شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های موثر بر بکارگیری فعالین حرفه حسابداری از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های موثر بر بکارگیری فعالین حرفه حسابداری از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکترا حسابداری

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

3 دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشجوی دکترا حسابداری

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی، گرایش و رتبه‌بندی عوامل موثر بربکارگیری استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی در بین افراد فعال در حرفه حسابداری است. برای دستیابی به این هدف، چهار فرضیه تدوین و از حسابداران، حسابرسان و دانشگاهیان نظرخواهی انجام شد. مطالعه پیش‌رو از نوع توصیفی و در پی توصیف روابط بین متغیر‌ها است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه است. نمونه‌گیری‌‌ ۱۸۷ نفر از افراد فعال در حرفه حسابداری سطح کشور در سال ۱۳۹۶ صورت پذیرفت و برای تحلیل یافته‌ها، از آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس و برای بررسی اولویت یافته‌ها از آزمون فریدمن در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس نسخه ۲۲ استفاده شد. چهار دلیل گرایش به استفاده از استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی توسط افراد فعال در حرفه حسابداری "ارتقای عملکرد شغلی"، "حمایت سازمان"، "سهولت استفاده" و "اثر اجتماعی" مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد که "سهولت استفاده از استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی"، "حمایت سازمان از فعالان حرفه حسابداری در جهت استفاده از استاندارد‌ها"، "اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از افراد فعال در حرفه حسابداری" و "ارتقای عملکرد شغلی فعالان حرفه حسابداری در نتیجه استفاده از استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی" پیش‌بینی کننده‌های مهمی از گرایش افراد فعال در حرفه حسابداری به استفاده از استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی می‌باشند. همچنین بر اساس اولویت تعیین شده مولفه"حمایت‌های مالی و آموزشی" دارای بیشترین میزان اهمیت است که در استفاده از استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی باید به آن توجه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Rank the Factors Affecting the Use of Accounting Profession Activists from the International Financial Reporting Standards (IFRS)

نویسندگان [English]

  • kazem shamsadini 1
  • Aref forughi 2
  • Mostaf Ghannad 3
چکیده [English]

