جریانات نقدی و بازده سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: شواهد تجربی از بازاربینی سرمایه‌گذاران

جریانات نقدی و بازده سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: شواهد تجربی از بازاربینی سرمایه‌گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار مدیریت مالی دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش

چکیده

در تحلیل عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، معمولاً بازده صندوق به عنوان معیار ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تمایزی با بازدهی که سرمایه‌گذاران کسب می‌کنند لحاظ نمی‌شود. این در حالی است که بازدهی که در عمل، سرمایه­گذاران صندوق­ کسب می‌کنند ممکن است بسته به زمان‌بندی آنها برای ورود و خروج به صندوق و نیز حجم سرمایه آنها با بازده محاسبه شده برای صندوق - که مبتنی بر استراتژی خرید و نگهداری است - متفاوت باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تصمیمات زمانی سرمایه­گذاران صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک روی بازدهی و عملکرد آنها چه تأثیری می­گذارد. به این منظور، با استفاده از داده­های جریانات نقدی هر صندوق در سال­های1390-1395 نشان داده شده که تصمیمات زمانی نادرست سرمایه­گذاران صندوق­ها برای ورود و خروج سرمایه به صندوق، منجر به کاهش بازدهی آنها تا 2/2 % ماهانه (30% سالانه) شده­ است. این اثر منفی قابل توجه می‌تواند حتی در صندوق‌های پر بازده نیز، بازده کسب‌شده توسط سرمایه‌گذاران را به طور چشمگیری کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cash Flows and Returns of Mutual Funds Investors: Empirical evidence of the marketplaces of investors

نویسندگان [English]

 • Seyed Mojtaba Mirlohi 1
 • Ali Ebrahimnejad 2
 • Mehrdad Farahabadi 3
1 Assistant Professor of Financial Management of Shahrood University of Technology
2 Assistant Professor of Financial Management, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology
3 Ph.D. student of financial engineering, University of Tehran, Kish International Campus
چکیده [English]

In analyzing mutual funds’ performance, the funds’ return is typically deemed as a performance measure and this measure is not necessarily discriminated by the virtually investors’ realized return. This is despite the fact that depending on the investors’ timing strategy and the amount they decide to invest, the actually realized return may likely be different with the announced return by the fund, which is normally based on the buy and hold strategy. In the present study, we are going to answer how investors’ timing decisions in mutual funds may affect their returns and eventually their behavior. To do so, we have exploited the registered mutual funds’ cash flow turn over over 1390 to 1395 (2011-2016) and finally come up with conclusion that inefficient market timing by mutual funds investors’ have culminated in diminishing 2.2 % their monthly return (30 % annually). This considerable negative effect can significantly alleviate the investors realized return even in outperforming mutual funds

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Investors Market Timing
 • Mutual Fund performance
 • Mutual Fund Cash Flows
 1. خدادادی، ولی و کوچک شوشتری، فاطمه. (1393). "بررسی تأثیر عملکرد گذشتۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر خالص جریان های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامۀ بورس و اوراق بهادار، 27، 79-101. 
 2. رحمانی، علی و حکمت، هانیه. (1393). "رابطۀ عملکرد گذشته و جریان وجوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران". حسابداری مالی، 22، 1-25.
 3. سینایی، حسنعلی و ابوعلی، مجید. (1392). "بررسی عوامل تأثیرگذار بر جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران". پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران، اهواز.
 4. شمس، شهاب الدین و احمدی میلانی، علی بابا. (1395) " بررسی رابطۀ بین تخصیص سرمایه و عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران.
 5. قالیباف، حسن و عرب، پریا. (1395). "بررسی رابطۀ جریانات نقدی صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و بازده بورس و اوراق بهادار تهران". پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران.
  1. Bailey, W., Kumar, A., & Ng, D. (2011). Behavioral biases of mutual fund investors. Journal of Financial Economics, 102(1), 1-27.
  2. Ben-Rephael, A., Kandel, S., & Wohl, A. (2012). Measuring investor sentiment with mutual fund flows. Journal of Financial Economics, 104(2), 363-382.
  3. Berk, J. B., & Green, R. C. (2004). Mutual fund flows and performance in rational markets. Journal of political economy, 112(6), 1269-1295.
  4. Chen, Q., Goldstein, I., & Jiang, W. (2010). Payoff complementarities and financial fragility: Evidence from mutual fund outflows. Journal of Financial Economics, 97(2), 239-262.
  5. Chevalier, J., & Ellison, G. (1997). Risk taking by mutual funds as a response to incentives. Journal of Political Economy, 105(6), 1167-1200.
  6. Coval, J., & Stafford, E. (2007). Asset fire sales (and purchases) in equity markets. Journal of Financial Economics, 86(2), 479-512.
  7. Dichev, I. D. (2007). What are stock investors’ actual historical returns? Evidence from dollar-weighted returns. American Economic Review, 97(1), 386-401.
  8. Dichev, I. D., & Yu, G. (2011). Higher risk, lower returns: What hedge fund investors really earn. Journal of Financial Economics, 100(2), 248-263.
  9. Friesen, G. C., & Sapp, T. R. (2007). Mutual fund flows and investor returns: An empirical examination of fund investor timing ability. Journal of Banking & Finance, 31(9), 2796-2816.
  10. Greene, J. T., & Hodges, C. W. (2002). The dilution impact of daily fund flows on open-end mutual funds. Journal of Financial Economics, 65(1), 131-158.
  11. Jank, S. (2012). Mutual fund flows, expected returns, and the real economy. Journal of Banking & Finance, 36(11), 3060-3070.  
  12. Keswani, A., & Stolin, D. (2008). Which money is smart? Mutual fund buys and sells of individual and institutional investors. The Journal of Finance, 63(1), 85-118.
  13. Lynch, A. W., & Musto, D. K. (2003). How investors interpret past fund returns. The Journal of Finance, 58(5), 2033-2058.
  14. Nesbitt, S. L. (1995). Buy high, sell low: Timing errors in mutual fund allocation. Journal of Portfolio Management, 22(1), 57-60.
  15. Sapp, T., & Tiwari, A. (2004). Does stock return momentum explain the “smart money” effect?. The Journal of Finance, 59(6), 2605-2622.
  16. Sirri, E. R., & Tufano, P. (1998). Costly search and mutual fund flows. The journal of finance, 53(5), 1589-1622.
  17. Zheng, L. (1999). Is money smart? A study of mutual fund investors' fund selection ability. The Journal of Finance, 54(3), 901-933.