آزمون اثر غیر خطی اندازه شرکت بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

آزمون اثر غیر خطی اندازه شرکت بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی گرایش مالی

2 دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دکترای مدیریت مالی

3 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دکترای اقتصاد

4 دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده

در چند دهه اخیر با گسترش روز افزون بازارهای سرمایه، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام به یکی از مهم‌ترین و پر بحث‌ترین موضوعات مدیریت مالی تبدیل شده است. در این بین عامل اندازه شرکت یکی از اصلی‌ترین عواملی بوده که در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش از بین شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 70 شرکت در طی سال‌های 1387 تا 1394 انتخاب شده است. جهت آزمون این فرضیه، از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده شد.در مطالعات پیشین در چارچوب مدل چند عاملی فاما و فرنچ؛ رابطه بین اندازه شرکت و بازده سهام به‌صورت یک رابطه خطی ساده بررسی شده، در حالی که ممکن است این رابطه به‌شکل خطی نباشد. در پژوهش حاضر با اضافه کردن مربع عامل اندازه شرکت به مدل فاما و فرنچ، فرضیه رابطه غیر خطی اندازه شرکت و بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داد که ضرایب متغیرهای اندازه شرکت و شکل مربع آن به ترتیب مثبت و منفی و از لحاظ آماری معنادار می‌باشند که به مفهوم تأیید رابطه غیر خطی بین اندازه شرکت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-linear Test of the Effect of Firm Size on Stock Return in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • zahra gharibnia 1
 • hasanali sinaei 2
 • mansur zarranejad 3
 • tofigh beigi 4
چکیده [English]

In a few recent decades with increasing extension of capital markets, investigating effective factors on stock return has become the most important and the most challenging financial management issues. So, different models such as capital asset pricing model and multifactor Fama and French are introduced for examine effective factors on stock return. However, the firm's size factor has been the main factor that is investigated in different studies. In previous studies in multifactor Fama and French, the relationship between firm's size and stock return are investigated as a simple linear relationship, while it might not be a linear form. In this research, with adding firm's size factor square to Fama and French model, the hypothesis of non-linear relation between the firm's size and stock return is examined.

