ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران با رویکرد مبتنی بر ریسک

ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران با رویکرد مبتنی بر ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه آزاد، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد، گروه مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

نظارت در بازار سرمایه ایران یکی از موضوعات چالش برانگیزی بوده که از زمان تدوین قانون بازار اوراق بهادار و تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح بوده است. هدف این پژوهش ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران بارویکرد مبتنی بر ریسک با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه، اعضای هیات مدیره سازمان بورس و مدیران بورس‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه ایران می باشد. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه‌های تحقیق و مطالعه تطبیقی بازار سرمایه کشورهای معتبر دنیا، متغیرهای اثرگذار بر نظارت بر نهادهای مالی تعیین شدند که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفتند. عوامل موثر در 3 گروه اصلی شامل شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت طبقه بندی شدند و الگوی پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه بین مدیران نهادهای مالی توزیع شد و به کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری (PLS)، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که شناسایی ریسک رابطه مثبت و معنی‌داری با ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی دارد و ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی نیز رابطه مثبت و معنی داری با نتایج و خروجی نظارت دارد. همچنین بین شناسایی ریسک و نتایج و خروجی نظارت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو عواملی چون شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت بر نظارت بر نهادهای مالی تاثیرگذار هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of Supervision Pattern on financial Institution in Iran Capital Market with Risk-Based Approach

نویسندگان [English]

 • rohoulaah najafi 1
 • Mir Feyz Fallahshams 2
 • Mahdi Madanchi Zaj 3
1 PhD student,Department of Financial Management, Central Tehran branch,Islamic Azana University,Tehran,Iran.
2 associate of professor,department of financial management, central Tehran branch,Islamic Azad university,Tehran,Iran
3 Assistant Professor,Department of financial management,central Tehran branch,Islamic Azad university,Tehran,Iran
چکیده [English]