The objective of this study is the identification, orientation and ranking of the factors affecting the application of international financial reporting standards (IFRS) among the active people in the accounting profession. To do this, four hypotheses were formulated, and a survey was conducted from accountants, auditors and academics. This is a descriptive study which seeks to describe the relationships between variables. The data collection tool in this research was a questionnaire. Sampling was carried out from 187 active people in the country's accounting profession in 2017. One sample t-test and analysis of variance to analyze the results and Friedman test in SPSS software version 22 to evaluate the priority of the findings were used. Four reasons for the orientation to using the International Financial Reporting Standards by the people working in the accounting profession including "Promotion of Job Performance", "Organization Support", "Ease of Use," and "Social Impact" were examined. The results of the findings demonstrate that "ease of use of international financial reporting standards", "organization's support from accounting profession activists to use standards", "social impact and attitudes of others from people working in the accounting profession", and "job performance promotion of accounting profession activists as a result of using International Financial Reporting Standards "are significant predictors of the tendency of people working in the accounting profession to use international financial reporting standards. As well as, based on the priority given, the component of "financial and training supports" enjoys the highest importance when considering the use of international financial reporting standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Social Impact
  • Promotion of Job Performance
  • Organization Support
1. بنائی خلیل‌زاده، مریم؛ پور‎زمانی، زهرا. (۱۳۹۶). «تأثیرعوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی»، پژوهش‎های تجربی حسابداری، سال ششم، شماره ۲۴، ۱۷۷-۲۰۱.
۲. حاجیها، زهره؛ رجب‎دری، حسین. (۱۳۹۶). «بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در مدرسان حسابداری»، پژوهش حسابداری، شماره ۲۵، ۷۴-۸۶.
۳. حجازی، رضوان؛ سلیمانی، غلامرضا؛ امیدی نوبیجار، مریم. (۱۳۹۲). «اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین‌المللی در بعد اقتصادی بر محیط ایران». پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره پنجم، شماره اول، ۸۷-۱۱۱.
۴. خدادادی، ولی؛ واعظ، سید‌علی؛ رودبار شجاعی، علی. (۱۳۹۵). «عوامل مؤثر بر پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری درکشورهای درحال توسعه»، حسابداری مالی، سال هشتم، شماره ۳۰، ۱۲۲-۱۴۲.
۵. خوشکار، فرزین؛ نصرتی، مهدی؛ کاظمی، علی. (۱۳۹۶). «تحلیلی بر اجرای استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه»، مطالعات اقتصادی، مدیریت مالی و حسابداری، شماره ۱۴، ۱۶۱-۱۸۱.
۶. رحمانی، علی؛ علی‏پور، شراره. (۱۳۸۹). «موانع پذیرش استانداردهای بین‎المللی حسابداری در ایران». فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره ۲۷، ۷۵-۹۹.
۷. سلیمانی‏امیری، غلامرضا؛ رسولی، ندا. (۱۳۹۶). «دیدگاه افراد فعال در حرفه حسابداری در خصوص  پذیرش  و بکارگیری استانداردهای بین‏المللی گزارشگری مالی در ایران»، پژوهش‏های تجربی حسابداری،دوره ۶، شماره ۲۴، ۱-۲۴.
۸. شیبه، سکینه. (۱۳۹۵). «حسابداری بین‌الملل و کشورهای درحال توسعه»، مطالعات حسابداری و حسابرسی، دوره ۵، شماره ۱۷، ۱۱۲-۱۲۵.
۹. مهام، کیهان؛ حیدرپور، فرزانه؛ آقایی‌قهی، علیرضا. (۱۳۹۱). «بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین‏المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران»، پژوهش‏های تجربی حسابداری، سال اول، شماره ۳، ۸۷-۱۰۵.
۱۰. محمد رضائی، فخرالدین؛ یحیایی، منیره؛ و حسینی­سهمی، سید عباس. (۱۳۹۵). «اثر پذیرش استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی بر روی ریسک و حق الزحمه حسابرسی، حسابدار رسمی، 79-69.
۱۱. نظری، علیرضا؛ فدایی، ایمان؛ تقی ملایی، سعید. (۱۳۹۲). « نکاتی در خصوص اهمیت استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی، مزایا و معایب آن»، مجله اقتصادی، شماره ۱ و۲، ۴۵-۵۲.
12. Bhattacharjee, S., Zahirul Islam, M. (2009). “Problems of Adoption and Application of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Bangladesh”, International Journal of Business and Management, 12(4), 165-175.
13. Bozkurta, O., İslamoğlub, M., Qz, Y. (2013). “Perceptions of professionals interested in accounting and auditing about acceptance and adaptation of global financial reporting standards”, Journal of Economics, Finance  and  Administrative  Science, 18(34), 16-23.
14. Ball, R., Kothari, S. P., & Robin, A. (2000). “The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings”, Journal of accounting and economics, 29(1), 1-51.‏
15. Brüggemann, U., Hitz, J. M., & Sellhorn, T. (2013). “Intended and unintended consequences of mandatory IFRS adoption: A review of extant evidence and suggestions for future research”. European Accounting Review, 22(1), 1-37.‏
16. Carneiro, J., Rodrigues, L., Carig,R. (2017). “Assessing  international accounting harmonization in latin america”,  Accounting  forum, 41(3), 172-184.
17. Cameran, M., Campa, D., Pettinicchio, A. (2014).  “IFRS Adoption Among Private Companies: Impact on Earnings Quality”. Journal of Accounting, Auditing  &  Finance. 29(3), 278-305.
18. Chand, P., & Patel, C. (2008). “Convergence and harmonization of accounting standards in the South Pacific region”, Advances in Accounting, 24(1), 83-92.‏
19. Choi, F., Frost, C., & Gary, K. (2002). “ International  accounting (4th edition)”, New Jersey:Prentice-Hall.
20. Florou, A., Kosi, U, Pope, A. (2016). “Are international accounting standards more credit relevant than domestic standards?”, accounting and business research, 47(1), 1-29.
21. Horton, J., Serafeim, G. (2010). “Market reaction to and valuation of IFRS reconciliation adjustments: first evidence from the UK”,  Rev account stud, 15, 725-751.
22. Hassan, E., Rankina, M., Lua, W. (2014). “The Development of Accounting Regulation in Iraq and the IFRS Adoption Decision: An Institutional Perspective”. The inter‌national  jour‌nal of accounting, 49(3), 371-390.
23. Hail, L., Leuz, C., & Wysocki, P. (2010). “Global accounting convergence and the potential adoption of IFRS by the US (Part I): Conceptual underpinnings and economic analysis”. Accounting Horizons, 24(3), 355-394.‏
24. Houqe, M., Reza M. Monemb, R. (2016). “IFRS Adoption, Extent of Disclosure, and Perceived Corruption: A Cross-Country Study”. The International Journal of Accounting, 51(3), 371-390.
25. Iatridis, G., Rouvolis, R. (2010). “The post adoption effects of the implementation of international financial reporting standards in g‌reece”, Journal of  inter‌national  accounting, auditing and taxation, 19, 55-65.
26. Madawaki, A. (2012). “Adoption of International Financial Reporting Standards in Developing Countries: The Case of Nigeria”, International Journal of Business and Management, 7(3), 152-161.
27. Guerreiro, M. S., Rodrigues, L. L., & Craig, R. (2012). “Factors influencing the preparedness of large unlisted companies to implement adapted International Financial Reporting Standards in Portugal”. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 21(2), 169-184.‏
28. Mantzari, E., Georgiou, O. (2018). “Ideological hegemony and consent to IFRS: Insights frompractitioners in Greece”. Critical Perspectives on Accounting, 53, 1-24.
29. Nurunnabi, M. (2015). “The impact of cultural factors on the implementation of global accounting standards (IFRS) in a developing country”, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 31, 136-149.
30. Okoye, P., Okoye, J., Ezejiofor, R. (2014). “Impact of the IFRS Adoption on Stock Market Movement in Nigerian Corporate Organization”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(9), 202-218.
31. Pawsey, N. (2017). “IFRS adoption: A costly change  that  keeps on costing”, Accounting Forum, 41(2), 116-131.
32. Patroa, A., Guptab, V. (2012). “Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Accounting Curriculum in India - An Empirical Study” 2nd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2012), 2, 227-236.
33. Qu, X., Zhang, G. (2010). “Measuring the convergence of national accounting standards with international financial reporting standards: The application of fuzzy clustering analysis”, The international journal of accounting, 45, 334-355.
34. ThiPhan, D, Mascitelli, B., Barut, M. (2014). “Perceptions Towards International Financial Reporting Standards (IFRS): The Case of Vietnam”. Global Review of Accounting and Finance, 5(1), 132-152.
35. Wilson, E., Ioraver, H., Adaeze, T., Iheanyi, I., Anyahar. (2013). “Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS): Insights from Nigerian Academics and Practitioners”. Research Journal of Finance and Accounting, 4(12), 121-135.