 1. آستریو، دیمیتریوس و جی هال، استفان (2013). "اقتصادسنجی کاربردی؛ رهیافتی نوین با استفاده از ایویوز و مایکروفیت". ترجمه: محمدی و همکاران، چاپ اول، انشارات دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 1392.
 2. اشراق‌نیای جهرمی، عبدالحمید و نشوادیان، کامیار. (1387). "آزمایش مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران". مجله شریف، شماره 45، صص 46-39. 
 3. خانی، عبدالله وابراهیم زاده، آسو. (1390). "آزمون مدل شرطی چند عاملی CAPM در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادارتهران، سال 4، شماره 16، زمستان 1390.
 4. زراء نژاد، منصور و انواری، ابراهیم. (1384). "کاربرد داده‌های ترکیبی در اقتصادسنجی". فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 2، شماره 4، صص 52-21.
 5. شریعت پناهی، مجید و خسروی، فرمان. (1386). "رابطه بازدهی سهام با اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت سود به قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران". مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 5، شماره20، صص87-61.
 6. شمس، ناصر و پارسائیان، سمیرا. (1391). "مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی". مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره3، 11،صص 118-103.
 7. فلاحتی، ذبیح الله و مهرآرا، محسن و حیدری ظهیری، نازی. (1392). "بررسی رابطه بین ریسک سیتماتیک و بازده سهام در بازا بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای". فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا(س). سال اول، شماره اول.
 8. مجتهدزاده، ویدا و طارمی، مریم.(1384) "آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی بازده سهام". پیام مدیریت دانشگاه شهید بهشتی. شماره17و18.
 9. مشایخ، شهناز و حراف عموقین، نسیم. (1390)."رابطه اندازه گیری شرکت با نوسانات بازده سهام". پژوهش‎های حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه الزهرا، شماره 11، 1390.
  1. Amel-Zadeh, A., )2011(. “The Return of the Size Anomaly: Evidence from the German Stock Market”. European Financial Management 17 (1), 145–182.
  2. Atanasov, V. and T. Nitschka, ) 2017.( “Firm size, economic risks, and the cross-section of international stock returns”. The North American Journal of Economics and Finance, 39: p. 110-126.
  3. Aaker, D.A. and Jacobson, R., (1987). “The role of Risk in explaining difference in Profitability”. Academy of Management Journal 30 (2), 277 – 296.
  4. Al-Horani, A., Pope, P. F. and Stark, A. W., (2003). “Research and Development Activity and Expected Returns in the United Kingdom”. European Finance Review 7, 27–46.
  5. Banz, R.W., (1981). “The relationship between return and market value of common stocks”. Journal of financial economics, 9(1): p. 3-18.
  6. Bowman, H. E., (1980). “The risk/return paradox for strategic management”. Sloan Management Review 21 (3), 17-31.
  7. Barry, Ch. and Brown, S., (1984). “Differential information and the small firm effect”. Journal of Financial Economics 13, 284–294.
  8. Bowman, H. E., (1982). “Risk seeking by troubled firms”. Sloan Management Review 23 (4), 33-42.
  9. Barry, C.B., Goldreyer, E., Lockwood, L. and Rodriguez, M., (2002). “Robustness of size and value effects in emerging equity markets, 1985–2000”. Emerging Markets Review 3, 1–30.
  10. Barberis, N., Shleifer, A. and Vishny, R. (1998) ‘A model of investor sentiment’, Journal of Financial
  11. Economics, Vol. 49, pp. 307–43
  12. Cenesizoglu, T., (2011). “Size, book-to-market ratio and macroeconomic news”. Journal of Empirical Finance 18, 248-270.
  13. Dissanaike, G., (2002). “Does the size effect explain the UK winner-loser effect?”. Journal of Business Finance and Accounting 29, 139–54.
  14. Drew, M.E. and Veeraghavan, M., (2002). “A closer look at the size and value premium in emerging markets: Evidence from the Kuala Lumpur stock exchange”. Asian Economic Journal 17, 337-351.
  15. Dimson, E., Nagel, S. and Quigley, G., (2003). “Capturing the Value Premium in the United Kingdom”. Financial Analysts Journal 59, 35–45.
  16. Fama, E.F. and K.R. French, (1993). “Common risk factors in the returns on stocks and bonds”. Journal of financial economics,. 33(1): p. 3-56.
  17. Farhan, M. and S. Sharif,(2015). “Impact of Firm Size on Stock Returns at Karachi Stock Exchange”.
  18. Fletcher, J. and Kihanda, J., (2005). “An examination of alternative CAPM-based models in UK stock returns”. Journal of Banking & Finance 29, 2995–3014.
  19. Gregory, A., Harris, R.D.F. and Michou, M., (2001). “An Analysis of Contrarian Investment Strategies in the UK”. Journal of Business Finance and Accounting 28 (9&10), 1931-1228.
  20. Hunjra, A.I., et al., (2011). “Risk and Return Relationship in Stock Market and Commodity Prices: A Comprehensive Study of Pakistani Markets”. World Applied Sciences Journal 13 (3), 470-481.
  21. Hussain, S.I., Toms, J.S. and Diacon, S., (2002). “Financial distress, market anomalies and single and multifactor asset pricing models: New evidence”. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=313001
  22. Lintner, J., (1965). “The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets”. The review of economics and statistics,: p. 13-37.
  23. Jiang, Y., (2014). “Testing asset pricing models under non-linear assumptions: evidence from UK firm level panel data”. University of Birmingham.
  24. Kliger, G. and Tsur, I., )2011(. “Prospect Theory and Risk-Seeking Behavior by Troubled Firms”. The Journal of Behavioural Finance 12, 29–40.
  25. Lintner, J., (1965). “The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets”. The review of economics and statistics, p. 13-37.
  26. Mukherji, A., Desai, B.A. and Wright, P., (2008). “A Contingent Relationship between Risk and Return: Toward A Behavioral Model of Decision Making”. Institute of Behavioural and Applied Management.
  27. Maroney, N and Protopapadakis, A., (2002). “The book-to-market and size effects in a general asset pricing model: Evidence from seven national markets”. European Financial Review 6, 189-221.
  28. Malkiel, B. and Jun, D., (2009). “The “value” effect and the market for Chinese stocks”. Emerging Markets Review 10, 227–241.
  29. Roll, R., (1981). “A possible explanation of the small firm effect”. Journal of Finance 36, 879–888.
  30. Reingaum, M.R., (1981). “Misspecification of capital asset pricing: empirical anomalies based on earning yield andmarket values”. Journal of Financial Economics 9, 19–46.
  31. Sharpe, W.F., (1964). “Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk”. The journal of finance,. 19(3): p. 425-442.