نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران

نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

2 استادیار رشته حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

3 استاد رشته حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

4 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. مطابق نظریه نمایندگی، هدف شرکت ماکزیمم کردن ثروت سهامداران است.این هدف محدودی است و حامیان نظریه ذینفعان معتقدند که چنین هدف محدودی با مسئولیت های شرکت های مدرن که نیاز به در نظر گرفتن اثر فعالیت آن بر شرایط کاری، روابط با مشتریان و محیط دارد، هم راستا نیست.از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت ها توسط سهامداران عمده تعیین می شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت های سهامی بر آن تأکید می‌شود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است.سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روش‌های گوناگون می‌توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند.
در تحقیق حاضر، با بکارگیری روش تحقیق نظریه‌پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب‌نظر و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج گردیدند و مقوله های مذکور به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند و در نهایت مدل به دست آمده،با ارائه به صاحب نظران(که تعدادی از آن ها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند)مورد پالایش و تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of financial reporting, transparency and corporate governance in Investors protection

نویسندگان [English]

  • bahareh shafizadeh 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
  • Ali Rahmani 3
  • mohammad soltani 4
3 Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
4 Faculty of Law, Shahid Beheshti Univercity, Tehran, Iran
چکیده [English]

In public corporations, important rules are important because of the relative complexity of the relationship between executives. According to the agency theory, the goal of the company is to maximize shareholder wealth. This goal is limited, and the supporters of the stakeholder theory believe that such a narrow goal with the responsibilities of modern companies, which requires attention to its impact on working conditions, relationships with customers and the environment, is not the same. the issue that is emphasized more than other issues in the corporate law is to protect the rights of investors, especially minority investors against major executives and shareholders. Major shareholders and corporate executives can exploit their authority in a variety of ways, due to their dominance in investing resources, if weak support is provided to minority investors.
In the present study, using the grounded theory methodology, through interviewing experts and specialists and analyzing the data from the interview, the role of financial reporting, transparency and corporate governance is investigated in investors protection. Also, using open, axis and selective coding, the concepts, categories, specifications and dimensions of the categories were categorized as causal conditions, action strategies, intervening conditions, context conditions and consequences. Finally, the model was refined and validated by presenting to experts (some of which were not previously present in the interview).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "financial reporting"
  • "transparency"
  • "corporate governance"
  • "investors protection"
  • "grounded theory"
1)       احمدپور، احمد و حسین خاکپور (1386) " نقش گزارشگری و افشای مالی در بهبود کارکرد بورس اوراق بهادار"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1375.
2)       آرین، محسن و امیر باقریان (1393) "حمایت از حقوق سهامداران اقلیت در شرکت­های بورس اوراق بهادار"، کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی.
3)       اسماعیل­زاده مقری، علی، جلیلی، محمد و عباس زند عباس­آبادی (1389) "بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره 7.
4)       جوانمردی، محمد و اسدالله مسعودی مقام (1396) "تأثیرپذیری جرایم بورسی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 38، صص 111-137.
5)       حساس یگانه، یحیی (1385) "حاکمیت شرکتی در ایران"، فصلنامه حسابرس، شماره 32، صص. 32-39.
6)       حسینی، سیدعلی و مهسا رهبری خرازی (1387) "حاکمیت شرکتی؛ حمایت از سهامداران"، همایش راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار.
7)       رهبر، نوید (1395) "حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 35، صص 125-154.
8)       سازمان بورس و اوراق بهادار (1392) "پیش­نویس دستورالعمل راهبری شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، www.seo.ir.
9)       شعری، صابر و الهام حمیدی (1391) "شناسایی انگیزه­های معاملات با اشخاص وابسته"، پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 6، صص. 49-64.
10)   کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی (1388) "مفاهیم نظری گزارشگری مالی"، سازمان حسابرسی.
11)   مهدوی، غلامحسین، منفرد مهارلویی، محمد و فهمیه ابراهیمی (1390) "بررسی تأثیر نظام راهبردی شرکتی بر اندازه مؤسسه حسابرسی منتخب شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 13، صص 135-155.
12)   ASX, C. G. C. (2010) “Corporate Governance Principles and Recommendations”. Australian Securities Exchange .
13)   Bebchuk, L. A. and A. Hamdani (2017) “Independent Directors And Controlling Shareholders”, University of Pennsylvania, Law Review, Issue. 6.
14)   Berle, Jr., A.A. and G.C Means (1932) “The Modern Corporation and Private Property”, New Jersey: Transaction Publishers.
