستکاری، معیارهای رایج نیز عملکرد بهتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام را نسبت به بازار نشان نمی‌دهند؛ همبستگی رتبه‌ای بین اکثر معیارهای عملکرد رایج با معیار عملکرد ضد دستکاری، بالا و تقریباً مشابه همبستگی رتبه‌ای آنان با یکدیگر است. لذا دستکاری عملکرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام ایران وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manipulation-Proof Performance Measure: Evidence from Iranian Equity Mutual Funds

نویسندگان [English]

 • Mahsa Hosseini 1
 • Mohammad Khodaei Valahzaghard 2
 • Ali Saeedi 3
چکیده [English]

In 2007, Goetzmann et al. showed that current performance measures can be misused by investment fund managers and lead to misleading results. They then presented a measure called Manipulation-Proof Performance Measure (MPPM) which as its name implies, is resistant to manipulation. So the aim of this research is to investigate performance manipulation in Iranian equity mutual funds by comparing the results of Manipulation-Proof Performance Measure with the results of a number of current performance measures such as Treynor, Sharpe, Jensen’s Alpha, Information Ratio, Sortino and Upside Potential. For this purpose, a sample of 59 equity mutual funds was used over a time period from March 2013 to March 2017. The research results show that, in addition to the Manipulation-Proof Performance Measure, the current measures also do not show better performance of equity mutual funds than the market; the rank correlation between the majority of current performance measures with the Manipulation-Proof Performance Measure is high and almost the same as their rank correlation with each other. So, there is no performance manipulation in Iranian equity mutual funds.

 1. بادی، زوی؛ کین، الکس، و مارکوس، آلان، جی. (1393). مدیریت سرمایه‌گذاری، ترجمه روح اله فرهادی و سید مجید شریعت پناهی، جلد دوم، تهران: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.
  1. Alcock, J., Glascock, J., & Steiner, E. (2013). "Manipulation in U.S. REIT investment performance evaluation: Empirical evidence", Journal of Real Estate Finance and Economics, 47(3), 434-465.
  2. Brown, S., Kang, M., In, F., & Lee, G. (2010, January). Resisting the manipulation of performance metrics: An empirical analysis of the manipulation-proof performance measure, Paper presented at the Finance and Corporate Governance Conference.
  3. Chen, D. (2013). An empirical study on mutual fund performance and performance persistence in China (Master's thesis). Lincoln University, New Zealand.
  4. Goetzmann, W., Ingersoll, J., Spiegel, M., & Welch, I. (2007). "Portfolio performance manipulation and manipulation-proof performance measure", The Review of Financial Studies, 20(5), 1503-1546.
  5. González, M. O., Papageorgiou, N. A., & Skinner, F. S. (2016). "Persistent doubt: An examination of hedge fund performance", European Financial Management, 22(4), 613–639.
  6. Goodwin, T. H. (1998). "The information ratio", Financial Analysts Journal, 54(4), 34-43.
  7. Ornelas, J. R. H., Silva Jr., A. F. A., & Faria, A. R. (2008). "Manipulation-Proof performance evaluation of Brazilian fixed income and multimarket funds", Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1162735
  8. Qian, M., & Yu, B. (2015). "Do mutual fund managers manipulate?" Applied Economics Letters, 22(12), 967–971.
  9. Sharpe, W. F. (1966). "Mutual fund performance", The Journal of Business, 39(1), 119-138.
  10. Sortino, F. A., & Price, L. N. (1994). "Performance measurement in a downside risk framework", The Journal of Investing, 3(3), 59-64.
  11. Sortino, F. A., van der Meer, R., & Plantinga, A. (1999). "The dutch triangle: A framework to measure upside potential relative to downside risk", The Journal of Portfolio Management, 26(1), 50-57.