ماهیت حقوقی و اصول حاکم بر فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار در بازار سرمایه ایران با تاکید بر منشور اصول رفتاری آیسکو

ماهیت حقوقی و اصول حاکم بر فعالیت مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار در بازار سرمایه ایران با تاکید بر منشور اصول رفتاری آیسکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه در بازارهای سرمایه، دسترسی به اطلاعات دقیق و روزامد، یکی از دغدغه­های اصلی سرمایه­گذاران محسوب شده و ایجاد تقارن اطلاعاتی میان ناشران اوراق بهادار و سرمایه­گذاران، ضامن کارامدی و اعتماد به این بازارها و رفع دغدغه مزبور به شمار می­رود؛ موسسات رتبه­بندی اعتبار نیز به عنوان یکی از اقسام نهادهای مالی، نقش موثری را با ارائه اطلاعات در خدمت­رسانی مالی به سرمایه­گذاران ایفا می­کنند. در همین راستا، موسسات مذکور با ارزیابیِ انتظام اعتباری ناشران یا تعهدات مالی آن­ها، وظیفه ارزیابی ریسک نکولِ ناشران در ایفای تعهدات مالی خود را عهده­دار هستند که برای انجام هر چه بهتر این وظیفه، می­باید اصولی را سرلوحه کار خود قرار دهند. سازمان آیسکو به عنوان یک مرجع بین­المللی متشکل از نهادهای ناظر بازارهای سرمایه، منشوری را مشتمل از اصول یادشده در اختیار آنان قرار داده است. در این نوشتار، تلاش شده است تا ضمن بررسی ماهیت حقوقی این موسسات در ایران، میزان تطابق دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه­بندی (مصوب 1394 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) با منشور اصول رفتاری آیسکو مورد تحلیل قرار بگیرد که نتایج این نوشتار نشان می­دهد اهم موضوعات موردنظر این منشور در دستورالعمل فوق­الذکر (در ایران) پیش­بینی و اعمال شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Nature and the Principles Governing the Operation of Credit Rating Agencies in the Iranian Capital Market with the Emphasis on the IOSCO’s Code of Conduct

نویسندگان [English]

  • Bahram Taghipour 1
  • Seyed Milad Hoseini 2
2 Ph.D. student of jurisprudence and private law, Faculty of Law and Political Sciences, Kharazmi University Technology
چکیده [English]

Today in capital markets, access to precise and up-to-date information is one of the main obsessions of investors and creating information asymmetry between issuers and investors ensures efficiency and trust to these markets and relieve the mentioned obsession; Credit rating agencies, as one type of financial institutions, play an influential role as well with financially serving the investors with information. To that end, these agencies embark upon the task of assessing the default risk of issuers in fulfilling their financial obligations that to best meet those obligations, they are required to conform to a set of principles. The IOSCO Organization as an international authority composed of capital markets’ supervisory bodies, has provided them with a Code of Conduct representing the earlier mentioned principles. In this paper, it’s been tried to analyze the compliance proportion of the Regulation on Establishment and Operation of Credit Rating Agencies (Passed in 2015 by the Board of Directors of the Securities and Exchange Organization) with the IOSCO’s Code of Conduct as well as examining the legal nature of Credit Rating Agencies in Iran that it altogether this paper concluded that the main issues, which were regarded important from the viewpoint of the IOSCO’s Code of Conduct, have been incorporated and implemented in the mentioned Iranian Regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market
  • Credit Rating Agencies
  • ISOCO Code of Conduct
  • Credit Rating Regulation
1)  انصاری، علی؛ عیسائی تفرشی، محمد؛ حسینی، سید میلاد (1391). "تحلیل حقوقی-اقتصادی نهادهای خودانتظام و نقش مراجع غیردولتی ناظر بر این نهادها در بازار سرمایه ایران و آمریکا"، فصلنامه بورس و اوراق بهادار، شماره 20، صص 136-117، تهران.
2)  گروه نویسندگان (1389). نهادهای مالی؛ راهنمای قانون بازار اوراق بهادار، جلد دوم، تهران، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس.
3)         Capital Markets and Securities Act of Malaysia, 2007, Available at:https://www.sc.com.my/wpcontent/uploads/eng/html/cmsa/cmsa2013/2013_cmsa_full_121228.pdf
4)         Cinquegrana, Piero (2009). “The Reform of the Credit Rating Agencies: A Comparative Perspective”, the European Union, ECMI Policy Brief, No. 12, Feb, Belgium.
5)         Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, March 2015, The International Organization of Securities Commissions (IOSCO); Available at: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD482.pdf
6)         Darbellay, Aline (2013). Regulating Credit Rating Agencies, U.K., Northampton, Elgar Financial Law.
7)         Demski, Joel. S. (2003). “Corporate Conflicts of Interest”, Journal of Economic Perspectives—Volume 17, Number 2—Spring 2003—Pages 51–72, The U.S.
8)         Dodd-Frank Act of the U.S. 2010, § 459–463, Available at: https://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
9)         Elson, Anthony (2017). The Global Financial Crisis: in Retrospect, Evolution, Resolution, & Lessons for Prevention, New York, Palgrave Macmillan.
10)      Estrella A and others (2000). ‘Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information’, BCBS Working Papers No 3. Available at: http://www.bis.org/publ/bcbs_wp3.pdf
11)     Flandreau, M. and Gaillard, N. and Packer, F. (2010). “To err is human: Rating agencies and the interwar foreign government debt crisis”. BIS working paper No. 335, Basel, Switzerland.
12)     Frost, C. A. (2007). “Credit rating agencies in the capital markets: A review of research evidence on selected criticism of the agencies”, Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22(3), 469, Balachandran (New York University).
13)     Hemraj, Mohammed (2015). Credit Rating Agencies; Self-regulation, Statutory Regulation and Case Law Regulation in the United States and European Union, Birmingham, United Kingdom, Springer.
14)     Hicks, J. (1982). “Limited Liability: The pros and cons”. In T. Orthinal (Ed.), Limited Liability and the Corporation. Norfolk: Biddles, U.K.
15)     Kruck, Andreas (2011). Private Ratings, Public Regulations; Credit Rating Agencies and Global Financial Governance, Great Britain, CPI Anthony Row, Chippenham and Eastbourne.
16)     Langohr, Herwig and Langohr, Patricia (2008). the Rating Agencies and their Credit Ratings, U.K., Wiley Finance Series.
17)     Levich, Richard; Editor in chief (2002). Ratings, Rating Agencies and Global Financial System, New York, Springer, Science and Business Media.
18)     Mattarocci, Gianluca (2014). the Independence of Credit Rating Agencies, U.S. Elsevier.
19)     Mikkelson, W. H. Partch, M. M., Shah, K. (1997). “Ownership and Operating Performance of Companies that go to public”, Journal of Financial Economics, 44 (3), 281-307, Netherlands.
20)     Schroeder, Susan K. (2015). Public Credit Rating Agencies; Increasing Capital Investment and Lending Stability in Volatile Markets, United States, Palgrave Macmillan.
21)     The Securities Exchange Act of 1934 of the United States of America available at: https://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf.
22)    Veil, Rudiger (2013). European Capital Markets Law, U.K., Oxford and Portland.