15)   Bushman, R. M., Piotroski, J. D and J. J. McConnell (2004) “What Determines Corporate Transparency?”, Journal of Accounting Research, 42(2), 207- 252.
16)   Cahan, Steven F., Liu, Guoping and Jerry Sun (2008) “Investor Protection, Income Smoothing, and Earnings Informativeness”, Journal of International Accounting Reasearch, Vol. 7, No. 1, pp. 1-24.
17)   Claessens, S. and B. B. Yurtoglu (2012) “Corporate governance in emerging markets: A survey”.Emerging Markets Review, Article In Press.
18)   Deakin, S., Sarkar, P. and M. Siems (2018) “Is There a Relationship between Shareholder Protection and Stock Market Development”, Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3105234
19)   Dixon, O. and J. G. Hill (2018) “The Protection of Investors and the Compensation for their Losses: Australia”, Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3264939.
20)   Djankov, S., LaPorta, R., Lopez-de-Silanes, F. and Andrei Shleifer (2008) “The Law and Economics of Self-Dealing”, Journal of Financial Economics, Vol. 88, Issue 3, pp. 430-465.
21)   FRC, F. R. C. (2014) The UK Corporate Governance Code.
22)   Glaser, B. G. and A. Strauss (1967) “The Discovery Of Grounded Theory: Strategies Forqualitative Research” Chicago: Aldine Publishing.
23)   Goulding, C. (2002) “Grounded Theory: A Practical Guide For Management”, Business Andmarket Researchers. London: Sage.
24)   Gruszczynski, Marek (2010) “Investor protection and disclosure. Quantitative evidence”, Warsaw School of Economics – Department of Applied Econometrics Working Paper, No. 6-10.
25)   Hasan, A., S. A. Butt (2009) “Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Capital Structure of Pakistani Listed Companies”, International Journal of Business and Management, Vol.4, No.2, pp. 50-57.
26)   Heflin, F., Shaw, K. and J. Wild (2000) “Disclosure Quality and Market Liquidity”, http://ssrn.com/abstract=251849.
27)   Hellstron, K. (2005) “The value relevance of Financial Accounting in a Transitional Economy: the case of Czech Republic”, Working paper Series in Business Administration.
28)   International Organization of Securities Commissions (2003) “Objectives and Principles of Securities Regulation”.
29)   Lee, Shih-Cheng and Chien-Ting Lin (2010) “An accounting-based valuation approach to valuing corporate governance in Taiwan”. Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol. 6, pp. 47–60.
30)   Leuz, C., Nanda, D. and P. Wysocki (2003) “Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison”, Journal of Financial Economics, Vol. 69, pp. 505-527.
31)   Lima, Bruno Faustino and Antonio Zoratto Sanvicente (2013) “Quality of Corporate Governance and Cost of Equity in Brazil”, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 25, No. 1, pp. 72-80.
32)   Lin, Tsui-Jung, Chen, Yi-Pei and Han-Fang Tsai (2017) “The Relationship among information asymmetry, dividend policy and ownership structure”, Finance Research Letters, Vol. 20, pp. 1-12.
33)   Pascal, Andre (2015) “OECD Principles of Corporate Governance”, Head of Publications Service.
34)   Pindado, J., Requejo, I. and C. Torre (2013) “Family control, expropriation, and investor protection: A panel data analysis of Western European corporations”, Journal of Empirical Finance, Vol. 27, pp. 58-74.
35)   Shleifer, A. and D. Wolfenzon (2002) “Investor protection and equity markets”, Journal of Financial Economics, Vol. 66, No.1, pp. 3-27.
36)   Strauss, A. (1987) “Qualitative Analysis For Social Scientists”, New Work: Cambridge University Press.
37)   Strauss, A. and J. Corbin, (1990) “Basics Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures And Techniques”, Newbury Park, CA: Sage
38)   Strauss, A. and J. Corbin (1998) Basics Of Qualitative Research: Techniques And Procedures For Developing Grounded Theory, (2nd Ed.) Sage Publications, Thousand Oaks, CA, USA.
39)   Trivun, V, Silajdzic, V. Mahmutćehajic, F. and M. Mrgud (2012), “Related Party Transactions And Protection of Minority Shareholders”,  International Journal of Management Cases, Vol. 14, no. 3, pp. 15–22.
40)   Urtiaga, M. G. and M. I. S. Lacave (2010) “A Carrot and Stick Approach to Discipline Self-Dealing by Controlling Shareholders”, ECGI - Law Working Paper No. 138/2010. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1549403.
41)   U-Thai, Kriengkrai Boonlert, Meek, Gary K. and Sandeep Nabar (2006) “Earnings attributes and investor-protection: International evidence”, The International Journal of Accounting, Vol. 41, pp. 327-357.
42)   Wang, Yihui, Liao, Li and  Xiaotie Deng (2003) “The Effect of Investor Protection on Information Asymmetry in a Stock Market”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=383901
43)   Yao,Y., Xu, L. and Z. Liu (2011) “Taking Away the Voting Powers from Controlling Shareholders: Evidence from the Chinese Securities Market”, Journal of International Financial, Vol. 3, pp 187–219.
44)   Zheka, V. (2003) “Corporate Governance, Ownership Structure And Corporate Efficiency: The Case of Ukraine”, A thesis submitted in  partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Economics, National University of “Kyiv-Mohyla Academy” Economic Education and Research Consortium Master’s Program in Economics.