اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت و نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار

اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت و نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت

2 حسابداری، حسابداری، آزاد تهران جنوب، تهران، ایران

3 اقتصاد، اقتصاد، آزاد تهران مرکز، تهران، ایران

4 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر شوک‌های نفتی و نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بازده سهام صنعت در شرایط مختلف بازار (رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) می‌باشد. هم چنین این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می‌باشد که آیا اثرات شوک‌های نفتی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) نامتقارن است؟
بدین منظور از داده‌های ماهانه از سال 1390 لغایت 1396 استفاده می‌شود.برآورد و آزمون فرضیه‌ها از روش پنل کوانتایل انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد ضریب شوک‌های نفتی برای دوره رکود شدید، رکود و عادی تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد؛ اما در مورد شرایط رونق و پررونق تأثیر این شوک‌های نفتی معنادار نمی‌باشد. هم چنین ضریب نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی برای دوره رکود شدید تأثیر معناداری بر بازده سهام صنایع ندارد، اما نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی برای دوره رکود، عادی و رونق و پررونق تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد. یافته‌ها حاکی از آن است که شوک‌های نفتی اثرات نامتقارنی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric effects of oil price shocks and economic policies uncertainty on industry stock returns

نویسندگان [English]

 • tahere aminian 1
 • tahereh aminian 2
 • ghodratollah emamverdi 3
 • Ali Baghani 4
1 MA Manegment
2 accounting,accounting,Azad Tehran , Iran
3 Economic,Economic, Azad central branch, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Accounting and Financial Management, Islamic Azad University, Tehran South Branch
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the effects of oil shocks and economic policy uncertainty on the industry stock return in different market conditions (severe recession, recession, normal and boom). The research also seeks to answer the important question: Is the effects of oil shocks on the asymmetric effects of the industries stock returns in different market conditions (severe recession, stagnation, normalization and boom)?
For this purpose, monthly data are used from 2011 to 2017. The estimation hypothesis used Quantile panel method. The results show that the coefficient of oil shocks for a period of severe, recession and normalization has a negative and significant effect on the returns of industries, but the boom and boom conditions do not have a significant effect on oil shocks. Also, the uncertainty coefficient of economic policies for the period of severe recession does not have a significant effect on the returns of the industries, but the uncertainty of economic policies for the period of recession, normalization and prosperity has a negative and significant effect on the returns of industries. The findings indicate that oil shocks have asymmetrical effects on the stock returns of industries in various market conditions (severe recession, stagnation, normalization and boom).

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Oil Price Shocks"
 • "Economic Policy Uncertainty"
 • "Stock Market"
 • "Quantile Regression"
 1. باهنر، محمدرضا. (1391). "نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی". فصلنامه علوم اقتصادی، 7(21)،22-40.
 2. حیدرپور، افشین و پورشهابی، فرشید. (1391). "تبیین آثار نااطمینانی اقتصاد بر متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)". فصلنامه علمی – پژوهشی مجلس و راهبرد، 16(71)، 125-148.
 3. رجبی، مصطفی و تاج‌الدین، نسیبه، (1395). "تحلیل نااطمینانی اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1390- 1395"، فصلنامه اقتصادی کاربردی، 6، 22-15.
 4. فدایی نژاد، اسماعیل و فراهانی، رضا. )1396(. "اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه اقتصاد مالی، 11(39)، 1-26.
 5. میرزائی، حسین، قلیچی، همت، (1390). "تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک". فصلنامه علوم اقتصادی،6(18).
  1. Apergis, N., Miller, S.M., (2009). "Do structural oil-market shocks affect stock prices"? Energy Econ. 31 (4), 569.
  2. Arouri, M., Rault, C., Teulon, F., (2014). "Economic policy uncertainty, oil price shocks and GCC stock markets". Econ. Bull. 34 (3):
   (1822–1834.131–145).
  3. Bouri, E., Chen, Q., Lien, D., Lv, X., )2017(."Causality between oil prices and the stock market in China: the relevance of the reformed oil product pricing mechanism". Int. Rev. Econ Finance. 48, 34–48.
  4. Cunado, J., de Gracia, F.P., (2014). "Oil price shocks and stock market returns: evidence for some European countries". Energy Econ. 42,
   365–377.

10. Dakhlaoui, I., Aloui, C., )2016(. "The interactive relationship between the US economic policy uncertainty and BRIC stock markets". Int. Econ. 146, 141–157.11

11. .El-Sharif, I., Brown, D., Burton, B., Nixon, B., Russell. A., )2005(. "Evidence on the nature and extent of the relationship between oil prices and equity values in the UK". Energy Econ. 27(6), 819-830.

12. Efron, B., (1981) ", Nonparametric standard error and confidence intervals (with discurssions) ". Canadian J. Statist. 9,139-179.

13. Efron, B, Tibshirani, R., J., (1993)."An introduction to the Bootstrap New York". Chapman and Hall.

14. Fang. C.R., You, S.Y., (2014). "The impact of oil price shocks on the large emerging countries stock prices: evidence from China, India and Russia". Int. Rev. Econ. Finance. 29. 330-338.

15. Gogineni, S.)2007(. "The stock market reaction to oil price changes". Working Paper. University of Oklahoma.

16. Hamilton. J.D. )1983(."Oil and the macro economy since world War II".J. Polit, Econ, 228-248.

17. He, X., Hu., F. (2000). "The estimating function bootstrap" Journal of the American Statical Association. 97.(450).783-795.

18. Kang. W., Ratti. R.A. )2015(. "Oil shocks policy uncertainty and stock retures in China," Econ Transit, 23.(4). 657-676.

19. Kang. W., Ratti. R.A. )2013(. "Oil shocks policy uncertainty and stock market return". J. Int Finance, Mark Inst. Money 26. 305-318.

20. Mensi. W., Hammoudeh, S., Shahzad, S.J.H., Shahbaz, M. )2017(. "Modeling systemic risk and dependence structure between oil and stock markets using a variational mode decomposition based copula method". J. Bank. Finance. 75. 258-279.

21. Pástor. L., Veronesi, P.)2012(. "Uncertainty about government policy and stock prices". J Finance 67(4), 1219-1264.

22. Sadorsky, P. )1999(." Oil price shocks and stock market activity". Energy Econ. 21(5), 449-469.

23. Zhu, H., Guo, Y., You, W., Xu, Y. )2016(. "The heterogeneity dependence between crude oil price changes and industry stock market returns in China: evidence from a quantile regression approach". Energy Econ. 55. 30-41.