Supervision in the Iranian capital market has been one of the challenging issues since the legislation of the Securities Market Law and the establishment of the Securities and Exchange Organization. The purpose of this study is Introduction of Supervision Pattern on financial Institution in Iran Capital Market with Risk-Based Approach using structural equation modeling. The statistical population of this study board of directors of Securities and Exchange Organization and directors of the stock exchanges and financial institutions of the capital market of Iran. By reviewing the theoretical foundations and reviewing the research background and comparative study of capital markets in the world's, the variables influencing the supervision of financial institutions were determined by the experts. Effective factors in the three main groups include risk identification, risk assessment, and supervisory approach and supervisory outcomes/results were classified and a research pattern was developed. then, a questionnaire was distributed among managers of financial institutions and through the modeling of structural equations(PLS), Data were analyzed. The results of the research showed that risk identification has a positive and significant relationship with risk assessment and supervisory approach, and risk assessment and supervisory approach also have a positive and significant relationship with supervisory outcomes and results. Hence, factors such as risk identification, risk assessment, and supervisory approach, and supervisory outcomes and results affect on monitoring of financial institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Risk-Based Supervision"
 • "Financial Instutuion"
 • "Content analysis"
 • "Structural Equation Model"
 • "Partial Least Squares"
 1. الهیاری و همکاران (1391)، "طراحی پرسشنامه شکست های شناخت شغلی: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار"، فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 9، شماره 1، بهار 1391 .
 2. بزرگی مجید؛ یاوری مجید؛ مصطفی پور منوچهر (1394)، "نظام نظارت بر بازارهای مالی؛ مدل یکپارچه"، مجله اقتصادی 1394.
 3. سایت خبری اقتصاد آن لاین (1395)، "تشریح ابعاد مدل نوین نظارت بر بانک ها"، بهمن ماه.
 4. سکاران، اوما، (1381)،"روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمة محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 5. حامدی میثم، فراهانیان محمد جواد (1394) "تنظیم و نظارت در بازارهای مالی". تهران. انتشارات بورس اوراق بهادار تهران.
 6. خاکی ، غلامرضا (1384) "روش تحقیق در مدیریت"، تهران، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
 7. دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی (1395) "بررسی ساختار مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و ارائه پیشنهادات برای ایران". اسفندماه. http://pooli.mefa.ir/Portal/file
 8. رجب زاده قطری؛ علی؛ صفری؛ رضا و معمارپور، مهدی، (1393)،" کاربردهای آمار با نرم افزارهای SPSS,LISREL,SMART PLS"، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول ، ص 280-300
 9. کریپندورف، کلوس (1378)، تحلیل محتوا، ترجمه هوشنگ نایب، تهران: انتشارات روش .
 10. نجفی، روح الله (1395)، "ارائه مدل نظارتی مبتنی بر ریسک برای نظارت بر تشکل­های خود انتظام بازار سرمایه ایران"، مقاله در حال بررسی در فصلنامه علمی و پژوهشی بورس اوراق بهادار تهران.
  1. Alparslan Budak Gökben Altaş ,The Association of Capital Market Intermediary Institutions of Turkey (2010),” The Structure of Turkish Capital Markets”.
  2.  Chadwick BA, Bahr HM, Albrecht SL. Social science research methods, Prentice-Hall,    Englewood Cliffs, 1984;
  3. Eversheds Sutherland (International) LLP - Paul Worth (2016). “The FCA’s approach to supervision What’s new and what’s not”-
  4. FINRA rule 3110 ,Supervision . https://www.finra.org/content/rule-3110-supervision.
  5. Fornell, C. & Larcker, D. (1981). “Structural equation models with unobservable variables and measurement error”. Journal of Marketing Research, Vol. 18, No. 1, pp. 39-50.
  6. Hulland, J., 1999. Use of partial least squares (PLS) in strategic Management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), Pp:195–204.
  7. Hair, J. E; W. C. Black; B. J. Babin; R. E. Anderson & R. L. Tatham. (2006) Multivariate Data Analysis (6th edn). Upper Saddle River, HJ: pearson Education.
  8. Holsti OR. Content analysis for the social sciences and humanities.Reading, MA:Addison-Wesley Publishing Company, 1969.
  9. Huriye KUBİLAY  (2015),” Supervision and measures in capital markets according to the new turkish capital market act”
  10. IMF Country Report No. 11/274 , (2011) Germany: Financial Sector Assessment Program—Detailed Assessment of Observance of IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulations
  11. IMF Country Report No. 15/57,(2015) south africa: Detailed Assessment of Observance of IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulations.
  12. International Monetary Fund(2015),” Detailed Assessment of Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation on the United States”.
  13. International Monetary Fund(2015),“Detailed Assessment of Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation on the singapoure”.
  14. IOPS (2012) Toolkit for Risk-Based Pensions Supervision, “Preparation for Risk-based Pensions Supervision”. http://www.iopsweb.org/toolkit/Module0Introduction.pdf
  15. IOSCO (2009)”Guidelines to Emerging Market Regulators Regarding Requirements for Minimum Entry and Continuous Risk-Based Supervision of Market Intermediaries”
  16. IOSCO Annual Conference Workshop (2014),” Market Intermediaries Risk Based Supervision”, Stephen Po Senior Director, Intermediaries Supervision Department Securities and Futures Commission Chairman, IOSCO Committee on Regulation of Market Intermediaries.
  17. IOPS (2007),” Experiences and Challenges with the Introduction of Risk-Based Supervision for Pension Funds”, Working Paper No. 4 1 August.
  18. Joseph Charles Momanyi (2006), “The Effectiveness of a Risk Based Supervision as Adopted by the Central Bank of Kenya”. A research Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of a Master of Business Administration (MBA), university of Nairobi.
  19. JFSA’s supervisory approaches (2018), “Replacing checklists with engagement” Issued for comments by February 14, 2018.
  20. Kline, R. B. 2010. Principles and practice of structural equation modeling (3th ed). New York: Guilford Press.
  21. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 1975, 28, 563-575.
  22. Lillian Chebet Misoi (2014), “The Effectiveness of a Risk Based Supervision Model as Adopted by the Kenyan Capital Market”. A project Submitted to School of Business in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of a Master of Business Administration (Finance Option) Degree of Kabarak University.
  23. Monetary Authority of Singapore,(2007), “MAS’ Framework For Impact and Risk Assessment of Financial Institutions”
  24. MAS’ Framework For Impact  and Risk Assessment of Financial Institutions”
  25. Moneylife Digital Team (2014),”SEBI to rejig its supervision model based on risk level”
  26. Müller, R. M. “Knowledge Sharing and Trading on Electronic Marketplaces”, PhD thesis, Free University Berlin, (2005).
  27. Neupane, R. (2014), Relationship between customer Satisfaction and business
  28. Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York, NY: McGraw-Hill.
  29. Onil; W. J, 1991, How to make money in stocks, New York: McGrow-Hill.
  30. Performance, International Journal of Social Sciences and Management  1(2): 74-85
  31. SEBI, Risk Based Supervision of Market Intermediaries.
  32. Securities and Futures Commission(SFC),” Approach to Supervision of Intermediaries”,june 2011, www.sfc.hk/sfc/doc/EN/aboutsfc/Approach_IS.pdf
  33. Squyres; J.G. A, Quick Peek According to Graham and Dodd, 1998, Journal of Financial Statement Analysis, fall, 15, 79-83.
  34. Stephen Po (2014), Market Intermediaries Risk Based Supervision, 2014 IOSCO Annual Conference Workshop. Senior Director, Intermediaries Supervision Department Securities and Futures Commission.
  35. Tony Randle (2009), “Risk Based Supervision”, Primer Series on Insurance Issue 14, December 2009, Non-Bank Financial Institution Group, the World Bank.
  36. Wang, Y. -M.; Luo, Y. “On rank reversal in decision analysis”, Mathematical and Computer Modelling, 49(5-6), 2009, pp. 1221-1229.
  37. Webber, S. A.; Apostolou, B.; Hassell, J. M. “The sensitivity of the analytic hierarchy process to alternative scale and cue presentations”, European Journal of Operational Research, 96, (1996), p. 351-362.
  38. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=000d44f4-4c26-4ee4-b0d1-6042e735b759
  39. https://www.fca.org.uk/publication/corporate/supervision-guide-fixed.pdf